Programación didáctica Nivel GES 1 Módulo Ciencias y Tecnología

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

1. La Ciència i el Mètode Científic. (C)

2. Les diferents branques de la Ciència. (C)

3. La Tecnologia i la seua relació amb la Ciència. (C)

4. El Procés Tecnològic. (C)

5. Magnituds físiques i la seua mesura. (C,P)

6. El Sistema Internacional d'Unitats. Unitats d'ús comú. (C,P)

7. Com expressar quantitats molt grans i molt xicotetes. (P)

8. El Projecte Tecnològic. (C,P)

9. Ciència, Tècnica¡ Societat. (C,A,P)

La matèria

10. Els estats de la matèria. (C)

11. La Teoria Cinètica. (C)

12. Canvis d'estat. (C,P)

13. Representació gràfica dels canvis d'estat. (C,P)

14. Les lleis dels gasos. (C)

15. Separació dels components d'una mescla. (C,P)

16. La importància dels materials i les seues propietats. (C,P)

17. Impacte ambiental de l'emissió d'alguns gasos en l'activitat industrial. (C,A)

18. La matèria formada per àtoms i molècules. (C)

19. Com són els àtoms per dins? (C)

20. Elements químics: classificació i propietats. Taula periòdica. (C)

21. Com s'uneixen els àtoms entre ells? (C)

22. L'enllaç químic. (C)

23. La radioactivitat. (C)


Transformació de la matèria

24. L'estabilitat de les substàncies químiques. (C)

25. Les reaccions químiques. La seua relació amb l'energia. (C)

26. Què ocorre dins d'una reacció química? (C)

27. Les equacions químiques i el seu ajustament (C,P) 28. Llei de conservació de la massa. (C,P)

29. Alguns tipus de reaccions químiques: síntesi, descomposició, combustió i neutralització. (C) 30. La indústria química. (C,A)

31. Principals reactius de fabricació industrial. ©

Adecuación y distribución de los contenidos

1. La Ciència i el Mètode Científic.

2. Les diferents branques de la Ciència.

3. La Tecnologia i la seua relació amb la Ciència.

4. El Procés Tecnològic.

5. Magnituds físiques i la seua mesura.

6. El Sistema Internacional d'Unitats. Unitats d'ús comú.

7. Com expressar quantitats molt grans i molt xicotetes.

8. El Projecte Tecnològic.

9. Ciència, Tècnica i Societat.


La matèria

10. Els estats de la matèria.

11. La Teoria Cinètica.

12. Canvis d'estat.

14. Les lleis dels gasos.

15. Separació dels components d'una mescla.

16. La importància dels materials i les seues propietats.

17. Impacte ambiental de l'emissió d'alguns gasos en l'activitat industrial.

18. La matèria formada per àtoms i molècules.

19. Com són els àtoms per dins

20. Elements químics: classificació i propietats. Taula periòdica.

21. Com s'uneixen els àtoms entre ells

22. L'enllaç químic.

23. La radioactivitat.

Transformació de la matèria

25. Les reaccions químiques. La seua relació amb l'energia.

26. Què ocorre dins d'una reacció química?

27. Les equacions químiques i el seu ajustament

28. Llei de conservació de la massa.

29. Alguns tipus de reaccions químiques: síntesi, descomposició, combustió i neutralització.

30. La indústria química.

31. Principals reactius de fabricació industrial.

Adecuación de los Criterios de Evaluación

Quan acabe aquest nivell, l'alumnat ha de ser capaç de:

 • Interpretar correctament diferents tipus de documents amb informació de caràcter cientificotècnic, manejats en la vida quotidiana. (Rebut de la llum, notícies en els mitjans de comunicació, etiquetes de productes alimentaris i d'objectes tecnològics...)
 • Posseir un vocabulari científic bàsic, capaç d'utilitzar correctament de forma quotidiana.
 • Participar activament en la planificació i realització de treballs d'equip, per tal de respectar i valorar les aportacions i opinions dels altres.
 • Mantindre una actitud crítica fonamentada en els coneixements científics adquirits, davant del desenrotllament i aplicacions tecnològiques de les idees científiques.
 • Relacionar fets socials amb fets científics.
 • Formular bones preguntes i detectar males respostes.
 • Demostrar una actitud d'indagació i curiositat cap als coneixements científics.
 • Mantindre una actitud oberta, flexible i crítica front a noves idees, coneixements, estils de vida, costums per tal de modificar, si fóra necessari, les seues pròpies.
 • Analitzar, interpretar i representar, utilitzant distints procediments, dades obtingudes en observacions.
 • Manejar correctament material de mesura.
 • Realitzar treballs d'investigació seguint criteris personals raonats.

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Al finalitzar cada unitat fare una prova, així com el control diari de l'assistència a classe.

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

Es tindran en compte tant la nota dels exàmen, com l'interés, assistència a classe, participació i col.laboració en les activitats de la classe i amb la resta de companys, …. Cada examen tindrà una oportunitat de recuperació, a més, a la fi de curs es fará una recuperació de tots aquells conceptes que no estan encara assolits.

Concreción de los temas transversales del currículo

Els objectius educatius de cadascun dels temes transversals estan connectats amb els objectius generals d'etapa i amb els objectius generals d'àrea, mitjançant aquest apartat del PCC, a més de les programacions d'aula. La dita integració enriqueix els continguts de les àrees, doncs analitza temes actuals que formen part de la realitat que envolta l'alumne/a i es potencia així l'aprenentatge significatiu. Constitueixen un entramat que tot el professorat del departament ha de tindre en compte, atés que estos temes afavoreixen el desenvolupament de valors tals com la igualtat, la participació, la responsabilitat, la pluralitat, la tolerància... Els temes transversals es desenvoluparan en activitats directes dins de l'aula. Bibliografia recomanada sobre el tema, lectures d'articles de premsa actuals repartits en l'aula, eixides en grup i mitjançant activitats socioculturals, tallers i xerrades. Els temes transversals del currículum del centre, junt amb el seu desenvolupament dins de les àrees impartides per aquest departament seran:

Educació ambiental

El foment de l'adquisició d'hàbits respectuosos amb el medi ambient deu ser una constant en tot l'àmbit científic tecnològic, i no sols en els temes corresponents a Ecologia dins de NES.

Els objectius de l'educació ambiental es poden definir com: • Fomentar una postura crítica davant del model actual de consumisme i «qualitat» de vida. • Coneixement de l'entorn medioambiental de Manises. • Comprendre que per a solucionar els problemes medioambientals hi ha en joc molts factors i punts de vista. • Ser conscients que els problemes medioambientals afecten a tot el planeta. • Prendre consciència que les actituds personals són importants i canviar modes de vida contaminants cap a altres més d'acord amb una ètica ambientalista. • Demandar de forma activa la conservació de la biodiversitat, la reducció d'emissions contaminants al medi i la substitució de les energies contaminants per energies alternatives.

Activitats específiques d'aquest tema transversal:

Eixides per a estudiar 1 conéixer l'entorn natural del municipi.

Educació per a la salut

S'aborda la salut en un sentit ampli entenent-la com l'harmonia del ser humà amb ell mateix, amb els seus semblants i amb el medi.

Els objectius de l'educació per a la salut es poden definir com:

• Realitzar hàbits de vida saludables individuals i familiars. • Desenvolupar una actitud responsable i crítica davant les activitats que s'oposen a la salut col lectiva i del medi. • Conéixer les vies de transmissió de malalties a fi de prevenir la seua transmissió. • Conéixer els efectes que per a l'individu i el seu entorn provoquen el consum de tabac, alcohol i altres tipus de drogues. • Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenvolupament personal. Educació cívica i democràtica És entesa com el respecte i equilibri en les relacions de l'home amb el medi ambient que li rodeja i amb la societat. En tots els temes es fomenta el desenvolupament d'actituds obertes cap a les opinions dels altres que, unides al rigor, a la precisió i a l'orde en la realització de tasques, es constitueixen com els valors fonamentals en una societat democràtica.

Els objectius de l'educació cívica i democràtica es poden definir com:

• Comportar-se amb esperit de cooperació, solidaritat i tolerància, per tal de respectar el principi de la no discriminació entre les persones. • Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora de l'entorn social. • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable¡ autònoma. • Desenvolupar treballs en grup. • Saber escoltar altres opinions de diferent signe a la pròpia.

Educació del consumidor

• Destacar la importància que l'adult com a consumidor conega l'origen i la qualitat dels productes que consumeix, per tal d'insistir des del punt de vista de les ciències naturals en la compra dels aliments.

Els objectius de l'educació del consumidor es poden definir com:

• Conéixer la interrelació existent entre l'agricultura, la ramaderia i la pesca com a mètodes per a l'obtenció dels productes bàsics de l'alimentació humana. • Valorar críticament els actuals sistemes agrícoles, ramaders i pesquers que estan portant a l'esgotament dels sòls i a la sobreexplotació de les pesqueries. • Valorar el paper del consumidor com a provocador del canvi en els models de gestió dels recursos naturals. • Conéixer i potenciar el comerç local i el comerç just. • Despertar ¡'interés per la compra amable amb la naturalesa. Activitats específiques d'aquest tema transversal: Desenvolupament d'activitats que permeten l'elecció de productes amb millor ratio qualitat/preu. Visita de botigues de comerç just. Visita a I'ASCOMA i OMIC.

Educació per a la pau i la solidaritat

La pau entesa com l'extensió de la justícia s'aborda en aquest departament davall els següents objectius:

• Respectar als distints comportaments i opinions que pot presentar el ser humà. • Desenvolupar la capacitat de diàleg per a aconseguir solucions consensuades. • Conscienciar-se de la necessitat d'una distribució equitativa i justa de l'energia i dels recursos disponibles del planeta. • Adopció de postures solidàries davant del desigual repartiment de riqueses.

Activitats específiques d'aquest tema transversal:

.Visites a ONG's locals i interrelació del centre amb elles.

Educació vial

• Valorar l'ús del transport públic per l'estalvi energètic que açò suposa. • Realitzar activitats de càlcul de despesa energètica personal.Igualtat d'oportunitats entre sexes amb els següents objectius • Fomentar l'accés de la dona a l'educació. • Potenciar l'activitat de la dona en la vida del centre.

• Informar a la dones per a facilitar-los la recerca d'ocupació i la diversificació de les opcions professionals. • Fomentar l'activitat emprenedora de les dones. • Promoure un repartiment equitatiu del treball domèstic. • Elaborar enquestes per a arreplegar l'opinió sobre la incorporació de la dona al món del treball i, en conseqüència, el repartiment de tasques domèstiques. • Elaborar conclusions estadístiques.

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

L'existència de distints graus de capacitat d'aprenentatge i de possibilitats de disponibilitat de temps i recursos, entre l'alumnat que conforma un mateix grup, són fets que s'abordaran per mitjà de la proposta d'uns continguts bàsics i una sèrie d'activitats adaptats a una gran majoria i que, a més estan pensats per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en el cas que aquest es trobe amb dificultats per a assistir a classe. Desenvolupament de totes les capacitats

Distribución temporal de los contenidos curriculares

TERCER TRIMESTRE:

1. La Ciència i el Mètode Científic. 2. Les diferents branques de la Ciència.(1h.: 12 de març)

3. La Tecnologia i la seua relació amb la Ciència. 4. El Procés Tecnològic.8. El Projecte Tecnològic. 9. Ciència, Tècnica i Societat. (3h.: del 14 de març al 21 de març)

5. Magnituds físiques i la seua mesura. 6. El Sistema Internacional d'Unitats. Unitats d'ús comú. 7. Com expressar quantitats molt grans i molt xicotetes. (3h.: del 22 de març al 28 de març)


La matèria

10. Els estats de la matèria. 11. La Teoria Cinètica. 12. Canvis d'estat. 13. Representació gràfica dels canvis d'estat. (2h.: de l'11 d'abril al 12 d'abril)

14. Les lleis dels gasos. 15. Separació dels components d'una mescla. (1h.: 16 d'abril)

16. La importància dels materials i les seues propietats. 17. Impacte ambiental de l'emissió d'alguns gasos en l'activitat industrial. (3h.: del 18 al 23 de d'abril)

18. La matèria formada per àtoms i molècules. 19. Com són els àtoms per dins? (2h.: del 25 al 26 d'abril)

20. Elements químics: classificació i propietats. Taula periòdica.(1h.: 3 de maig)

21. Com s'uneixen els àtoms entre ells? 22. L'enllaç químic. 23. La radioactivitat. (2h.:del 7 al 9 de maig)


Transformació de la matèria

24. L'estabilitat de les substàncies químiques. 25. Les reaccions químiques. La seua relació amb l'energia. (1h.: 10 de maig)

26. Què ocorre dins d'una reacció química? 27. Les equacions químiques i el seu ajustament (3h.: del 14 al 17 de maig)

28. Llei de conservació de la massa. (3h.: del 21 al 24 de maig)

29. Alguns tipus de reaccions químiques: síntesi, descomposició, combustió i neutralització. (3h.:del 28 al 31 de maig)

30. La indústria química. 31. Principals reactius de fabricació industrial. (3h.: del 4 al 7 de juny)

Metodología didáctica

La línia metodològica adoptada es basa principalment a partir dels coneixements previs que posseeix l'alumnat. AI començar cada tema es proposarà una activitat per a conéixer les idees prèvies que sobre el tema té l'alumnat, a fi de seqüenciar els aprenentatges i facilitar a l'alumnat l'adquisició d'altres nous a partir del que ja sap o a modificar possibles idees errònies. L'activitat La dificultat de l'adult per a memoritzar es té en compte en el plantejament de situacions que faciliten que es produ"isca "memorització comprensiva", és a dir, que l'alumne adult retinga o memoritze mentre utilitza, eixos conceptes o procediments "Aprendre ciència fent ciència". L'alumnat deixa de ser un subjecte passiu per a convertir-se en el protagonista del seu propi aprenentatge, la qual cosa potenciarà la seua autonomia personal i la seua capacitat de "aprendre a aprendre", a través dels distints tipus d'activitats que es proposen: classificar, investigar, traure conclusions, posseir criteri propi, esperit analític i crític,...... Aprenentatge cooperatiu Per mitjà de la realització dels treballs en equip que es proposen, es potència l'intercanvi d'idees, coneixements i experiències i l'adquisició, a través del dit intercanvi, de nous coneixements, amb la qual cosa l'aula queda convertida en un lloc destinat a investigar, descobrir i compartir. Atenció a la diversitat L'existència de distints graus de capacitat d'aprenentatge i de possibilitats de disponibilitat de temps i recursos, entre l'alumnat que conforma un mateix grup, són fets que s'abordaran per mitjà de la proposta d'uns continguts bàsics i una sèrie d'activitats adaptats a una gran majoria i que, a més estan pensats per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en el cas que aquest es trobe amb dificultats per a assistir a classe. Desenvolupament de totes les capacitats S'aborda el desenvolupament de totes les capacitats, no sols les de tipus cognitiu o intel-lectuals, sinó també: Socials o de relació: a través del treball en equip, es desenvolupa el respecte a les opinions dels altres, l'acceptació de l'altre, la capacitat de diàleg, saber escoltar. D'equilibri personal: defenent les seues opinions, participant de forma activa, valorant, respectant, acceptant i acceptant-se - Motrius: mitjançant la realització del tipus d'activitats proposades en què es posa en joc, per part de l'alumne, d'habilitats i destreses en la confecció de murals, muntatges audiovisuals, activitats experimentals a realitzar, tant en l'aula com en sa casa, treballs de camp, les quals exigeixen orientar-se, experimentar, manipular, coordinar ... . D'inserció i actuació social: a través del treball en equip i de gran grup, relacionant-se, col-laborant, participant, compartint, acceptant críticament... Sígníficativitat i funcionalitat Es pretén aportar a l'alumne nous mètodes de "pensar el món", descobrint-li la vessant social de la ciència, facilitant que descobrisca que el comprendre és més important que el saber i que les activitats que realitza li proporcionen instruments d'utilitat personal. Tenint en compte les característiques de l'alumnat adult (interès, voluntat, coneixements i experiències vitals, dificultats amb la memòria, poc de temps disponible, dificultats per a assistir a classe, comportament passiu enfront del procés d'ensenyament-aprenentatge, cansament acumulat,...) i els principis metodològics proposats amb anterioritat, proposem com a estratègia metodològica general en el tractament dels temes: - Començar cada tema realitzant una breu descripció del mateix, a fi de presentar els objectius que es persegueixen, el tipus d'activitats a realitzar, les possibles dificultats que pot trobar, els recursos a utilitzar,... - Lectura reflexiva, per part de l'alumne/a, de les pàgines introductòries del mateix. - Realització del qüestionari sobre exploració d'idees prèvies. - Desenvolupament dels epígrafs programats per a la sessió, intercalant entre els mateixos activitats que provoquen l'activitat mental de l'alumne, la reflexió sobre el que s'està tractant i la seua participació activa. - Correcció i autocorrecció de les activitats realitzades. - Comentaris sobre el treball a realitzar en la sessió següent. - Les activitats proposades al final de cada tema podran ser treballades, o ben distribUides per epígrafs o bé totes al finalitzar del tema. En aquest últim cas poden servir com a instrument d'avaluació del mateix.

Materiales y recursos didácticos

Material elaborat per la professora.Materials audiovisuals i informàtics, en especial l'ús de programes multimèdia perquè aporten interessants possibilitats de treball en l'àrea.

Actividades complementarias

Participar en las distintas actividades que se proponen desde el centro y que comprenden a todo el alumnado del centro para la interacción con diferentes grupos de edad e intereses, fomentando así la socialización.