Proyecto Educativo del Centro

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

INTRODUCCIÓ

Amb aquest Projecte Educatiu pretenem aconseguir una intervenció pedagògica coherent, coordinada i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del nostre Centre, constituint per tant, un marc de referència per a la resta de projectes i programacions que en ell es desenvolupen.

En la seua elaboració hem partit de l’estudi tant de l’alumnat com de l’entorn per atendre a la diversitat de condicions, interessos i necessitat de la població, donat que ens plantegem, com a finalitat última, la formació integral i integrada de les persones adultes, tant des de la perspectiva de l’enriquiment personal com de la participació en la comunitat, per tal de gaudir d’un desenvolupament socioeconòmic i cultural equilibrat.

Convenim en la nostra voluntat que aquest Projecte siga un document real i útil, susceptible de revisions i actualitzacions periòdiques per a adequar-lo als diferents moments educatius.


CONTEXT DEL CENTRE

ENTORN

Manises és un municipi que es troba a 7 km de la ciutat de València i està situat al nord de la comarca de l’Horta Sud, a una altitud de 56 m sobre el nivell del mar formant un triangle entre el riu Túria al nord, al surest limitant amb el terme municipal de Quart i a l’oest amb el de Riba-roja.

Al seu terme està ubicat l’aeroport internacional de Manises i està unit a la resta de la província per les carreteres N-III i el by-pass, a més de tenir línia regular d’autobusos amb la capital i comunicació per via fèrria per la línia de ferrocarril València - Riba-roja.

A nivell urbanístic podem diferenciar sis grans zones o barris: El Carme, Sant Jeroni, Centre Històric, Trinquet, Sant Fèlix i Sant Francesc.

L'economia de la ciutat s'ha basat històricament sobretot en el sector industrial-ceràmic, arribant a comptar amb centenars de tallers i fàbriques de ceràmica instal·lades en el seu terme municipal, no obstant aquesta activitat ha vingut a menys i actualment s'ha diversificat molt més l'activitat industrial al voltant dels dos polígons industrials (Aeroport i la Cova).

Tampoc és menyspreable l'ús del municipi com a ciutat dormitori que se li ha vingut donant en els darrers anys, en estar tan ben comunicat dins de l'àrea urbana del cinturó de la ciutat de València.

Pel que fa a dotació escolar i cultural compta amb sis escoles infantils municipals, sis col·legis públics de primària, dos centres privats concertats de primària i secundària, tres instituts públics de secundària, l’escola superior de ceràmica, el C.F.P.A., dos escoles privades de música, la Casa de Cultura, el Museu de Ceràmica i els centres socials juvenils i de pensionistes, el polisportiu municipal i les diferents associacions de veïns.


CENTRE

HISTÒRIA

L’EPA de Manises té el seu origen a finals de la dècada dels setanta, quan un grup de professors motivats pels seus interessos socioculturals comencen a donar classes d’alfabetització i cultura general a diversos col·lectius més desafavorits de la població. A principis dels vuitanta queda constituït com a centre oficial, sent una de les primeres escoles d’adults, municipal, que apareix a la Comunitat Valenciana amb acreditació per atorgar el Títol de Graduat Escolar. I a l’any vuitanta-cinc, la Conselleria d’Educació assumeix plenament les competències administratives i part de les necessitats del professorat.

El claustre actual està compost per nou professors i professores de Conselleria, dividits entre els cossos de primària i secundària.


ELEMENTS ADMINISTRATIUS

El Centre de Formació de Persones Adultes és un centre d’ensenyament públic, depenent de la Conselleria de Cultura i Educació, segons el decret 39/1990 de 26 de febrer on apareix la creació del Centre.

Actualment, el Centre imparteix els nivells educatius corresponents als Cicles de Formació Bàsica i els Programes Formatius B, C, D, H, J que figuren a la Llei 1/95, art. 5.2., i que s’especifiquen al Projecte Curricular de Centre.

Respecte al nombre d’unitats, el Centre consta oficialment de cinc unitats de Conselleria segons l'orde de 13 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la composició per unitats dels centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana, sent tres d'elles de la resta de programes formatius i dos del segon nivell del segon cicle. Així mateix, el centre té habilitades tres unitats més, contant en total amb 8 unitats.


UBICACIÓ DEL CENTRE

El centre es trobava històricament situat en un edifici del Carrer Major, l’actual Casa de Cultura de Manises, antic convent de clausura de les Carmelites Descalces, construït a l’any 1927 i adquirit per l’Ajuntament el 1985. Però per l'any 2008 es va transladar als locals de l'IES Rodrigo Botet en el carrer Sants Just i Pastor 70, quedant en un lloc menys cèntric però de propietat de la Conselleria.


ELEMENTS FÍSICS

Actualment compta amb nou aules, una per a cadascun dels professors i professores, una aula-taller d’informàtica i disposem de la possibilitat d'ús d'una sala d’usos múltiples per a actes i exàmens. També podem fer ús de la biblioteca i d'una xicoteta habitació on es realitza les tasques de direcció i secretaria del centre.


RECURSOS DIDÀCTICS

El Centre està dotat amb els següents recursos:

 • Aula d’Informàtica completament equipada
 • Materials audiovisuals: equips electrònics i col·leccions
 • Material de reprografia
 • Biblioteca per a préstec


GESTIÓ

El manteniment, neteja i reparació està cofinanciat per l'IES Rodrigo Botet i el centre. La dotació econòmica arriba per dos vies: Conselleria i Associació d’Alumnes. L'Ajuntament participa indirectament mitjançant la financiació de l'associació d'alumnes.

Una vegada feta la contribució a l'IES de les despeses comuns, la resta de recursos econòmics es destinen a l’adquisició de materials fungibles i didàctics, activitats socioculturals i tallers.

PROFESSORAT

La plantilla només té definitius a un professor i una professora. La resta de professorat és variable i està subjecta la seua renovació a la concessió de la comissió de serveis, assignació de suprimits, etc...

Respecte als cossos i especialitats: sis són de secundària i tres de primària; els de secundària són de les especialitats de Científic-tècnic (2 d'ells), Valencià, Humanístic, Valencià-Anglés i Anglés. I el professorat de primària és assignat sense especialitat definida.

L’actitud envers l’augment de l’ús vehicular del valencià és favorable a impartir determinades àrees del currículum en valencià.


ALUMNAT

L’alumnat del Centre està composat en un 70 per cent per dones i la resta per homes. Al primer cicle, la majoria són persones entre 50-75 anys; al segon, entre 18-50 anys; l’alumnat dels programes formatius oscil·la entre 18-70 anys.

Pel que fa a la procedència de naixement, podem dir que un 30 per cent són de la comarca, un altre 30 per cent, de la província i la resta, d’altres comunitats. Existeix un percentatge reduït, però en augment, de persones d’altres nacionalitats.

L’alumnat que assisteix al Centre viu o treballa, majoritàriament, als barris que hi ha al voltant i una reduïda part prové de poblacions pròximes (Riba-roja, Paterna i Quart de Poblet). La llengua materna predominant és el castellà.

Respecte al nivell d’estudis per cicles, és el següent: Primer cicle: Majoritàriament no té cap estudi. Segon cicle: Té estudis primaris incomplets. A la resta dels programes formatius, la situació és molt variada incloent els estudis mitjans i superiors.

En quant a la situació econòmico-laboral, trobem al primer cicle una majoria de persones que són pensionistes i mestresses de casa; al segon cicle, l’alumnat és estudiant o està aturat; als altres cursos majoritàriament es tracta de persones en actiu o estudiants. Per altra banda, existeix un grup reduït d’alumnes amb minusvalideses físiques i psíquiques declarades.

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

L’Associació d’Alumnes, vista la necessitat de ser representada, començà a organitzar-se a l’últim trimestre de l’any 90. Es van realitzar els tràmits a través d’una comissió gestora que es constituí el 15 d’octubre de 1990. Es confeccionaren els estatuts i es presentà tota la documentació a la Conselleria d’Administració Pública tot i aprovant-se definitivament en gener del 91.

Les finalitats de l’Associació són de caràcter educatiu, cultural i social. Pretén representar a cadascun dels seus associats i la seua activitat va encaminada a millorar el desenvolupament del centre en aspectes com:

Tractar en les reunions sobre les activitats, objectius o problemàtica del centre. Participar en el desenvolupament de les activitats del centre. Organitzar activitats d’interés per a l’alumnat.

L’associació funciona de forma desinteressada i sense ànim de lucre. Volem que l’associació siga una veu més en la gestió del centre, de manera que l’alumnat i el professorat a nivell de responsabilitats, de participació i d’implicació tinguen una actuació conjunta que lògicament anirà en benefici del centre.


TRETS D’IDENTITAT, OBJECTIUS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Tret d’identitat: Confessionalitat, pluralisme i valors democràtics

“El Centre de Formació de Persones Adultes Manises es manifesta laic i pluralista, és per això que no es fa adoctrinament, ni es permet cap mena d’intransigència o fanatisme que puga ser discriminatori per a les persones que integren la comunitat educativa”.

Objectius:

 • Educar en valors.
 • Educar en pluralisme i respecte a les opinions i creences dels altres.
 • Educar en la solidaritat i els drets humans i en el compromís del conjunt de valors democràtics.
 • Rebutjar tota mena d’autoritarisme.

Tret d’identitat: Educació no sexista i tractament de la desigualtat i la marginació

“El Centre no farà cap mena de discriminació per motius de sexe, ètnies, procedència socioeconòmica o cultural, i es declara flexible per a la incorporació de persones amb minusvalidesa física i psíquica, tot i que es troba limitat per la manca de recursos”.

Objectius:

 • Utilitzar materials curriculars que no continguen cap mena de discriminació.
 • Facilitar la incorporació dels grups minoritaris en les activitats que es desenvolupen al Centre.
 • Corregir les possibles actituds discriminatòries.
 • Utilitzar un llenguatge no sexista ni discriminatori


Tret d’identitat: Compromís en el procés de normalització lingüística i cultural

“El nostre Centre manifesta que la nostra llengua pertany científicament a la llengua catalana, amb trets d’identitat propis.

Tenint en compte que som una comunitat bilingüe amb una situació de diglòssia en la qual la llengua desafavorida és el valencià, es pretén equilibrar-la i normalitzar-la potenciant l’ús del valencià a través dels diferents àmbits tant de l’ensenyament com administratiu”.

Objectius:

 • Fomentar l’ús de la llengua en la comunicació interpersonal dins del Centre i amb l’exterior (Ajuntament i altres institucions).
 • Utilitzar el valencià en la documentació administrativa i en la vida quotidiana del Centre: retolació, taulers d’anuncis, avisos, fulls informatius.

Tret d’identitat: Relació amb el medi ambient

“El Centre es compromet en la cura del medi ambient potenciant i duent a terme actituds ecològiques i de reciclatge de materials”.

Objectius:

 • Recollir el material (paper, cartró, vidre) ja emprat i dur-lo als contenidors de reciclatge.
 • Conscienciar a l’alumnat per mig de xerrades i activitats.


Ámbits d’actuació dels objectius esmentats dins l’estructura del Centre

La comunitat educativa, en els diferents estaments que la composen, fomentarà i vetllarà pel desenvolupament i acompliment dels principis abans esmentats, concretant-se tant en el PCC com en les programacions d’aula. Aquestes inclouran temes transversals per al seu assoliment, sent el Consell Escolar l’òrgan màxim per solucionar les possibles incidències que es pogueren presentar.

ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CENTRE

ESTRUCTURA

Tal com estableix el Decret 234/1987, del 2 de setembre, del Govern Valencià, pel que s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels IES, existeix al nostre Centre el següents òrgans de govern i coordinació docent:

A) Òrgans de govern:

 • Unipersonals:
  • Director/a
  • Cap d’Estudis
  • Secretari/a
 • Col·legiats:
  • Claustre de professorat. Integrat per 9 professors i professores
  • Consell Escolar. Està integrat per: el Director o directora, el o la Cap d’Estudis i el o la Secretària, un/a representant de la Corporació Local, un/a representant del professorat i tres representants de l’alumnat.

B) Òrgans de coordinació docent: Al Centre existeixen el següents òrgans de coordinació:

 • Departament de Comunicació
 • Departament de Ciències i Tecnologia
 • Departament de Ciències Socials
 • Departament d’Orientació. Integrat per l’orientador/a i els professors/es corresponents.
 • Departament d’Activitats Complementàries. En el seu defecte, o de forma paral·lela, existirà una Comissió d’Activitats Complementàries integrada pel professor/a coordinador/a i els representants - delegats d’alumnat.
 • Comissió de Coordinació Pedagògica. Integrada pel director/a del Centre, l’orientador/a, el/la Cap d’Estudis i els/les Caps de Departament.
 • Equips docents dels Cicles I i II. Integrats pel conjunt del professorat que imparteix docència a cada cicle amb els coordinadors corresponents.

FUNCIONAMENT

Participació del professorat en la presa de decisions

El diàleg i la participació hauria de ser la base sobre la qual es fonamenta el Centre; per tant és de vital importància que tot el professorat participe activament en la presa de decisions. És per això que creiem que han de potenciar-se les possibilitats que ofereixen els diferents òrgans col·legiats on el professorat està present. En concret, cal potenciar el claustre, òrgan màxim de participació del professorat, on es podrà expressar lliurement les diferents opinions dels seus integrants.

Es valorarà positivament la pluralitat d’opinió al si del claustre. La diversitat en l’expressió de les idees, a més d’abordar els problemes que pogueren plantejar-se en eixe moment, és un acte a respectar donat que enriqueix ideològicament el Centre i ens permet discernir millor la realitat.

Per a poder expressar estes idees s’articularan mecanismes que afavoresquen el plantejament lliure d’aquestes, bé als claustres o bé fora d’ells, consultant i demanant l’opinió al professorat en les decisions que es prenguen al Centre.

Equips de professors

Al principi de cada curs s’elaborarà un calendari de reunions i un pla de treball que incloga al professorat segons les disposicions del seu horari. Si bé el calendari podrà ésser variat per necessitats extraordinàries, s’intentarà que siga seguit el més fidelment possible. Les reunions es convocaran amb un ordre del dia previ, amb la finalitat que puguen ser preparades pels integrants dels equips. Es realitzaran les corresponents actes per a poder ser llegides i aprovades en una propera reunió i siguen per tant possibles els acords presos en elles. Al final del curs, s’elaborarà una memòria que inclourà totes les activitats realitzades pels diferents equips de professors que serà aprovada pel Claustre i pel Consell Escolar.

Comunicació i informació

S’articularan mecanismes, deixant a part els corresponents a òrgans col·legiats de govern, per a la comunicació i la informació entre els diversos sectors que integren la comunitat educativa. Si més no, s’elaboraran els següents:

Comunicació tutor-grup

La comunicació serà en ambdós sentits, i es vetlarà per què aquesta siga fluïda, especialment en allò referit a la marxa acadèmica dels alumnes. Així mateix, s’elaborarà un sistema d’avaluació del professorat mitjançant el qual l’alumne puga expressar lliurement les seues idees sobre el sistema educatiu utilitzat en el procés d’ensenyament-aprenentatge. El tutor també informarà sobre les diferents eixides professionals dels estudis que els alumnes cursen, així com dels diferents itineraris que el sistema educatiu permet.

Comunicació consell escolar-comunitat escolar:

Els representats dels diferents sectors de la comunitat escolar en el Consell Escolar propiciaran que tots formem part d’aquest òrgan col·legiat informant-nos i fent-nos partíceps de les decisions preses en ell. En particular, informaran sobre allò referent a la gestió econòmica del Centre.

Comunicació equip directiu-professorat

L’equip directiu mantindrà una relació comunicativa amb la resta del professorat, i aquest, al seu torn, informarà dels assumptes d’interès general del centre al primer.

Comunicació de la normativa oficial

S’informarà als interessats de la normativa oficial existent que regula la tasca educativa del centre, en particular de la nova normativa publicada en els diferents diaris oficials que puguen afectar els membres de la comunicat educativa. Aquesta normativa tindrà un accès fàcil per part dels interessats i al llarg del curs.

Comunicació centre-entorn social

El Centre no serà una mera institució academicista, sinó que es relacionarà amb l’entorn familiar i social dels membres de la comunitat educativa.

Relació amb les institucions públiques i privades

El nostre Centre es relaciona amb diferents tipus d’institucions públiques. Participa activament en reunions de coordinació comarcal dels Centres de Formació de Persones Adultes, i està en contacte amb les corresponents assessories dels CEFIRE.

A l’àmbit local es coordina amb institucions municipals: Gabinet Psicopedagògic, Biblioteca, Casa de Cultura, Associació Juvenil, i amb les regidories d’Educació, Cultura i Serveis Socials.


Solucions organitzatives envers l’adscripció, el reforç educatiu i la promoció de l’alumnat. Pla d’actuació per a l’atenció a la diversitat.

L’adscripció al Centre es realitza mitjançant una valoració inicial a través d’una entrevista, una prova i el currículum que aporta l’alumnat. Al llarg del curs es pot modificar l’adscripció per tal de col·locar adequadament a l’alumnat.

També cada professor disposa d’un temps setmanal per a reforç individual.

Respecte a la promoció de l’alumnat, aquest ha d’assolir els objectius mínims de nivell o de cicle.

El Projecte Curricular desenvolupa els procediments concrets de promoció i d’obtenció de títol o dels títols corresponents tenint en compte els criteris establerts en la Llei.

El Centre de Formació de Persones Adultes, per les seues pròpies característiques, assumeix com a tret d’identitat el fet de la diversitat cultural, i tracta de facilitar la interrelació perquè a través del coneixement mutu aquesta diversitat es devinga un valor afegit a la seua formació.

Davant del fet de la diversitat socioeconòmica, un dels objectius d’aquest Centre és que l’Educació rebuda ajude a superar aquesta realitat.

Treball cooperatiu amb l’Associació d’Alumnes

Potenciar i conscienciar l’alumnat, i específicament als representants elegits per a implicar-los en la planificació, organització i en el desenvolupament de les activitats que corresponen als seus interessos. Orientar als representants per a dur a terme la programació a desenvolupar, de manera autònoma i responsable. Afavorir el punt anterior amb un espai de contacte i socialització.

CONTROL

Aquest Projecte Educatiu s’avaluarà una vegada cada curs. El Claustre proposarà aspectes de millora al Consell Escolar mitjançant la memòria anual, i aquest decidirà al voltant de les esmenes que s’hagen d’incloure en el Projecte.

Per altra banda, el Consell Escolar podrà sol·licitar una valoració a persones o organismes aliens al Centre, a més d’aquella que puga fer la Inspecció o les institucions educatives amb les que estem relacionats.


INNOVACIÓ

El centre ha desenvolupat diferents projectes d’innovació educativa, tant en mètodes i materials didàctics com en estratègies organitzatives.

1993: “Aprenem a pensar: un currículum d’adults”. Durà un any i vam ser centre coordinador, donat que en ell participaren altres centres (Xirivella i Quart). Es va fer una anàlisi de la realitat de cada centre i documentació teòrica, i una segona part d’experimentació a l’aula.

1994: “Proves inicials com a procés actitudinal”. Fou un treball d’investigació per a la integració de l’alumnat a l’aula, l’atenció a la diversitat i el treball en equip.

1994: “L’arqueta vella”. Es tracta d’un recurs d’animació lectora per a adults, inclòs dins d’un programa que organitzà el CEP de Godella. La seua finalitat era despertar el gust per la lectura en temps d’oci i servir de suport al professorat com a element integrador en la programació d’aula.

1995: es realitzaren dos projectes de desenvolupament curricular el resultat del qual fou l’elaboració d’un material que fou publicat per l’editorial Nau Llibres en 1998 amb el títol “Un dia qualsevol”. Consta de quatre macrounitats i està destinat al primer cicle d’educació de persones adultes.

El centre conta amb una pàgina web on es dóna informació sobre la història del centre, organització, projectes de treball, planificació de cursos i noves ofertes educatives.

El centre està inclós en la xarxa de centres de qualitat en el nivell I.LLENGUA DEL CENTRE

Activitat docent:

En l’àmbit docent el Centre aplica el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP) en els cursos de Formació Bàsica de la següent forma:

1r cicle: s’utilitza el valencià com a llengua d’ensenyament en el mòdul de Processos i Instruments Matemàtics i com a assignatura pròpia.

2n cicle: s’utilitza el valencià com a llengua d’ensenyament en els mòduls de Processos i Instruments Matemàtics i Ciències i Tecnologia, a més de com a assignatura pròpia.

També es treballa en altres programes formatius, en els diferents nivells de preparació per a la Prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. En altres cursos com ofimàtica, accés a la universitat..., s’intentarà integrar el valencià en un 20% almenys, d’una manera escalonada.


Llengua de relació:

Als claustres cada professor/a utilitza una de les llengües oficials per a comunicar-se amb la resta, encara que totes les decisions queden per escrites en valencià. Amb els alumnes la llengua de contacte sol ésser tant el valencià com el castellà segons l’ús que faça cadascú d’ella.

Entre el professorat també passa el mateix que amb l’alumnat, segons quina llengua empren aquesta serà la de contacte.

Gestió de centre:

La documentació administrativa oficial es realitza tota en valencià des d’uns anys ençà. L’ús del valencià en el funcionament del centre cada any va a més perquè el professorat, sobretot, fa un esforç per la integració progressiva de l’idioma. Així és com va ampliant-se la comunicació en aquesta llengua.