Projecte Curricular de Centre

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar


LÍNIES DE CARÀCTER GENERAL

OBJECTIUS GENERALS

Partint dels objectius que marca el Decret de Currículum de Formació de Persones Adultes, dels principis o trets d'identitat que el Projecte Educatiu d'aquest Centre té establits, i dels programes formatius que contempla el currículum oficial i que es desenrotllen en el Centre, exposem a continuació els Objectius Generals del Projecte Curricular.

Aquestos Objectius estan formulats de forma general encara que alguns poden associar-se més a un àmbit de coneixement determinat. El seu major desenrotllament i concreció s'arreplega en l'apartat corresponent a cada àrea curricular.

 • Potenciar actituds que afavoresquen la participació i la relació interpersonal sense discriminació per motius de sexe, cultura, religió o procedència socioeconòmica.
 • Estimular l’autonomia de l’alumnat i capacitar-lo per a l’autoaprenentatge; promoure l’autocorreció, l’autoavaluació i la participació en la planificació i el desenvolupament de la seua pròpia formació.
 • Fomentar la capacitació personal per a l'adquisició de la titulació necessària per a l'accés als diferents nivells educatius i a determinades categories professionals.
 • Saber buscar i utilitzar informació de forma autònoma i crítica, i saber presentar-la de forma adequada.
 • Consolidar el domini verbal i escrit del castellà i valencià per a poder llegir, escriure i expressar-se oralment, per tal de desenrotllar la capacitat comunicativa i possibilitar un tractament integrador de les llengües.
 • Utilitzar la lectura com a font de plaer, informació i aprenentatge, i comprendre la funció de la literatura com a instrument de transmissió i creació cultural i com a expressió històrica i social.
 • Superar els estereotips i prejudicis sobre les varietats dialectals d'una mateixa llengua, i apreciar que l'estudi d'altres llengües i les seues cultures serveix per a apreciar la multiculturalitat i l'enteniment intercultural.
 • Desenrotllar estratègies i destreses de comunicació bàsiques en llengua estrangera com a forma d'afavorir l'aprenentatge autònom.
 • Conéixer els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política i social dels ciutadans i ciutadanes, i fomentar la participació.
 • Analitzar i reflexionar críticament sobre els mecanismes que regeixen el funcionament del món del treball i de les relacions laborals, i conéixer tècniques per a la recerca de treball i millora de l'ocupació.
 • Conéixer el medi geogràfic, històric, social i cultural més pròxim així com la dimensió europea i mundial, i mantenir un respecte a la multiculturalitat basat en la igualtat, en la solidaritat, en el respecte als altres i en la participació democràtica.
 • Conéixer, apreciar, gaudir i respectar el patrimoni cultural, històric i artístic, i contribuir activament en la seua millora i conservació.
 • Conéixer i valorar el desenrotllament científic i tecnològic i les seues aplicacions en el medi físic, natural i social, i fomentar una actitud de respecte i protecció del medi ambient, així com d'aprofitament racional dels recursos existents.
 • Iniciar-se de manera progressiva en el coneixement i ús de les noves tecnologies per a facilitar l'aprenentatge i millorar les condicions d'integració laboral i social.


ELECCIÓ I SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

A continuació s'exposen uns criteris de caràcter general que han d'orientar la seqüenciació de continguts a realitzar en cada una de les àrees curriculars.

 • Tindre en compte les idees prèvies de l'alumnat

Aquestes idees són els instruments inicials per a la interpretació de les activitats d'aprenentatge, per la qual cosa es prendran en consideració com a criteris d'organització dels continguts. Des d’aquesta perspectiva serà convenient conéixer els preconceptes que l'alumnat tinga per a poder formular una proposta adequada.

 • Adequar la seqüenciació al nivell de coneixements existent i detectar les dificultats

La proposta de seqüenciació que es realitze haurà de partir del nivell de coneixements de l'alumnat i facilitar així la seua deguda progressió. Les propostes que es situen de forma equilibrada entre el que l'alumne és capaç de aprendre per si sol i el que és capaç d’aprendre amb l'ajuda d'altres persones seran les més motivadores i facilitadores de l'aprenentatge.

 • Per a l'elecció de continguts s’haurà de tindre en compte la funcionalitat d’aquestos, per tal de facilitar la motivació i l'aprenentatge.
 • La selecció de continguts tendirà a fusionar els coneixements en el context social i natural en el què ens desenvolupem.
 • Observar una continuïtat i progressió en els continguts

La seqüenciació cíclica i recurrent dels continguts facilitarà l'aprenentatge. Els continguts apareixeran agrupats en blocs temàtics i distribuïts per cicles i nivells. En alguns blocs apareixeran repetits. En aquestos casos s'entendrà una diferència de grau de dificultat que anirà del més bàsic al màxim complex, graduant-se en els nivells d'iniciació, continuïtat i aprofundiment.

 • Considerar la lògica interna de les distintes àrees

A l'hora d'establir les seqüències d'aprenentatge cal tindre en compte la prioritat dels coneixements més rellevants. La història de les disciplines que s'integren en les distintes àrees, l'evolució dels seus principis i els diferents recursos metodològics que s'han utilitzat en la seua ensenyança seran de gran ajuda per a comprendre els diferents camins de desenrotllament d'un concepte. Aquest coneixement guiarà la realització d'una adequada seqüenciació i adaptació dels continguts.

 • Realitzar una proposta de seqüenciació flexible

La seqüenciació que es formule ha de plantejar-se com una hipòtesi que cal verificar i, si és necessari, modificar, en funció dels distints grups d'alumnes i de les situacions que realment es generen.

 • Relacionar els continguts de les distintes àrees

Es prendran en consideració les possibilitats que els continguts de cada àrea oferesquen per a l'estudi de continguts d'altres àrees. Això aconsellarà establir ponts que afavoresquen el tractament interdisciplinari d'alguns problemes, així com la integració de continguts de distinta procedència.

 • Equilibrar els diferents tipus de continguts

La inclusió en el currículum de continguts referits a fets i conceptes, a procediments i a actituds, valors i normes ha de repercutir en l'organització de les seqüències d'aprenentatge i en la contemplació de forma equilibrada i interrelacionada dels mateixos. Encara que els continguts han de treballar-se tenint en compte la seua múltiple orientació conceptual, procedimental i actitudinal, convindrà fer una indicació respecte a la major o menor idoneïtat per a ser treballat des d'una o una altra perspectiva. En les programacions haurà d'entendre's que els continguts procedimentals i actitudinals seran, en alguns casos, els mateixos que estaran presents en altres àrees.


ASPECTES METODOLÒGICS GENERALS

Partint d'un marc teòric ampli, fonamentat en les teories actuals de l'aprenentatge, el centre es defineix per un tipus d'ensenyament actiu, participatiu, progressiu, variat, estimulant, personalitzat i socialitzat, i amb els elements necessaris perquè els alumnes aprenguen de forma significativa i aconseguesquen autonomia.

Els Departaments concretaran en les seues programacions didàctiques les opcions metodològiques que consideren més idònies per al treball en el seu àmbit, per tal de desenvolupar en el professorat la capacitat d’analitzar la seua pràctica docent. No obstant, a fi de garantir en la pràctica l'existència d'una certa homogeneïtat metodològica, s'estableixen les següents estratègies metodològiques:

 • Consideració prèvia del nivell de desenrotllament de cada alumne mitjançant la realització de proves inicials i entrevistes personals.
 • Planificació d'activitats que atenguen a la diversitat en l'aula. Es consideraran, entre altres, les diferències individuals de l'alumnat quant al grau de capacitat general i d'assimilació dels continguts, el diferent ritme d'aprenentatge i la disponibilitat de temps de dedicació, dins i fora de l’aula.
 • Proposta d'activitats específiques que fomenten en l’alumnat la recerca d'informació, la reflexió personal i l'actitud crítica (treballs monogràfics sobre temes programats o lliures amb posteriors posades en comú, debats oberts). Aquestes activitats inclouran el tractament dels temes transversals establits pel Centre.
 • Realització d'agrupaments flexibles per al treball en l'aula que possibiliten en l'alumnat la participació, la col•laboració, el coneixement mutu i la comunicació d'experiències, i ajuden a consolidar un ambient favorable d'aula.
 • L’organització del espai i del temps facilitarà el desenvolupament dels aspectes abans esmentats.
 • Utilització de materials i recursos variats i motivadors. Orientació a l'alumnat per a l'ús de l'Aula d'Autoaprenentatge del Centre.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

A través del seguiment del procés educatiu, tant el professorat com l'alumnat obtenen la informació necessària per a reflexionar sobre la seua pràctica de l’ensenyament o de l’aprenentatge, i poden, si és procedent, modificar-la o reorientar-la. L'avaluació ha de contemplar-se com un reforç positiu i motivar cap a la recerca de millors resultats. Es partirà d'una avaluació inicial de cada persona per a procedir a la seua orientació i adscripció en el programa formatiu i nivell més adequat a la seua situació d'aprenentatge. Esta valoració inicial es realitzarà a través d'una prova i una entrevista ja que, a més dels coneixements, s'intentarà arreplegar aspectes relacionats amb les experiències, els estudis anteriors, les expectatives i els interessos que posseeix i pretén cada persona. Per a la qual cosa, a l'inici de curs, cada departament elaborarà les proves corresponents.

El Centre es defineix per un tipus d'avaluació formativa perquè es considera que totes les decisions pedagògiques han d'estar al servei de la formació dels nostres alumnes i guiar-los en el seu aprenentatge. Perquè l'avaluació siga formativa ha de ser:

 • Global: Es consideraran els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals en el seu conjunt. És a dir, no sols es valorarà l'adquisició de conceptes sinó, sobretot, aspectes fonamentals de l'aprenentatge com l'actitud crítica, la capacitat creativa i d'anàlisi i el raonament lògic, entre altres. A més del progrés realitzat per l'alumne, es tindran en compte factors com l'assistència, l'interés, l'esforç, la participació i la col•laboració en el grup.
 • Contínua, ja que s'avalua el procés, l'evolució de l'alumne. Suposa una arreplegada d'informació i interpretació de forma sistemàtica, no sols en moments aïllats, que permet detectar les dificultats en l'aprenentatge facilitant la recuperació i la possible adaptació curricular.
 • Diversificada. L'avaluació inclourà una certa varietat de tècniques i instruments com poden ser l'observació directa, el quadern de l'alumne, les entrevistes, els qüestionaris, les fitxes de seguiment, les proves objectives, etc.
 • Compartida. Per mitjà de l'autoavaluació, l'alumnat pren consciència dels seus avanços, estancaments o retrocessos, i d’aquesta forma es responsabilitza del seu aprenentatge. El professor coneixerà i considerarà l'opinió dels seus alumnes sobre el desenrotllament de les seues classes, a través de diferents medis com l'enquesta anònima, els debats de grup, la informació del tutor/a, etc. El Departament d'Orientació proposarà models que arrepleguen aquests aspectes i faciliten l'acció tutorial.
 • Reguladora del procés educatiu. L'avaluació permetrà el reajustament de la programació i la metodologia emprada pel professorat.

Per a l’avaluació de la pròpia labor docent, el professorat realitzarà periòdicament una valoració i reflexió que li permetrà replantejar i reajustar, en els casos que siga necessari, la metodologia emprada, els procediments i les estratègies, per a adequar-los tant a les característiques específiques de l'alumnat com als principis i criteris orientadors establits pel Centre. L’esforç del professorat per actualitzar i ampliar el seu coneixement sobre l'àrea i les estratègies d'aprenentatge es considera també un aspecte molt positiu de millora. Els criteris d'avaluació de l’alumnat, dissenyats en funció dels objectius de l'aprenentatge de cada àrea, apareixen especificats en les programacions didàctiques dels diferents departaments, i aquests els revisaran, tots els cursos, a fi de realitzar les possibles modificacions. Pel que fa a les sessions d'avaluació dels cicles de formació bàsica, es determinaran pel Claustre a l’inici de curs. Per a la resta de programes formatius, es considera igualment convenient la realització periòdica de proves, i les dates de les sessions d'avaluació s’establiran segons les característiques de cada curs.

Promocionaran de nivell o de cicle, obtenint, si es procedent, els certificats o títols corresponents, els alumnes que hagen desenrotllat en termes globals les capacitats expressades en els objectius generals corresponents, encara que no hagen superat els criteris d'avaluació d'alguna de les àrees, i sempre que així ho decidesca l'equip docent. En qualsevol cas, en avaluar els alumnes es tindrà en compte la seua maduresa en relació amb les possibilitats d'inserció i promoció laboral, i el possible progrés en estudis posteriors amb garanties d'aprofitament. El pas de les persones adultes entre els distints nivells del programa de Formació Bàsica serà flexible en el temps. Les persones adultes podran cursar les ensenyances del primer cicle en el temps que cada persona requeresca en funció de les seues característiques i necessitats.

La valoració global de l'aprenentatge dels alumnes es reflectirà en l'informe d'avaluació elaborat pels professors, al final de cada nivell educatiu de la Formació Bàsica, i quedarà arreplegada als expedients, segons allò que determina el Decret 220/1999, de 23 de novembre. Els informes es posaran a disposició del professor tutor del grup al qual s'incorpore la persona adulta, siguen del nostre Centre o d’un altre.

S'entendrà que un alumne o alumna abandona una àrea si deixa d'assistir a classe de forma prolongada o injustificada. En cas que es reincorpore quan ja no siga possible l'aplicació d'una avaluació contínua, se li podrà realitzar una prova final extraordinària de tot el programa.


TRANSVERSALITAT

El currículum del nostre Centre ha de contemplar qüestions relacionades amb el coneixement de la societat plural i canviant en què vivim, i respondre davant dels conflictes i reptes que aquesta ens planteja adoptant una postura de reflexió i crítica enfront d’aquests problemes. La solidaritat, la tolerància, la participació social són, entre altres, valors fonamentals que formen part dels nostres fins educatius. És a través dels temes transversals com podem assegurar-nos que tots els aspectes anomenats anteriorment són tractats en les nostres aules, donat que constitueixen un entramat integrat en els diferents programes formatius i en totes les àrees, i es poden treballar des de diferents àmbits.

Es considera que han de ser tractats tots els temes que apareixen en el Decret 220/1999 de 23 de novembre:

 • educació per a la pau
 • educació per a la salut
 • educació per a la igualtat d'oportunitats entre gèneres
 • educació ambiental
 • educació sexual
 • educació del consumidor
 • educació vial
 • educació per a l'orientació i promoció laboral
 • educació per a la convivència multicultural
 • educació per a la participació sociocultural i laboral

Quant als àmbits d'aplicació, seran els següents:

 • Curricular:

Els objectius educatius d’aquests temes estan connectats amb els objectius generals de Centre i els objectius generals de cada àrea o àmbit d’experiència; es concreten en les programacions de cada departament, i es desenrotllen a partir de les programacions d'aula. Tots els departaments intentaran integrar els temes transversals en la seua programació didàctica.

 • Activitats Complementàries:

Al voltant dels temes transversals es realitzaran activitats, generals i de cicle, com xerrades, eixides extraescolars, jornades culturals, ..

A l'inici de cada curs, el claustre seleccionarà els temes transversals que es desenrotllen de forma específica a través de les activitats complementàries del Centre i tenint en compte l’opinió de l’alumnat.


INNOVACIÓ

El centre Menicil de Manises sempre ha estat interessat per la innovació en l’acció docent. Considerem important aquest aspecte i ens hem implicat en projectes que han enriquit i han fet millorar la nostra acció educativa, a més d’implicar el professorat en una dinàmica de treball en equip molt positiva per al claustre.

Qui coneix la realitat dels CFPA sap molt bé que cada nou curs aquestos comencen amb un alumnat molt divers, és a dir amb diferents interessos, necessitats o característiques. La reflexió que nosaltres fem és la següent: l’alumnat del centre no té les mateixes necessitats ni persegueix els mateixos objectius; els seus estils cognitius són ben diferents i el seu ritme d’aprenentatge també; i per últim tenen unes limitacions horàries que, de vegades, dificulten la formació. Són factors que ens han abocat a un plantejament novedós com és el fet de personalitzar la formació i crear espais adients on poder aprendre amb autonomia. El resultat, la creació de l’Aula d’Autoaprenentatge.

L’Aula d’Autoaprenentatge és un espai dissenyat com a lloc d’estudi per a tot l’alumnat del Centre. Compta amb unes condicions adients: bona il•luminació, mobiliari i ambient afavoridor; amb suports diferents: bibliografia, àudio, vídeo, ordinadors; amb materials diversos: llibres, enciclopèdies, diccionaris, multimèdia, materials autocorrectius, premsa; i amb un horari suficientment ampli que garantesca l’accés als seus usuaris. A més l’aula compta amb la figura de l’assessor. La seua missió és la d’orientar sobre la forma d’utilitzar l’espai i ajudar a elaborar un programa personal d’aprenentatge. A partir d’un diagnòstic inicial, l’assessor farà diferents propostes de treball, supervisarà el seguiment i facilitarà mecanismes per a una reflexió i valoració. Pensem que a mesura que passe el temps aquest espai anirà guanyant en importància i anirà consolidant-se com un referent clar en el nostre centre. A més, pensem que estem investigant sobre un tema que té moltes possibilitats, com ara millorar l’acció tutorial individualitzada i introduir l’ensenyament no presencial.


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

CRITERIS I MESURES GENERALS

Una de les característiques més paleses de l'educació de persones adultes és la gran diversitat existent en l’alumnat quant a edat, capacitats, creences i ideologia, origen sociocultural, interessos i expectatives acadèmiques i laborals, disponibilitat horària, etc. Això suposa la necessitat d'atendre’l adequadament i d'oferir-li respostes també diferenciades. El Projecte Curricular és el marc on s'arrepleguen les possibles estratègies a utilitzar per a tal efecte.

Considerem l'atenció a la diversitat com un element que compense i equilibre les possibles desigualtats en les condicions d'accés a la formació bàsica, d'acord amb allò que s’estableix als Decrets d'Ensenyament i al Projecte Educatiu del Centre.

Com a mesures d’atenció, es proposa les següents:

 • L’orientació acadèmica, psicopedagògica i professional contínua i adaptada als interessos de l’alumnat

Es desenvoluparà mitjançant l’acció tutorial, el servei del Gabinet Psicopedagògic i el Departament d’Orientació del Centre, encara que es considera competència de tot el professorat.

 • El suport o reforçament educatiu

Els alumnes que presenten deficiències d'aprenentatge, tant puntuals -en una o en diverses matèries- com de llarga duració, realitzaran activitats de reforçament. Per això s'intentarà incloure en l'horari lectiu general del Centre com a mínim sis hores setmanals de suport, distribuïdes en les tres franges horàries (15-17, 17-19 i 19-21 hores). S’intentarà oferir suport en els tres àmbits de coneixement, però donant prioritat a les matèries bàsiques.

Respecte a l’organització, s'elaborarà una fitxa de registre individual que arreplegue les tasques proposades per a cada alumne i el treball realment efectuat.

Els Equips Educatius de Cicle seran els que elaboren els criteris per a la selecció d'alumnes amb necessitat de reforç educatiu, i a proposta dels professors corresponents de cada àrea o dels tutors.

 • L’Aula d'Autoaprenentatge

L'alumnat amb capacitat d'aprenentatge autònom podrà utilitzar l'Aula d'Autoaprenentatge. En cas que hi haja professors que realitzen la tutoria en aquest espai, els alumnes podran també comptar amb el seu assessorament, segons les diverses àrees.

 • L’adaptació curricular

Es realitzaran adaptacions curriculars grupals i individuals. Les adaptacions individuals seran de tipus significatiu i no significatiu, i es concretaran en el Pla d'Atenció a la Diversitat.

 • La flexibilitat d'agrupaments

Facilitarà la integració dels alumnes dins de l’aula, especialment la dels que presenten necessitats educatives especials. També possibilitarà la reagrupació per mòduls, segons el nivell d'aprenentatge, en determinades àrees de coneixement, així com els possibles canvis individuals de grup al llarg del curs.

 • L’oferta de formació a distància en determinats nivells i programes.
 • L’optativitat

Permetrà que els alumnes puguen desenvolupar les capacitats expressades als objectius generals de formació bàsica mitjançant matèries que els resulten més adequades a les seues característiques i interessos.

OPTATIVITAT

Depenent de les possibilitats organitzatives del Centre (professorat, disponibilitat d'espais, horaris, recursos materials...) i de l'alumnat que assisteix al segon cicle de formació bàsica, s'establirà una oferta de matèries optatives que responga als següents criteris:

 • Aportar al currículum continguts i activitats complementàries que contribuesquen al desenrotllament de les capacitats expressades en els objectius generals de la Formació de Persones Adultes.
 • Permetre el reforçament en cas de l'alumnat que presente dificultats d'aprenentatge, especialment en les matèries bàsiques.
 • Respondre als interessos i expectatives de l'alumnat incloent-hi elements atractius.
 • Guardar un equilibri respecte als tres àmbits d'experiència: comunicació, científic i tecnològic, i ciències socials.

Segons aquest plantejament, es decideix la següent selecció de matèries optatives:

 • Habilitats socials
 • Comunicació audiovisual
 • Educació mediambiental
 • Viatge a altres cultures
 • Informàtica

El Centre ofertarà a l’alumnat del Cicle II almenys tres optatives per curs escolar, de les quals dues es realitzaran al primer nivell i una al segon. Es mantindran, com a mínim, durant dos cursos consecutius a partir de la primera vegada que s’oferisquen. El seu currículum és l’oficialment aprovat per l’Ordre de 9 de maig de 1995 de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’Educació Secundària Obligatòria.

Els alumnes que superen la prova inicial de curs i que passen directament al segon nivell del Cicle II, així com els que segons la llei són objecte de convalidacions per estudis anteriors, realitzaran únicament una optativa. La seua elecció la decidirà el mateix alumne, sempre que siga possible per disponibilitat d'horari.

Estaran exemptes de realitzar les matèries optatives els alumnes que hagen realitzat amb anterioritat cursos de formació de 30 hores com a mínim, i així ho acrediten; serà l’Equip de Cicle qui decidirà, en cada cas, la convalidació pertinent.


L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA, PSICOPEDAGÒGICA I PROFESSIONAL

Per orientació acadèmica i professional entenem el conjunt d'activitats que s'han de promoure perquè l'alumne adquirisca un coneixement sobre:

 • les distintes alternatives educatives i professionals que li ofereixen els centres i empreses del seu entorn.
 • les seues pròpies capacitats i potencialitats per al desenvolupament dels seus estudis i/o promoció professional.
 • les decisions que en determinats moments haurà d'adoptar i que li aniran configurant el seu propi itinerari en estos dos àmbits.

Respecte a l'orientació professional, resulta evident la seua importància en la formació de persones adultes. De fet, l'oferta educativa del nostre Centre es configura atenent, en gran manera, a les necessitats d'inserció laboral i desenvolupament professional: graduat en educació secundària, cursos de preparació per a l'accés a altres nivells educatius (universitat, cicles formatius), cursos en què s'ofereixen coneixements bàsics per a la inserció laboral (ofimàtica, anglès, valencià), preparació d'oposicions,...

Així mateix, al currículum oficial relatiu als ensenyaments reglats -programa de formació bàsica-, es contempla un mòdul específic sobre Món Laboral, els continguts del qual informen i preparen per a l'accés al treball i la promoció professional.

Quant a l'orientació psicopedagògica, es tracta d'un procés d'ajuda necessària pels freqüents problemes que l’alumnat adult sol presentar de tipus psicològic, afectiu, familiar, i que li afecten al seu aprenentatge. Cal considerar que molts alumnes acudeixen al nostre Centre buscant una eixida als seus problemes personals per mitjà del contacte amb altres, i que també molts d’ells arriben amb experiències de fracàs en estudis anteriors, missatges negatius que els condicionen.

Per això, creiem necessària una orientació escolar personalitzada que atenga aspectes no sols academicolaborals, sinó altres específics (de conducta, adquisició d’hàbits d'estudi, potenciació de l’autoestima, desenvolupament d'habilitats socials,...) que faciliten la integració de l'alumnat i la superació dels condicionants i prejudicis inicials.

La dinàmica del Centre ha d’oferir resposta a aquest requeriment mitjançant la realització d'activitats dins i fora de l'aula. Les activitats socioculturals són unes bones aliades de la tasca psicopedagògica al potenciar la interrelació personal.

Per altra banda, estimem convenient emprendre una sèrie d’accions per a la prevenció de problemes, o bé per a impedir el desenvolupament d’aquestos en aquelles persones que ja els pateixen. Es tractaria d’informar al llarg del curs sobre les activitats pertinents oferides en la localitat, i d’incloure en la nostra programació tallers i xerrades dirigits a previndre problemes de salut física i emocional.

Totes les mesures adoptades per a l’orientació acadèmica, psicopedagògica i professional es concretaran als diferents plans del Centre:

 • Pla d’Acció Tutorial
 • Pla de Orientació Psicopedagògica i Professional
 • Pla d’Atenció a la Diversitat


PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES DELS DIFERENTS PROGRAMES FORMATIUS

PROGRAMA FORMATIU A: CURSOS REGLATS

ÀMBIT D’EXPERIÈNCIA DE COMUNICACIÓ

CICLE I
CICLE II

PROGRAMA FORMATIU B: ACCÈS A CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

 • ÀMBIT D’EXPERIÈNCIA CIENTIFICOTECNOLÒGIC
 • ÀMBIT D’EXPERIÈNCIA DE CIÈNCIES SOCIALS


PROGRAMA FORMATIU B: ACCÈS A CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR


PROGRAMA FORMATIU C: VALENCIÀ

PROGRAMA FORMATIU E1: CASTELLÀ PER A IMMIGRANTS

PROGRAMA FORMATIU B: ANGLÉS

PROGRAMA FORMATIU B: OFIMÀTICA