Programación didáctica Nivel GES 1 Módulo Valenciano

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, i analitzar-los amb sentit crític.

2. Expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els diversos contextos de l’activitat social i cultural.

3. Conéixer i valorar la riquesa lingüística d’Espanya com a patrimoni cultural comú.

4. Apreciar l’existència i la importància de l’idioma valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del patrimoni cultural de totes les valencianes i valencians.

5. Apreciar la necessitat de l’ús dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà, adoptar una actitud positiva cap al seu aprenentatge

6. Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la llengua oral de manera adequada en l’activitat social i cultural, aplicar les regles bàsiques de la comunicació oral.

7. Usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació per a obtindre, informacions de diversos tipus.

8. Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir, escriure i conversar) eficaçment en l’activitat escolar tant per a buscar, arreplegar, processar informació, elaborar i memoritzar conceptes, com per a escriure textos propis de l’àmbit acadèmic amb iniciativa, responsabilitat i esforç.

9. Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre distints tipus de textos, i utilitzar la lectura com a mitjà per a ampliar el vocabulari i ortografia correcta.

10. Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’informació, considerar-la com un mitjà d’aprenentatge i d’enriquiment personal.

11. Usar els coneixements sobre la llengua i sobre les normes de l’ús lingüístic per a escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta (cuidant l’estructura del text, els aspectes normatius, la calligrafia, l’orde i la neteja), i per a comprendre textos orals i escrits.

12. Interpretar i traduir textos breus en situacions que ho exigisquen i amb diversos propòsits comunicatius i utilitzar simultàniament les llengües del currículum com a eines d’informació i d’aprenentatge tenint en compte la competència que es té en cada una.

Adecuación y distribución de los contenidos

1.-Comprensió de diferents textos senzills tant orals com escrits en diferents situacions comunicatives.

2.- Relació de les diferents idees del text (textos de 2 o 3 idees com a molt).

3.- Comprensió de textos escrits de tot tipus i anàlisi dels seus elements bàsics (argument, personatges, temps, narrador) i dels seus aspectes formals (lèxic, ortografia. distribució del text en el paper (paràgrafs i apartats)....

4.- Producció de textos escrits simples que tinguen diferents intencions comunicatives . -Textos narratius -Textos descriptius -Textos teatrals

5.- Estructura narrativa d’un text: - Plantejament - Nus - Desenllaç

6.- Paraules i classes de paraules.

7.- Vocabulari. Camps semàntics, antonímia, polisèmia, sinonímia, castellanismes, frases fetes i refranys.

8.-Coneixement de les regles ortogràfiques més bàsiques : c/q c/ç j/g tg/tj x/ix x/tx/ig s,ss,z,ç Apostrofació Accentuació. Regles bàsiques. Dièresi en paraules molt senzilles

9.- Utilització del signes de puntuació Punt Punt i coma Coma

10.-.Oració simple. Característiques generals. Estructura de l'oració simple

11.-El verb: nombre persona. mode temps classificació dels verbs

12.-Relacions entre el codi oral i l’escrit: ritme, entonació, comprensió lectora, pauses, accent gràfic, signes de puntuació.

Adecuación de los Criterios de Evaluación

1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, amb les companyes i els companys i la professora o el professor, respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escoltar, mirar l’interlocutor, mantindre el tema.

2. Expressar-se de forma oral amb vocabulari adequat, pronunciació correcta i orde en les idees.

3. Comprendre el sentit global dels textos orals, identificant la informació més rellevant.

4. Llegir en silenci i en veu alta, memoritzar i reproduir textos senzills.

5. Donar sentit als textos escrits utilitzant les estratègies de comprensió lectora i relacionant la informació que contenen amb les pròpies vivències i idees i mostrar la comprensió a través de la lectura en veu alta.

6. Redactar i reescriure diferents textos relacionats amb l’experiència l atenint-se a models clars, utilitzant la planificació i revisió dels textos, tenint cura amb les normes gramaticals i ortogràfiques més senzilles i la cal•ligrafia, l’orde i la presentació.

7 . Llegir ben sovint per pròpia iniciativa com a font de plaer textos literaris de la tradició oral i de la literatura, per a conéixer alguns aspectes formals simples de la narració i de la poesia i per a facilitar l’escriptura de tals textos.

8. Utilitzar les estratègies de la comprensió lectora per a localitzar informació concreta, realitzar inferències i comprendre el sentit global dels textos llegits.

9. Usar la biblioteca del centre, conéixer alguns mecanismes d’organització i de funcionament, i accedir amb soltesa als materials específics del seu cicle.

10. Identificar de forma guiada per mitjà de segmentacions, canvis en l’orde, supressions i insercions, els canvis que es produïxen en les paraules, els enunciats i els textos per a millorar la comprensió i l’expressió oral i escrita.

11. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística bàsica en les activitats relacionades amb la producció i comprensió de textos.

12. Conéixer i apreciar la diversitat lingüística del seu entorn.

13. Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini i usar-lo progressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se i per a aprendre.

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

L'avaluació del alumnat es realitzarà a través de proves objectives que combinaran la teoria i la pràctica, a més es demanarà activitats o treballs (com la fitxa de lectura)individuals i de grup que hauran de lliurar al professor. També es considerarà el treball diari de l'alumne, l'actitud i l'assistència a classe.

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

La nota de les diferents avaluacions està regulada per percentatges establerts per a cadascuna de les parts. Els percentatges es reparteixen de la següent forma:

Primera, segona i tercera avaluació 70% Exàmens 20% Treballs oral i/o escrits 10% Actitud

a) 10% d’actitud i atenció en classe: interés per la matèria, respecte a la comunitat escolar, participació activa, cooperació, capacitat d’autocrítica, voluntat d'aprenentatge, puntualitat a l’hora de lliurar els treballs. És fonamental intentar parlar en valencià a classe i superar cadascú el propi nivell inicial.

b) 20% de procediments: comprensió i creació de missatges orals, pronúncia dels fonemes, comprensió d’un text escrit, vocabulari i elements gramaticals, compliment de les tasques encomanades.

S’hi considerarà imprescindible la revisió periòdica de les activitats i del quadern individual, que inclourà els exercicis classificats per unitats, per dates i amb la referència exacta de la pàgina i de l’exercici que treballem.

Des de la primera unitat, serà obligatòria una redacció d’unes 15 línies. Serà un exercici més de la unitat. La puntualitat i la qualitat del treball serà fonamental per a puntuar.

c) 70% de conceptes: comprensió oral i escrita general, expressió oral i escrita general, domini del sistema fonètic, del lèxic treballat i de les estructures gramaticals estudiades. Realització de les proves escrites que considere oportunes el professorat. Aquestes proves escrites es conformaran segons els exercicis realitzats i corregits a classe (tant del llibre com d’altres que s’hagen pogut fer) i en cap cas serà determinant per aprovar o suspendre l’avaluació.

L’avaluació és contínua. Per tant, en qualsevol moment els alumnes podran examinar-se del contingut vist prèviament.

Exàmens: el nombre d’exàmens a realitzar cada avaluació pot variar i, en conseqüència, això afectarà el percentatge establert per a aquesta part. - No presentar-se a un examen de caràcter obligatori, sense la justificació adequada, suposarà una qualificació de 0. Per justificar l’absència d’un examen sols s’admetran justificants oficials (metge, judicial, etc.)

Treballs: tot aquell treball que no siga presentat en el termini corresponent no s’acceptarà, obtenint una qualificació de 0. Els treballs copiats o no realitzats de manera adequada per l’alumne també es qualificaran amb un 0.

Actitud: inclou interés per l’assignatura, actitud positiva, participació... L’assistència a classe és obligatòria i, per tant, es portarà un registre de faltes d’assistència. Un alumne que no haja assistit al 80% de les sessions d’una avaluació, perdrà el dret a l’avaluació contínua i només tindrà dret a un únic examen per avaluació.

Avaluació final: serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions on la segona comptarà el doble que la primera i la tercera el triple que la primera.


Treball de lectura: al llarg del curs, l’alumne haurà de llegir obligatòriament un llibre de lectura que acordarà amb la professora. Així mateix, entregarà un treball de lectura d’acord amb les pautes que rebrà en un document. Tot aquell treball que no siga presentat en el termini corresponent no s’acceptarà, obtenint una qualificació de 0. Els treballs copiats o no realitzats de manera adequada per l’alumne també es qualificaran amb un 0. Sense la nota del treball de lectura, cap alumne aprovarà l’assignatura.

Setembre Tots els alumnes tenen dret a presentar-se a la convocatòria de setembre. Per a l’examen de setembre, els alumnes rebran instruccions de la professora a la fi del curs.


MOLT IMPORTANT En alguns casos, encara que la nota final de l’avaluació siga un aprovat, la professora pot establir que l’alumne es presente a l’examen final per comprovar l'adquisició d'alguns dels coneixements d’alguna de les parts del temari.

Concreción de los temas transversales del currículo

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

Els continguts s'han distribuït de la següent manera:

1. Introducció a les normes ortogràfiques (2a quinzena octubre)

2. Introducció a l'accentuació, dièresi i guionet (1a quinzena novembre)

3.Introducció a la morfología nominal: flexió de gènere i nombre (2a quinzena novembre)

4. Introducció als determinants i pronoms (1a quinzena desembre)

5. Introducció a la morfología verbal: conjugacions verbals i no verbals ( 1a i 2a quinzena gener)

6. Introducció a l'oració simple i comporta (1a i 2a quinzena febrer)

7. Introducció las mecanismes de formació de mots: composició i derivació (1a quinzena març)

8. Lèxic GES I: sinonímia, antonímia, polisèmia, metàfora i metonímia (2a quinzena març)

9. Aproximació a les propietats textuals i tipología de textos (1a quinzena abril)

10. Aproximació las literaris: narrativa, poesia i teatre (1a quinzena maig)

11. Principals autors i obres de la literatura en valencià (2a quinzena maig)

12. Repàs i exàmens finals (1a quinzena juny)

Metodología didáctica

L’àrea de Llengua i literatura valenciana té una càrrega lectiva de dues hores en aquest curs. La metodologia que s’emprarà serà fonamentalment comunicativa, encara que també es posaran en pràctica altres enfocaments segons el caràcter dels continguts a tractar. S’intenta, sobretot, que els alumnes posen en pràctica les cinc destreses bàsiques (llegir, escoltar, escriure, interactuar i parlar) i que els continguts teòrics (gramaticals, nocionals, textuals...) vagen supeditats a la pràctica de la llengua. Alguns dels temes proposats són clarament teòrics i necessitaran d’un altre tipus d’enfocament. Així i tot, es barrejaran els continguts teòrics amb la pràctica necessària perquè els alumnes siguen capaços d’entendre com els elements teòrics formen part de l’estructura lingüística, cultura i social del Valencià. Per tal que l’aprenentatge siga significatiu, la participació i la implicació dels alumnes en el procés d’ensenyament-aprenentatge és fonamental.

Materiales y recursos didácticos

El material que es farà servir a l'aula per al seguiment de les classes és un dossier elaborat per la professora que inclou els continguts detallats més amunt. S'hi han inclòs activitats de tipologia diversa per atendre les diferents necessitats de l'alumnat pel que fa a l'adquisició, la sistematització, el reforç i l'ampliació dels nous coneixements. Al llarg del curs els alumnes han de llegir, almenys, una novel·la en valencià; el centre s'encarrega de proporcionar-los-la. A més, s'ha elaborat un llistat de material de consulta en suport paper i de llocs web perquè l'alumnat puga pel seu compte endinsar-se en allò que li resulte més interessant.

Actividades complementarias

Entre les activitats complementàries programades per al curs hi ha eixides programades com ara visita a exposicions, visita a la seu de la Biblioteca Valenciana, cinema en valencià i altres que consten en la PGA. També està prevista la participació en concursos literaris com el Premi Sambori i la visita al centre d'autors prèviament llegits a l'aula.