Reglamento de Régimen Interior

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Última modificació 11 de Juliol de 2016

MARC LEGAL I ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Reglament de Règim Intern forma part del Projecte Educatiu de Centre del CFPA Menicil de Manises i pretén desenrotllar l'Orde de 14 de juny del 2000, en la que es dicten instruccions per al funcionament dels centres públics de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana; el Decret 246/1991 de 23 de desembre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana; el Decret 234/1997 de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària; i tota la legislació vigent de rang superior que siga aplicable al nostre centre. Allò dit anteriorment, tindrà aplicació en el CFPA Menicil de Manises i s'estendrà a aquells altres àmbits on, d'una o una altra manera, el centre estiga present: activitats extraescolars, activitats culturals, entorn del centre,...


NORMES DE FUNCIONAMENT

ÒRGANS COL·LEGIATS:

Seran aquells que determina el decret 234/1997. Ei Claustre i el Consell Escolar es convocarà amb una antelació mínima de 48 hores i amb un ordre del dia concret. L’assistència al Claustre i al Consell Escolar és obligatòria per als professors que integren eixos òrgans col·legiats.

Els acords i les decisions vinculants per al centre s’hauran d’adoptar en el Claustre o en el Consell Escolar.

La substitució de qualsevol representant del Consell Escolar haurà de dur-se a terme d’acord amb allò que establisca la legalitat vigent. I es tractarà d’agilitzar aquesta substitució en el mínim de temps possible.

La composició del Consell Escolar es farà d’acord amb les unitats reals del centre. El claustre intentarà coordinar-se amb els diferents organismes que puguen ser d’interès per al currículum dels alumnes.

Cada departament o cicle programarà activitats extraescolars i socioculturals adequades als seus nivells.

Des dels departaments o cicles es proposaran proves inicials per tal d’accedir a alguns nivells reglats i també a cursos formatius.


DEPARTAMENTS

a) D'ORIENTACIÓ

Segons les funcions assignades a este Departament (article 85, Capítol n, del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, ROF), i, d’acord amb la realitat del nostre Centre, hem seleccionat per a realitzar, entre altres, les següents tasques: Orientació educativa i professional per als alumnes. Col·laboració i assessorament als tutors en la planificació d’activitats per al desenrotllament de la funció tutorial.

Col·laboració amb els tutors per a prevenir i detectar dificultats educatives o problemes d’aprenentatge, i aplicació de programes d’adaptació individualitzats per a alumnes que el necessiten.

Intervenció, d’acord amb la normativa corresponent, en les decisions sobre avaluació i promoció dels alumnes que participen en programes d’adaptació individualitzada. Difusió entre els alumnes, directament o a través dels tutors, d’informació sobre el món laboral.

b) DIDÀCTICS

Els departaments didàctics són els encarregats d’organitzar i desenrotllar les ensenyances pròpies de les àrees i matèries corresponents, i estaran formats pels professors que impartisquen matèries adscrites a cadascun dels anomenats departaments.

Les competències dels departaments seran aquelles que dicta el Reglament Orgànic i Funcional de Secundària, en el seu art. 90, exceptuant el punt 7, per no correspondre a l’ensenyança de les persones adultes. L'elecció i cessament dels/de les caps de departament s’efectuaran d’acord amb allò que establixen els arts. 91.1, 91.2, 91.3 i 93. Les seues competències seran les que dicta l’art. 92.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Estarà formada pel Director, el/la Cap d’Estudis i els Caps de Departaments, i les seues competències seran aquelles que dicta l'art. 95 del Reglament Orgànic i Funcional de Secundària.

TUTORIES

Les funcions dels tutors, segons adaptació realitzada sobre les que figuren en el ROF (decret 234/1997 de 2 de setembre) són les següents:

 • Participar en el desenrotllament del Pla d'Acció Tutorial col·laborant amb el Departament d'Orientació del Centre.
 • Arreplegar les aspiracions, necessitats i consultes dels alumnes, i orientar-los en els seus processos d'aprenentatge, així com sobre les seues possibilitats acadèmiques i professionals.
 • Informar als alumnes, a principi i durant el curs, dels seus drets i deures (normes del Centre) i sobre el programa formatiu en el que participa (objectius, criteris d'avaluació, promoció).

Facilitar la integració de l'alumnat en el gmp i fomentar el desenrotllament d'actituds participatives.

Coordinar el procés d'aprenentatge dels alumnes, i organitzar i presidir les sessions d'avaluació del seu grup en les reunions de l'equip de cicle.

 • Coordinar les activitats complementàries del seu grup d'alumnes, informant-los i motivant-los perquè participen en les activitats generals del Centre.

Tenint en compte la disponibilitat d'horari, que generalment tenen els alumnes que assisteixen als grups, es realitzaran un mínim de tres sessions de tutoria en grup, ampliant-se el nombre en el cas que siga possible i s'establirà un calendari d'atenció individualitzada. Les sessions de tutoria en grup es destinaran:

 • la primera, a donar una informació general sobre les normes del Centre, el programa formatiu del grup (objectius, continguts, criteris d'avaluació) i les activitats complementàries del Centre (generals, grupals i de cicle). També es procedirà a l'elecció de delegat/da i subdelegat/da.
 • la segona i la tercera coincidiran amb els moments d'avaluació i serviran tant per a valorar i, si és procedent, reorientar l'aprenentatge com per a realitzar l'orientació acadèmica i professional.

El calendari d'atenció tutorial individualitzadas'anirà establint al llarg del curs.

PROFESSORAT

Tots el professorat del Centre pertanyen al Claustre, independentment de la seua dependència administrativa, i tindran els mateixos drets i deures.

Els òrgans unipersonals realitzaran les tasques legalment establides segons la normativa vigent que contempla el ROF Decret 234/1997 del 2 de setembre (Títol II, art. 15, 23 i 24) i les instruccions per a l'organització i funcionament dels Centres Públics de Formació de Persones adultes de la Comunitat Valenciana (DOGV 3781 del 28-6-2000).

L'horari del professorat serà l'establit en les instruccions per a l'organització i funcionaments dels centres de FPA (DOGV 3781 del 28 de juny del 2000). Per a la realització dels horaris personals del professorat, s'atendrà preferentment a les necessitats educatives de l'alumnat. Posteriorment, i en la mesura que es puga, s'atendrà les preferències del professorat. En els casos d'horaris d'especial dificultat, es repartiran cíclicament entre el professorat possible.

Tot el professorat tindrà una participació activa en les tasques generals del Centre atenent a allò que determinen les instruccions anteriorment mencionades.

Criteris generals d'assignació de cursos

L'assignació d'horari lectiu al professorat per a impartir els programes formatius que dicta la Llei 1/1995 (art. 5.2., annex UI del Decret 220/1999) es realitzarà per mig del següent orde de prelació:

Programa formatiu A

Cicle I: Només mestres

Cicle II GES 1: Mestres o Professorat de Secundària GES 2 Només Porfessorat de Secundària si és possible

Ensenyament Reglat Cicle I i II

Programa de l'apartat B

Mestres o professorat Secundària depenent de la titulació Prova d'Accés Cicle Formatiu Grau Superior Programa de l'apartat C

Grau mitjà i superior preferentment professorat de Secundària. Grau elemental Mestres o Professorat de Secundària Cursos per a les proves de coneixement de Valencià Programa formatiu de l'apartat D

Preferentment professorat de Secundària. Prova d'Accés a la Universitat Programes E i J

Indistintament Mestres i Secundària Cursos d'Espanyol per a estrangers Cursos d'Anglés Tallers

Els cursos que apareixen destacats amb lletra cursiva, dins de cadascun dels programes, no guarden entre si un orde de prioritat.

Una vegada aplicada la normativa vigent sobre titulació i elecció de cursos, i sempre considerant prioritària la demanda de l'alumnat, es tindrà també en compte les preferències i els interessos del professorat, així com la seua experiència educativa i coneixement de la resta de cursos. En el cas d'interessos coincidents, es procurarà atendre les peticions de forma rotativa al llarg de diversos anys.

ALUMNAT

a) Distribució d'alumnes amb NEE

El Centre escolaritzarà als alumnes amb necessitats educatives especials tal com s'establix en la legislació vigent

b) Drets i deures

Els drets i deures de l'alumnat apareixen arreplegats en els articles 15 al 23 drets, i del 24 al 26 deures del Decret 39/2008, de 4 d'abril, DOGV 09/04/2008.

c) La figura del delegat

Segons el Decret 234/1997 del 2 de setembre, correspon als delegats de grup, entre altres, les següents tasques:

Assistir a les reunions del consell de delegats i participar en elles. Exposar als òrgans de govem i de coordinació didàctica els suggeriments i les reclamacions del grup a què representen.

Fomentar la convivència entre els alumnes del seu grup.

Col·laborar amb el tutor o la tutora i amb els professors del grup en els temes que afecten al funcionament d'este.

Tindran dret d'assistència a les sessions d'avaluació en la fase on es realitzen o exposen les conclusions i anàlisis globals del funcionament del grup.

Cada grup comptarà amb un delegat i un subdelegat que substituirà a l'anterior en les reunions pertinents. Si per qualsevol circumstància un grup es trobara sense delegat, es procedirà a l'elecció d'un nou en el menor temps possible.

El/La cap d'estudis organitzarà, en col·laboració amb els tutors, l'elecció de delegats, i facilitarà i orientarà el treball del consell. L'acció tutorial serà fonamental per a incentivar als delegats en les seues tasques de representació.

d) El Consell de Delegats.

Estarà format per:

- El delegat o la delegada de cada grup. Els representants de l'alumnat en el Consell Escolar, en el cas que no siguen delegats/es. S'establiran les comissions organitzatives necessàries (d'activitats socioculturals, de gestió,...)

El Consell es reunirà, com a mínim, tres vegades durant el curs coincidint amb les tutories grupals.

RÈGIM ADMINISTRATIU

a) MATRÍCULA El centre posarà tots els mitjans al seu abast per a facilitar la informació i la matrícula, en torns de matí i vesprada, a fi de fer accessible el centre a l'alumnat. Estos períodes seran comunicats, amb suficient antelació, als diferents sectors de la comunitat educativa, a través del màxim de mitjans que el centre dispose.

La matrícula podrà realitzar-se al llarg de tot el curs (excepte per al Graduat en Educació Secundària, que serà fins a desembre) sempre que hi haja vacants disponibles i no s'entorpisca la marxa dels grups ja iniciats. No obstant, s'establiran uns períodes anuals específics per a ella, abans i després de les vacances estivals.

D'acord amb la legislació vigent, no es farà discriminació alguna en la matrícula per raó de: llengua, sexe, raça, religió,...

Per tractar-se d'un centre de persones adultes, l'edat mínima per a matricular-se en ell serà de 18 anys complits durant l'any natural que es matricula, amb les excepcions que l'administració educativa establisca.

L'admissió d'alumnes es realitzarà per orde estricte de presentació de sol·licituds, establint-se una llista d'espera en cas de completar-se algun curs.

En els cursos en què, per raó dels seus continguts, es necessiten coneixements previs, l'alumne haurà d'acreditar que posseeix estos coneixements o realitzarà una prova de nivell per a poder matricular-se en ell.

El centre pretén poder integrar en ell a alumnes amb necessitats educatives especials, col·laborant amb altres institucions o centres que realitzen esta tasca. Esta pretensió estarà limitada per la capacitació del professorat, pels objectius que s'hauran d'aconseguir en el curs i per la ratio establida en les disposicions vigents.

b) HORARIS

Es procurarà que les entrades, les eixides i els canvis de classe s'ajusten el màxim possible als horaris establits.

c) INFORMACIÓ

El centre disposarà de panells generals i d'aula per a informar als diferents sectors de la comunitat educativa de tot allò que els siga d'interés.

A més, disposarà d'una web i de llistes de correu per a rebre i enviar informació de caràcter general a qui la sol·licite.

Serà el Cap d'Estudis o, en la seua absència, el Director qui informarà, com més prompte millor i per mitjà dels mecanismes establits al seu abast, als alumnes de l'absència o retard d'un professor i la previsió del reinici de les classes.

RECURSOS MATERIALS

Com a mínim el centre ha de disposar dels espais físics següents :

 • Una biblioteca.
 • Un despatx de secretària.
 • Un aula d'informàtica.
 • Sala d’usos múltiples.
 • Aules: un nombre d’aules igual al nombre de professorat del centre de forma que es tinga un aula per docent.
 • Una sala del professorat

a) PRÉSTECS DE MATERIALS

Les persones encarregades de la biblioteca seran les responsables del préstec, control i manteniment d’esta.

L’ alumnat és responsabilitzarà de la devolució del material prestat en les dates establides i en bones condicions d’ús.

b) ÚS DE LES DEPENDÈNCIES L’ús i manteniment de les dependències estarà gestionat pel professor o professora de l’activitat, que se’n responsabilitzarà, sota la supervisió del Secretari.

CONVIVÈNCIA

S'intentarà que els problemes es resolguen en l'entom en què s'hagen produït, ampliant-se el aquest entom al tutor, departament d'orientació, cap d'estudis o director, en eixe orde, si no és possible la seua solució.

Si la situació supera estes vies, s'estarà al que disposa la Llei de la Funció Pública i en el Decret 246/1991 de 23 de desembre sobre drets i deures dels alumnes, sent el Consell Escolar o l'òrgan corresponent, el que resoldrà la situació, sota el principi que la solució siga recuperadora i no sancionadora.

NORMES FINALS

El present reglament entrarà en vigor l'endemà al de la seua aprovació pel Consell Escolar. El centre vetlarà per donar-li la màxima publicitat possible, de manera que la totalitat de la comunitat educativa el conega i puga accedir fàcilment a ell.

En la memòria anual es farà una anàlisi i una valoració del present reglament i es presentaran les seues conclusions i propostes de millora al Consell Escolar. Este òrgan podrà delegar en una comissió, integrada per tots els sectors de la comunitat educativa, la reelaboració o modificació del present reglament. Esta proposta serà elevada de nou al Consell Escolar per a la seua aprovació.