Plan de Acción Tutorial

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

INTRODUCCIÓ

El Pla d'Acció Tutorial és el marc on s'especifiquen els criteris per a l'organització i les línies prioritàries de funcionament de l'acció tutorial al Centre. Està integrat en el Projecte de Centre, i, per tant, ha de mostrar coherència amb els principis i criteris educatius acordats en tots els documents que el composen (PEC, PCC, RRI...).

L’orientació a l'alumnat és una tasca col•lectiva, de tot el professorat, i, per això, abraçaria tant les actuacions de caràcter més específic –les desenvolupades pel professor tutor amb el seu grup- com les que cada professor, dins de la seua àrea, porta a terme per a orientar i recolzar el procés d'aprenentatge de cadascun dels seus alumnes. No obstant això, la figura del professor tutor, com a òrgan de coordinació docent, és necessària per al desenvolupament d'algunes funcions específiques.


OBJECTIUS GENERALS DE L'ACCIÓ TUTORIAL AL CENTRE

 • Adequar l'ensenyament a les necessitats particulars de l'alumnat, incluint els discapacitats, i establir les mesures oportunes de suport en el procés d'ensenyament i d’aprenentatge.
 • Contribuir al caràcter integral de l'educació i afavorir el desenvolupament de tots els aspectes cognitius, afectius i socials.
 • Destacar els aspectes orientadors de l'educació i afavorir els processos de maduresa personal i la presa de decisions respecte del futur acadèmic i/o professional.
 • Prevenir les dificultats en l'aprenentatge per a evitar, sempre que es puga, situacions d'abandonament o inadaptació en el grup.
 • Contribuir a una adequada relació i interacció entre els diferents integrants de la comunitat educativa, i facilitar el diàleg i la negociació davant de possibles problemes o conflictes.
 • Garantir la integració a l’aula de totes les persones.

DISTRIBUCIÓ DE FUNCIONS I RESPONSABILITATS RESPECTE DE L'ACCIÓ TUTORIAL

Les següents funcions es basen en el que disposa l'article 56 del Decret 83/1996 pel qual s'aprova el ROF de Secundària, però estan adaptades a la realitat d’un centre de formació de persones adultes com és el nostre.


FUNCIONS DELS TUTORS I TUTORES

a)Participar en el desenrotllament del Pla d'Acció Tutorial.

b)Donar informació als alumnes, tant a començament com durant el curs, dels seus drets i deures, de les normes de convivència i funcionament del Centre (RRI), així com del programa formatiu en què participen (objectius, criteris d'avaluació i promoció,...).

c)Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seua participació en les activitats del Centre, tant en les generals com en les específiques de cicle.

d)Afavorir la integració dels alumnes amb necessitats educatives específiques.

e)Intervenir en els problemes de l'alumnat assignat al seu grup, en col•laboració amb el delegat i el subdelegat, davant de la resta del professorat o l'equip directiu.

f)Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup i exposar els resultats a les sessions d'avaluació.

g)Orientar i assessorar els alumnes sobre les seues possibilitats acadèmiques i professionals, i recollir-ne prèviament les aspiracions, necessitats i consultes.

h)Col•laborar amb el Departament d'Orientació en els termes que establesca la Direcció d'Estudis.

i)Omplir els documents administratius pertinents de l’alumnat (expedients, informes, actes).


FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D'ESTUDIS

a)Supervisar l'elaboració del PAT i realitzar-hi propostes.

b)Realitzar el seguiment del pla previst en les reunions de tutors, i assegurar-se’n del correcte desenrotllament.


FUNCIONS DEL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

a)Elaborar i revisar el Pla d'Acció Tutorial, en col•laboració amb els tutors i segons les directrius establertes per la comissió de coordinació pedagògica.

b)Contribuir al desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial i realitzar-ne a final del curs una valoració.

c)Col•laborar amb els tutors en la prevenció, detecció i valoració de problemes psicopedagògics, personals, familiars o d'integració social de l'alumnat.

d)Facilitar els recursos de suport necessaris per a la realització de les activitats programades pels tutors.

e)Elaborar proposta de criteris i procediments previstos per a realitzar les adaptacions curriculars apropiades en cas d’alumnat amb necessitats educatives especials, i elevar-la a la comissió de coordinació pedagògica per tal que siga discutida apropiadament i posteriorment es puga incloure al P.C.C..

f)Intervenir, d'acord amb la normativa corresponent, en les decisions sobre avaluació i promoció dels alumnes que participen en programes d'adaptació individualitzada.


FUNCIONS DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL

 • Assessorament del professorat respecte a l'adscripció d'alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Assistència, orientació i seguiment de l'alumnat que sol•licite aquest servei, per pròpia iniciativa o bé a proposta del tutor o de la tutora.
 • Coordinació amb el professorat i participació en l'elaboració dels projectes i plans del Centre.
 • Intervenció en programes d’àmbit municipal i col•laboració amb altres departaments.


RESPONSABILITATS COMPARTIDES PER L’EQUIP DOCENT EN L'ACCIÓ TUTORIAL

 • Atendre les necessitats educatives específiques de cadascun dels alumnes, a les diferents àrees d’ensenyament, i orientar-los sobre el seu procés d'aprenentatge.
 • Escoltar i valorar les demandes i sugerències dels alumnes.
 • Mostrar interés per les circumstàncies personals de cada alumne i afavorir-ne l’autoestima.
 • Afavorir un ambient de treball i d'integració a l'aula, especialment en cas de persones amb deficiències d'algun tipus.
 • Aportar informació i suport al tutor sobre el grup.
 • Buscar la col•laboració de la resta del professorat per tal d’ajudar l’alumne.
 • Atendre l’alumnat en el seu procés d’autoaprenentage.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Tenint en compte la disponibilitat reduïda d’horari de l’alumnat i la infrastructura que tinga el Centre, l'acció tutorial proposta es concreta de la següent forma:

 • Actuacions a desenvolupar en les sessions de tutoria grupal.
 • Actuacions per a l'atenció individual de l'alumnat.
 • Actuacions a càrrec del Gabinet Psicopedagògic.


La tutoria grupal

Segons el que estableix el Reglament de Règim Intern del Centre, es realitzaran durant el curs almenys tres sessions grupals, i s’ampliaran en cas que siga possible.

S'intentarà que aquestes sessions coincidesquen amb el començament del curs i amb els moments destinats a l'avaluació de l'alumnat.


Continguts de la tutoria grupal:

a) Presentació del Centre: informació sobre el funcionament i l'organització, normes de convivència, Projecte Educatiu, recursos existents (biblioteca, aula d'autoaprenentatge, gabinet psicopedagògic...).

b)Presentació del programa formatiu: informació sobre objectius generals, criteris d'avaluació, horari i professorat del grup, materials i recursos del Centre.

c)Elecció del delegat/da i subdelegat/da que representaran al grup en el Consell de Delegats del Centre.

d)Anàlisi i reflexió grupal sobre el procés d'aprenentatge i sobre el grau d'implicació i participació en les activitats del Centre, segons la periodicitat establerta en el programa formatiu (bimensual, trimestral o quadrimestral).

e)Autoavaluació individual de l'alumnat i valoració final respecte del curs o programa realitzat.

f)Orientació cap a la possibilitat de realitzar altres estudis futurs o bé de tipus laboral.

Tot el professorat contribuirà a l'acció tutorial i realitzarà activitats específiques a les seues respectives àrees:

 • Realització de proves inicials
 • Activitats d'acollida i presentació
 • Informació sobre objectius, continguts, metodologia, sistema d'avaluació, etc.

El professor tutor exposarà i obtindrà de l'alumnat qualsevol altra informació que establesca el Departament d'Orientació i la Direcció d'Estudis.


La tutoria individual

Correspon al tutor la tasca de valorar inicialment l'alumne basant-se en els resultats de les proves de cada àrea, que li seran aportats pels professors corresponents. Per a aquesta valoració, el tutor concertarà amb el futur alumne una entrevista per tal de tenir-ne coneixement de la situació d'aprenentatge i les expectatives, i d'aconsellar-li el programa formatiu més adequat. Els professors tutors del programa de formació bàsica arreplegaran les dades personals, psicopedagògiques, mèdiques, socials i culturals dels seus alumnes que quedaran reflectides en els expedients acadèmics.

El professor establirà un calendari per a l'atenció individualitzada al llarg del curs en què s'entrevistarà amb tots els alumes del grup.

Serà objecte d'una atenció preferent l’alumnat que es trobe en situacions especials, amb problemes que requeresquen, a curt termini, una orientació i intervenció psicològica, educativa o professional.

Continguts de la tutoria individual

 • Informació sobre el procés d'aprenentatge particular de l'alumne.
 • Orientació específica sobre materials de reforç educatiu
 • Servir-se’n del Gabinet Psicopedagògic, en cas de ser necessari, i portar-ne un seguiment en col•laboració amb l'orientadora.
 • Consell orientador en finalitzar el programa formatiu.El Gabinet Psicopedagògic

El Centre compta amb una orientadora, que pertany al Gabinet Psicopedagògic Municipal. El seu horari d'atenció setmanal és de tres hores i participa en activitats de coordinació docent. Les seues funcions són les que apareixen a l'apartat 3.4. del present Pla.

Tot i atenent les necessitats més immediates que observem en l’alumnat del nostre centre, s’estableixen els següents agrupaments per tal de fer-ne un seguiment més adequat: 1. Alumnes amb discapacitats psíquiques i/o físiques reconegudes, l’atenció dels quals ja s’ha iniciat en cursos anteriors. 2. Alumnes amb discapacitats psíquiques i/o físiques reconegudes, i de recent incorporació al Centre. 3. Alumnes amb problemes psicològics i/o familiars. 4. Alumnes amb problemes d’aprenentatge.

El procés de treball amb aquestos grups d’alumnes s’explica al Pla d’Orientació Psicopedagògica i Professional del Centre.

COORDINACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT

Es realitzarà a través de les reunions de tutors i del Departament d'Orientació.

En el nostre Centre els assumptes relacionats amb l'acció tutorial es contemplen en les reunions d'equips docents de Cicle (I i II), així com en les reunions generals establides segons el Calendari de Coordinació Docent del Curs.

Cada tutor/a realitzarà una valoració de la seua labor tutorial durant el curs que s'arreplegarà, quan finalitze, en la Memòria del Centre.