Projecte Pedagògic

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

PRESENTACIÓ

Un projecte de Centre serveix per definir la línia pedagògica, els principis educatius i la programació docent que ha d’inspirar la pràctica educativa.

Perquè els principis es puguen dur a la pràctica és necessària, a més de fer-los explícits i justificar-los, una adequada organització del centre i un programa docent coherent amb eixos principis.

Així doncs, el projecte de Centre es composa d’un conjunt de documents articulats que defineixen, orienten i concreten l’acció educativa que es desenvolupa en el centre cada dia i en cada aula.

Aquestos documents de referència són:

  • El Projecte Educatiu, que fa explícits els principis pedagògics.
  • El Reglament de Règim Intern, que regula les relacions entre els diferents sectors i concreta l’estructura orgànica i funcional del centre.
  • El Disseny Particular del Programa d’Ensenyament del Valencià, que determina la forma en què es farà efectiu el bilingüisme propi de la nostra Comunitat.
  • El Projecte Curricular, que orienta i concreta les programacions didàctiques, en les quals es fa palès l’activitat docent.

Tots els documents estan lligats, encara que de vegades és difícil determinar, per eixemple, on acaba un principi general del PEC i on comença un criteri general metodològic del PCC. En tot cas açò no ho considerem essencial; el que és important és que tots ells estiguen en consonància i que ens servesquen efectivament per a treballar professionalment, com creiem que s’ha de fer.

Altres documents que elaborem, com el Pla d’Acció Tutorial, el Pla d’Orientació, el Pla d’Atenció a la Diversitat i el Pla d’Activitats Socioculturals, són concrecions del nostre Projecte Pedagògic de Centre. La planificació anual que es deriva d’aquestos documents, juntament amb les programacions d’aula i les de caràcter administratiu, conformen la dita Programació General Anual.

Volem comentar que l’apartat referent a l’Accés a la Universitat, del Projecte Curricular no està desenvolupat pel canvi de la normativa actual que regula l’accés.

Amb la present edició hem volgut plasmar en un únic text el conjunt de documents que fan explícit i desenvolupen el nostre Projecte Pedagògic. Creiem que així s’ofereix una visió de conjunt al voltant de la línia pedagògica i de la pràctica educativa que el CFPA Menicil intenta promoure.

Els documents, que a continuació es presenten, recullen l’experiència d’anys de treball d’aquest Centre de formació. La present edició es composa dels textos elaborats i aprovats pel Centre als últims quatre anys. Esperem que la pràctica educativa ens porte a noves reflexions, i done peu a la revisió i posada al dia del nostre Projecte Pedagògic en els pròxims anys.


Proyecto Educativo del Centro

Projecte Curricular de Centre