Disseny Particular del Programa

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

El claustre de professors i el Consell Escolar del "C.F.P.A Menicil" de Manises plantegem l'aplicació d'un programa d'ensenyament bilingüe que utilitze com a llengua base d'aprenentatge el castellà i incorporació progressiva del valencià pels següents motius:

1. Encara que ens trobem en una zona històrica de predomini lingüístic valencià, actualment la realitat lingüística és ben diferent a causa de la industrialització i de la proximitat a la ciutat de València, la qual cosa fa que els usos lingüístics s'hagen diversificat. D'aquesta manera pretenem que la realitat escolar complemente l'acció educativa de la família afavorint la integració lingüística en la realitat cultural de la Comunitat Valenciana.

2. És evident que en el cas de la Comunitat Valenciana, de les dues llengües oficials, el valencià està menys present socialment, sobretot a nivell de llengua escrita i en tots els àmbits d'ús més formal, per tant s'ha de començar la immersió i l'ús del valencià al C.F.P.A Menicil de Manises.

3. Les investigacions en el camp de la psicolingüística indiquen que la immersió progressiva de la llengua minoritzada per part d'alumnes que utilitzen la llengua dominant no suposa cap rèmora per al seu procés general d'aprenentatge. És clar que s'ha de fer la immersió amb la metodologia adient, la qual cosa suposarà una millor adquisició de competència lingüística.

4. Pretenem que els alumnes del C.F.P.A Menicil assolesquen una competència comunicativa múltiple, equivalent en valencià i en castellà i un nivell de llengua estrangera d'acord a les possibilitats actuals.

Objectius generals

 • L'ensenyament del valencià reba un tractament bàsicament comunicatiu i alfabetitzador que potencie, sobretot, la comprensió i expressió oral i escrita de manera que després dels ensenyaments rebuts durant els dos cicles, tots els/les alumnes hagen assolit amb profit l'ensenyament de aquesta llengua i els aprofite per a propers aprenentatges.
 • La competència comunicativa s'ha de tractar de manera recurrent en les diferents habilitats lingüístiques receptives i productives orals i escrites (llegir/ escoltar/parlar/ escriure).
 • Abordar la realitat plurilingüístíca de la comunicació, els fenòmens de contacte entre llengües, bilingüisme, diglòssia...
 • A partir de la competència comunicativa dels usuaris, es plantejaran els objectius d'aprenentatge, de manera que es puguen reorientar aquestos, segons l'assoliment dels alumnes.
 • Desenvolupar en els alumnes la capacitat per prendre decisions sobre l'aprenentatge a fi de poder revisar el propi procés d'ensenyament.
 • Desenvolupar l'autonomia dels aprenents per tal que siguen capaços de reflexionar sobre el procés d'aprenentatge.
 • Crear una actitud positiva en l'alumnat envers l'aprenentatge i ús del valencià per mitjà del clima de la classe i del centre, per l'ús administratiu acadèmic i social que se n'hi faça, i per les situacions de comunicació oral i escrita no acadèmiques que es promoguen perquè hi partícipe l'alumnat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CENTRE D'ADULTS DE MANISES

 • Valorar el valencià com a llengua de comunicació entre les persones i ampliar el seu ús. Valorar l'existència de les dues llengües oficials com un fet cultural enriquidor. Fomentar actituds d'interès i respecte tant en els alumnes com en els components del claustre.
 • Fomentar l'ús del valencià a la classe i l'expressió lliure d'idees. Conscienciar del valor del valencià com a vehicle d'identitat cultural.
 • Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en valencià i en castellà, i almenys en una llengua estrangera, utilitzant-los per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments. Reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge i respectar les distintes formes d'expressió.
 • Integrar el tractament de les llengües que constituiran el currículum dels alumnes.
 • Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzen codis artístics, científics i tècnics, amb la finalitat d'enriquir les seues possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.
 • Conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, i escollir aquelles opcions que afavoresquen el desenvolupament integral de l'individu.
 • L'aprenentatge de llengües ha d'estar orientat a la construcció gradual dels coneixements de manera activa i creativa en el procés de domini de les destreses discursives. Cal una concepció processal del currículum per cicles, per departaments i per nivells.
 • Integrar els diferents blocs de continguts en les unitats didàctiques (textos, tècniques d'estudi, gramàtica, sociolingüística...).
 • Integrar continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
 • Integrar els diferents àmbits de l’ús de la llengua.
 • Integrar la reflexió lingüística i gramatical en el marc del treball textual (gramática textual).
 • Diagnosticar, a partir de la situació de la classe, les estratègies didàctiques a utilitzar.
 • Establir un pla d'acció didàctica que adeqüe els objectius d'ensenyament i la natura dels coneixements lingüístics als processos de pensament dels alumnes.
 • Elaborar o triar els materials didàctics adequats en funció de la realitat del nostre centre.
 • Desenrotllar la capacitat d'analitzar i autoavaluar (per millorar) la pròpia pràctica docent.

PROPORCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ I DEL CASTELLÀ COM A LLENGUA D'INSTRUCCIÓ

D'acord amb l'Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes d’alfabetització i formació bàsica dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret 220/1999, els Programes d'Educació Bilingüe al C.F.P.A. han de tenir la següent configuració:

 • Ensenyament en valencià. Cicle I i II. Tots els mòduls no lingüístics o la major part d'ells
 • Incorporació progressiva. Cicle I. Com a mínim un mòdul no lingüístic en valencià
 • Incorporació progressiva. Cicle II. Com a mínim dos mòduls no lingüístics en valencià

Per tant, en compliment d'aquesta normativa, el nostre centre, que aplica el Programa d'Incorporació Progressiva (PIP), fa la següent proporció d'ús vehicular de cada llengua oficial:

 • CICLE I: En valencià: Valencià i PIM
 • CICLE I: En castellà: Castellà, NES, MdT, STPHC
 • Cicle II: 1r curs: En Valencià: Valencià, NES, CiT i PIM
 • Cicle II: 1r curs: En Castellà: Castellà, Llengua Estrangera, MdT, STPHC i optativa
 • Cicle II: 2n curs: En Valencià: Valencià, NES i CiT
 • Cicle II: 2n curs: En Castellà: Castellà, Llengua Estrangera, PIM, MdT, STPHC i optativa

En el programes formatius, cursos d'ofimàtica, accés a la universitat i tallers d'història de l'art, s'intentarà integrar el valencià en un 20% almenys, d'una manera escalonada.

TRACTAMENT METODOLÒGIC DES LES DIFERENTS LLENGÜES: VALENCIÀ, CASTELLÀ I LLENGUA ESTRANGERA

Com a àrees lingüístiques.

És recomanable un tractament integrador de les tres llengües del currículum, posant l'èmfasi, sobretot al començament, en els aspectes comunicatius, de comprensió i expressió oral, en detriment, si cal, d'una reflexió prematura sobre el codi, més si cap encara en l'ensenyament del valencià.

Partirem sempre d'una concepció científica de l'àrea de llengües, amb uns objectius comuns, una terminologia compartida i una mateixa metodologia. Tot açò serà una tasca del departament de llengües.

D' aquesta manera dissenyarem les programacions de treball a partir dels següents aspectes:

 • La Competència comunicativa comuna a totes les llengües.
 • Els aprenentatges específics propis de cada llengua.
 • Els macro-aprenentatges comuns (tècniques com el resum, l'esquema, la ressenya de lectura...).

Es farà participar l'alumnat activament en la interpretació i en la producció de discursos i textos i en la realització de funcions lingüístiques vinculades a les necessitats més habituals de la persona que es puguen cobrir usant la llengua. Caldrà un enfocament que prioritze la utilització d'aquesta, més que no la reflexió sobre el seu codi o en tot cas un enfocament, on la reflexió sobre el codi o sobre la forma es vincule o s'inicie a partir de les produccions de l'alumnat.

Cal rendibilitzar l'aprenentatge mitjançant l'intercanvi de sabers d'una llengua a l'altra., es a dir facilitar les estratègies, els processos i els aprenentatges interlingüístics.

S'han de superar els prejudicis i les actituds de separació entre les llengües i definir clarament el paper que cada llengua juga en l'aprenentatge lingüístic de l'alumnat.


ASPECTES METODOLÒGICS DEL TRACTAMENT DEL VALENCIÀ I DEL CASTELLÀ COM A LLENGÜES D'INSTRUCCIÓ.

L'alumnat hauria d'identificar cada persona, professor o professora, amb una llengua.

Cal utilitzar un model de llengua oral allunyat tant del col·loquialisme empobridor com de l'excessivament cuit, i provocar situacions comunicatives atractives per a l'alumnat.

Pel que fa als aspectes organitzatius, pensem en un agrupament flexible de l'alumnat, tot i diferenciant els diferents nivells cognitius per facilitar la interacció grupal.


MOMENTS I SEQÜÈNCIA D'INTRODUCCIÓ SISTEMÀTICA DE LA LECTOESCRIPTURA EN VALENCIÀ I EN CASTELLÀ, NOMÉS EN EL PROGRAMA D'ALFABETITZACIÓ.

En el centre "Menicil" hem optat per iniciar la lectoescriptura en castellà, per les següents raons:

 • L’alumnat és majoritàriament immigrant i castellanoparlant.
 • Existeix un rebuig del primer cicle cap al valencià com a llengua d'instrucció.
 • Presència dominant del castellà en l'entorn de l'alumnat.

Aquesta situació ens fa pensar en iniciar la lectoescriptura en castellà per tal d'aconseguir que l'adquisició del codi escrit es faça de manera significativa per part de la persona adulta i vinculada al llenguatge oral que domina, procurant que entenga el que diu i el que escriu.

Així mateix dignificarem i prestigiarem la llengua minoritzada i la introduirem gradualment des de l’inici com a realitat sociolingüística amb la intenció d'aconseguir motivar els alumnes per tal de normalitzar l'us a tots els àmbits comunicatius.

En un principi es treballarà el valencià a nivell oral sobretot. En un nivell posterior de l'alfabetització, que seria l'educació de base, iniciarem la lectoescriptura en valencià. S'incidirà en el codi escrit, treball que continuarà en el segon cicle i que acabarà amb l'assoliment de les dues llengües.


PREVISIÓ D'ACTUACIONS AMB PERSONES ADULTES DE NOVA INCORPORACIÓ AL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ I QUE NECESSITEN UNA ATENCIÓ ESPECÍFICA PER SUPLIR LA SEUA BAIXA COMPETÈNCIA EN ALGUNA DE LES LLENGÜES OFICIALS.

 • Distribució de l'espai i el temps de manera que permeta atendre els alumnes d'una manera individualitzada en alguns moments de la jornada. (Treball en tutoria).
 • Preveure la coincidència horària en els diferents nivells de primer i segon cicle del àrea de valencià (que és on es pot plantejar major dificultat).
 • Crear situacions comunicatives atractives: xerrades, activitats culturals i d'altres.