Pla de Foment de la lectura

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA PER AL CFPA MENICIL

Justificació del pla

L’ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, regula els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana.

L’article 23. h) fixa com un dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura; a més, els articles 24.7 i 25.5 determinen que la comprensió lectora s’ha de treballar en totes les àrees del currículum.

En l’article 26.2 es disposa que, amb la finalitat de promoure l’hàbit de la lectura, se’n dedicarà un temps en la pràctica docent de totes les matèries.

El Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, parla en l’article 5 de les competències bàsiques i especifica que la lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les competències bàsiques i que els centres han de garantir en la pràctica docent de totes les matèries un temps dedicat a la lectura. Hom ho fonamenta explicant que la lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constitueix un factor clau per conduir l’alumnat a l’èxit escolar; d’aquí la importància que la lectura ocupe una posició transversal.

El Pla de foment de la lectura és un document que ha de recollir totes les intervencions del centre destinades al foment de la lectura i la comprensió lectora fet que implica un suport explícit a l’adquisició de competències bàsiques, especialment:

 • a) La comunicació lingüística
 • b) El tractament de la informació i la competència digital
 • c) La competència cultural i artística
 • d) La competència bàsica per a aprendre a aprendre

Anàlisi de les necessitats en l’àmbit de la lectura

Any rere any els docents comprovem com els alumnes avesats a llegir optimitzen els resultats acadèmics si ho comparem amb l’alumnat que no té consolidat l’hàbit lector com una part més de la seua activitat quotidiana.

En el cas del CFPA Menicil la realitat també s’imposa i hom corrobora el que comentàvem més amunt. Per això pensem que és necessària l’elaboració d’un Pla per al foment de la lectura adaptat a les necessitats dels nostres alumnes. En el punt 4 on es parla de planificació i temporalització s'hi detalla com recollir dades de l'alumnat sobre l'hàbit lector.


Objectius específics que es pretenen aconseguir

Els objectius generals del Pla de foment de la lectura dels centres docents són els següents:

 • a) Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.
 • b) Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum.
 • c) Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i gaudi.
 • d) Promoure la col•laboració i participació de tots els membres que integren la comunitat educativa i de l’entorn en els activitats derivades del plans de foment de la lectura.
 • e) Estimular l’ús de fonts documentals complementàries al llibre de text, tant en suports impresos com en suport digital i audiovisual.
 • f) Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica mitjançant el tractament de la informació.
 • g) Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques en els centres docents i adequar-les als objectius i actuacions que el pla recull.
 • h) Reforçar el paper dels mitjans audiovisuals i digitals com a recolzament de la lectura.
 • i) Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat.

Els objectius per al CFPA Menicil són, a més, els que hi ha a continuació:

 • a) Fomentar l’ús de la biblioteca.
 • b) Potenciar la competència aprendre a aprendre.
 • c) Agmentar la capacitat de pensament crític.
 • d) Fer veure la lectura com a font de coneixement.

Per això el màxim repte serà formar lectors competents, és a dir, individus capaços de:

 • a) Comprendre, utilitzar i analitzar textos escrits, desenvolupar els seus coneixements i possibilitats i participar en la societat.
 • b) Estar motivat cap a la lectura com a mitjà insubstituïble per arribar a altres aprenentatges, per gaudir-ne, per ampliar el seu coneixement enciclopèdic , per interrelacionar-se.
 • c) Poder acarar a qualsevol text d’entitats oficials i privades en relació amb diferents propòsits i entendre’n el propòsit.
 • d) Interioritzar la lectura com un hàbit imprescindible en la seua vida.
 • e) Ser capaç de llegir amb precisió i rapidesa.
 • f) Utilitzar la lectura en diferents contextos i per a diferents finalitats.
 • g) Utilitzar les estratègies adequades en relació amb els cinc processos lectors (obtenció de la informació, comprensió general, elaboració d’una interpretació, reflexió i valoració del contingut, reflexió i valoració de la forma).
 • h) Autoregular el seu procés de comprensió lectora.

Planificació i temporalització

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ Analitzar les necessitats lectores de l’alumnat A l’inici del proper curs escolar, aprofintant les enquestes inicals que es fa als alumnes de tots els grups, s’hi poden incloure preguntes relacionades amb l’hàbit lector per partir d’un punt el més fidel possible a la realitat de l’alumnat del nostre centre. Curs 2014-2015

Formar el professorat És convenient que el professorat del centre es forme en matèria bibliogràfica per registrar i digitalitzar el fons de llibres de què disposa la biblioteca. Tal vegada podria fer-se un grup de treball perquè la feina quede més repartida entre el professorat. Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Adequar el fons bibliogràfic Atès que el fons bibliogràfic que tenim és vell i obsolet, és necessari fer una esporga. Amb aquesta actuació és previsible que ens quedem amb poc fons de coneixements per això cal fer una ampliació dels recursos de la biblioteca d’aquelles àrees temàtiques que es consideren adients. Sobretot fons de llibres de coneixements actualitzats i adequats per al nostre alumnat. Cal recordar que, amb aquesta actuació, l'objectiu últim que hom pretén assolir és veure l'espai vital per a un centre educatiu que és la biblioteca com a eix dinamitzador i centre de recursos per a l’aprenentatge. Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Curs 2016-2017 Fomentar la lectura Convé donar orientació per a la cerca de material i afavorir la creativitat amb activitats de dinamització lectora:

- Veure la biblioteca com a eix dinamitzador i centre de recursos per a l’aprenentatge.

- Visita d’un autor que s’haja teballat a l’aula. Per exemple, aquest curs 2013-2014 els alumnes de l'assignatura de Valencià han llegit obres de l’escriptor Ivan Carbonell i l'autor ha visitat el centre i ha oferit un parell de conferències ben engrescadores sobre la seua obra, el procés de creació literària i la necessitat de la lectura per bastir un univers personal més ric. També va vindre al centre el poeta Eusebi Morales amb la finalitat d'engrescar l'alumnat de Base en el procés d'escriptura. Val a dir que després de la visita l'alumnat va respondre de manera molt positiva i les creacions van augmentar de manera admirable.

- Crear comunitats lectores segons el focus d’interés de cada grup d’alumnes.

- Celebrar la Setmana del Llibre.

- Fer jornades de lectura continuada al centre.

- Fer una proposta de llibres temàtics una vegada al mes i crear un espai visible tant a la biblioteca com al hall del centre o en les aules.

- Realitzar una ruta literària per Manises que recórrega espais literaris o espais vitals d'autors manisers.

 • A l'Annex II s'hi expliquen de manera més detallada aquestes activitats.

Anual Oferir igualtat d’oportunitats a l’educació dels cuitadans i ciutadanes de Manises Obrir la biblioteca al barri, permetre l’accés a la informació a tota la comunitat educativa i al veïnat del barri. D’Aquesta manera el CFPA Menicil aposta decididament per la democratització de la informació. Curs 2015-2016


Recursos materials, humans i organitzatius per a la consecució del pla

El centre ha de reservar recursos materials per a dotar el fons bibliogràfic i digitalitzar la biblioteca segons es preveu en la temporalització del Pla.

Pel que respecta als recursos humans perquè el Pla funcione correctament i obtinga els fruits albirats cal la implicació de tot el professorat.

Com a recursos de caire organitzatiu s’ha d’incloure en els horaris del professorat temps de dedicació a la biblioteca i a la coordinació del Pla de foment de la lectura. A més, per realitzar algunes de les activitats incloses en el Pla, com per exemple la dels “Llibres temàtics” serà necessari reservar un espai al hall del centre o als passadissos.


Avaluació dels resultats

Al final de cada curs escolar s’ha de fer una memòria avaluativa del Pla de foment de la lectura amb la intenció de ressaltar els encerts, omplir les llacunes que hagen sorgit al llarg de cada curs escolar i integrar les propostes de millora per enriquir el nostre Pla.

La memòria haurà de valorar:

 • a) Els avanços de l’alumnat pel que fa a l'adquisició d'hàbits lectors.
 • b) Les activitats exercides en el Pla.
 • c) La consecució dels objectius proposats.
 • d) L’aprofitament de recursos del centre.
 • e) Altres continguts previstos en el Pla.

Annexos

Annex I Com portar endavant el pla manera integral des de totes les assignatures del currículum? Tipus de lectures al marge del llibre de text

La lectura és responsabilitat de totes les matèries. Hom sap que hi ha lectura més enllà del relat, de la poesia o del teatre. Però també hi ha lectura més enllà del llibre de text. Per això s’han de proposar lectures de:

 • a) Problemes que s’han de resoldre mitjançant la lògica
 • b) Anècdotes que hi ha darrere dels grans problemes matemàtics i que es recullen en reportatges periodístics, en llibres, en la xarxa.
 • c) Biografies dels investigadors o dels pensadors que han estat importants en la matèria de les assignatures que s’estudien i que ajudaran a donar vida els temes i a singularitzar-los.
 • d) Històries de l’esport, lectures sobre l’evolució de les regles dels jocs a través de la història que es poden trobar a les webs dels equips. Lectura de llibres escrits per esportistes que conten l’experiència d’un esport com a forma de superació dels problemes vitals.
 • e) Normatives i consells que mostren les conseqüències dels programes d’internet que usen així com les polítiques de privacitat de les xarxes social.
 • f) Lectures de webs o catàlegs d’un museu. Documents que mostren com llegir imatges o llibres sobre pintors rellevants la seua vida i la relació que han mantingut amb el poder...
 • g) Lectures sobre la veracitat o la falsedat de les adaptacions cinematogràfiques a trevés de blogs de cinèfils, pàgines de fans o informatives; sobre les crítiques que suscitaren en el moment de l’estrena, anècdotes sobre les dificultats que algunes pel•lícules van tenir per a realitazar-se, biografies de

directors, actors, etc. Lecturen que ens il•lustren com llegir un pla o una seqüència d’imatges.

 • h) Descripcions sobre el funcionament de les màquines, sobre els processos que provoquen. Descripcions o instruccions per a desenvolupar una tècnica o consolidar una destresa. Descripcions sobre les dificultats de les coses aparentment senzilles com ara la predicció meteorològica o la persistència de la grip.
 • i) Reportatges i notícies, dades i gràfiques de la premsa econòmica per entrendre, per exemple, per què determinades marques tenen èxit mundial i altres fracasen, o de la premsa local d’altres països, que podem trobar a través de la xarxa, per comprendre el dia a dia dels països que estudiats a classe i particularitzar-los.
 • j) Guies de viatges, suplements sobre destins turístics, pàgines turístiques de ciutats que mostren la gastronomia típica, llocs d’interés, trets i preus dels allotjaments...
 • k) Lectura de fragments d’altres moments històrics per descobrir els temes que discutien o les causes per les quals s’hi originaven els conflictes.
 • l) Lectura de blogs i de foros per veure els gustos d’altris.
 • m) Anuncis.
 • n) Lectura de llibres, revistes, pàgines de creació per a gaudir del temps de lleure.

Annex II Activitats concretes per al foment de la lectura en el CFPA Menicil

1. Visita d’un autor que s’haja treballat a l’aula

A l'inici de cada curs escolar s'hi intentarà contactar amb autors de l'entorn perquè visiten el centre amb la finalitat d'acostar la seua obra a l'alumnat. Les dues experiències portades a terme durant el curs escolar 2013-2014 han estat molt satisfactòries i han encoratjat l'alumnat a seguir llegint.


2. Crear comunitats lectores

Les comunitats lectures o clubs de lectura es formen amb l'objectiu de portar l'activitat lectora més enllà de l'àmbit educatiu. Ja que el nostre alumnat és adult es poden promoure activitats fora de l'horari escolar a l'entorn d'una taula en un restaurant o un bar sempre prenent com a excusa un llibre. Es pot fer una proposta de lectures a l'inici de curs i una vegada al mes quedar per comentar-la i valorar-la.


3. Celebrar la Setmana del Llibre

Una vegada a l'any es pot dedicar una setmana al llibre. Estaria bé fer-la coincidir amb el 23 d'abril, Dia Internacional del Llibre ja que s'hi projecten moltes activitats des de les institucions més compremeses amb les lletres, per exemple s'hi podria visitar la Fira del Llibre de València. Altres iniciatives que es poden desenvolupar al centre durant la setmana marcada a l'inici de curs són:  Intercanvi de llibres preferits  Mercadet de llibres de vell  Exposició d'experiències viscudes a través dels llibres o a partir del descobriment de la lectura com a activitat de lleure

4. Fer jornades de lectura continuada al centre

Cada any institucions com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o la Real Academia Española de la Lengua reten homenatge a autors destacats de la literatura catalana i espanyola respectivament.

El CFPA Menicil pot aprofitar l'avinentesa per donar a conéixer l'alumnat aquestes figures destacades ja que s'hi programen tot d'exposicions, cicles de conferències i homenatges de tota mena a les figures triades. Estaria bé després de conéixer els autors promocionats oraganitzar una jornada de lectura continuada de les seues obres al centre. Per portar endavant l'activitat, el professorat s'encarregarà prèviament d'apuntar els alumnes que volen llegir i el dia escollit la lectura es farà a la biblioteca (així també es potencia l'espai). L'alumnat anirà passant per allà i llegirà les pàgines que li siguen adjudicades.


5. Fer una proposta de llibres temàtics una vegada al mes i crear un espai visible tant a la biblioteca com al hall del centre o en les aules

Cada mes un departament didàctic serà l'encarregat d'organitzar l'activitat dels llibres temàtics. Triaran un tema i escolliran tot de llibres, murals, documentals, pel•lícules... que facen referència al punt temàtic escollit. Aquests materials es col•locaran en un lloc ben visible perquè l'alumnat puga interactuar-hi amb la finalitat que el tema li siga més proper.

6. Realitzar una ruta literària per Manises que recórrega espais literaris o espais vitals d'autors manisers

El Departament de Comunicació del centre s'encarregarà de la tasca de recuperació del patrimoni literari de la localitat per donar-lo a conéixer a la resta de la comunitat educativa. La feina de recerca i documentació culminarà en un quadernet que inclourà la ruta que cal seguir amb els punts d'interés i un recull de lectures per a cada parada de la ruta literària traçada.