Programación didáctica Nivel PreGraduado Módulo Valenciano

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

L'objectiu principal del curs de Pregraduat és de permetre a las persones que el cursen una formació integral, l'adquisició d'habilitats bàsiques de competència personal i interpersonal necessàries per a la vida quotidiana, adulta i ciutadana alhora que els prepara per a accedir de ple en el Cicle II dels cursos reglats per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES).

OBJECTIUS D'ÀREA I MÍNIMS 1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, i analitzar-los amb sentit crític.

2. Expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, per a satisfer necessitats de comunicació i per a explorar camins que desenrotllen la sensibilitat, la creativitat i l’estètica.

3. Conéixer i valorar la riquesa lingüística d’Espanya com a patrimoni cultural comú.

4. Apreciar l’existència i la importància de la llengua castellana com a llengua comuna de tots els espanyols i les extraordinàries possibilitats de comunicació universal que això suposa.

5. Apreciar l’existència i la importància de l’idioma valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del patrimoni cultural de totes les valencianes i valencians.

6. Apreciar la necessitat de l’ús dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà, adoptar una actitud positiva cap al seu aprenentatge i ampliar els usos personals com a instrument de comunicació, d’experiència estètica, d’informació i d’aprenentatge.

7. Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la llengua oral de manera adequada en l’activitat social i cultural, aplicar les regles bàsiques de la comunicació oral i adoptar una actitud de cooperació i de respecte amb els sentiments, les idees, les opinions i els coneixements dels altres.

8. Utilitzar les diverses classes d’escrits que servixen per a comunicar-se amb les institucions públiques o privades, en situacions relacionades amb l’escola i la seua activitat.

9. Usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació per a obtindre, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents, i com a instruments de treball i d’aprenentatge.

10. Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir, escriure i conversar) eficaçment en l’activitat escolar tant per a buscar, arreplegar, processar informació, elaborar i memoritzar conceptes, com per a escriure textos propis de l’àmbit acadèmic amb iniciativa, responsabilitat i esforç.

11. Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre distints tipus de textos adaptats a l’edat, i utilitzar la lectura com a mitjà per a ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta.

12. Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’informació, considerar-la com un mitjà d’aprenentatge i d’enriquiment personal, i acostarse a les obres de la tradició literària per a desenrotllar hàbits de lectura.

13. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat, així com iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari.

14. Usar els coneixements sobre la llengua i sobre les normes de l’ús lingüístic per a escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta (cuidant l’estructura del text, els aspectes normatius, la calligrafia, l’orde i la neteja), i per a comprendre textos orals i escrits.

15. Reflexionar sobre els diferents usos socials de les llengües per a evitar els estereotips lingüístics que suposen juís de valor i prejuís de tot tipus.

16. Interpretar i traduir textos breus en situacions que ho exigisquen i amb diversos propòsits comunicatius i utilitzar simultàniament les llengües del currículum com a eines d’informació i d’aprenentatge tenint en compte la competència que es té en cada una.

17. Saber aprofitar, en l’adquisició d’una llengua, certes competències conceptuals i estratègiques ja apreses en el procés d’adquisició de les altres llengües, així com usar les semblances i diferències dels codis per a aclarir algun punt conflictiu de l’estructura, del significat o de l’ús.

Adecuación y distribución de los contenidos

Els continguts s’han classificat en sis blocs que responen a diferents aspectes relacionats amb la complexitat de la funció comunicativa de la llengua:

Bloc 1. Les llengües i els parlants Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar Bloc 3. Llegir i escriure 3.1 Comprensió de textos escrits 3.2 Composició de textos escrits Bloc 4. Educació literària Bloc 5. Coneixement de la llengua Bloc 6. La llengua com a instrument d’aprenentatge.

El bloc 1 té un marcat caràcter actitudinal i, per tant, els seus continguts afecten la resta. Els blocs 2, 3, 4 i 6 es referixen a l’aprenentatge de la llengua en diferents àmbits d’ús, a més tenen un marcat caràcter procedimental que fomenta actituds favorables al funcionament de la comunicació i requerixen de la reflexió i la conceptualització en relació amb les activitats de producció i d’anàlisi del discurs. El bloc 5 es referix a l’activitat reflexiva de l’alumnat a partir de l’observació i manipulació de models i de les produccions pròpies i dels altres, cosa que permet a l’alumna i a l’alumne enriquir les seues possibilitats expressives, millorar el seu coneixement de la llengua i descobrir i verbalitzar les regles de funcionament que ja coneix de forma implícita.

Adecuación de los Criterios de Evaluación

L' avaluació és una necessitat inherent a tot procés d' ensenyament i aprenentatge; una font d'informació que ens permet recolçar o reforçar el desenvolupament de les capacitats dels alumnes i compartir amb ells la satisfacció pels èxits aconseguits.

L'alumnat ha de ser capaç de: 1.-Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, amb les companyes i els companys i la professora o el professor, respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escoltar, mirar l’interlocutor, mantindre el tema.

2.-Expressar-se de forma oral amb vocabulari adequat, pronunciació correcta i orde en les idees.

3.-Comprendre el sentit global dels textos orals, identificant la informació més rellevant.

4.-Llegir en silenci i en veu alta, memoritzar i reproduir textos senzills.

5.-Donar sentit als textos escrits utilitzant les estratègies de comprensió lectora i relacionant la informació que contenen amb les pròpies vivències i idees i mostrar la comprensió a través de la lectura en veu alta.

6.-Redactar i reescriure diferents textos relacionats amb l’experiència l atenint-se a models clars, utilitzant la planificació i revisió dels textos, tenint cura amb les normes gramaticals i ortogràfiques més senzilles i la cal•ligrafia, l’orde i la presentació.

7.-Llegir ben sovint per pròpia iniciativa com a font de plaer textos literaris de la tradició oral i de la literatura per a conèixer alguns aspectes formals simples de la narració i de la poesia i per a facilitar l’escriptura de tals textos.

8.-Utilitzar les estratègies de la comprensió lectora per a localitzar informació concreta, realitzar inferències i comprendre el sentit global dels textos llegits.

9.-Usar la biblioteca del centre, conéixer alguns mecanismes d’organització i de funcionament, i accedir amb soltesa als materials específics .

10.-Identificar de forma guiada per mitjà de segmentacions, canvis en l’orde, supressions i insercions, els canvis que es produïxen en les paraules, els enunciats i els textos per a millorar la comprensió i l’expressió oral i escrita.

11.-Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística bàsica en les activitats relacionades amb la producció i comprensió de textos.

12.-Conéixer i apreciar la diversitat lingüística del seu entorn.

13.-Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini i usar-lo progressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se i per a aprendre.

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Els intruments previstos per a dur endavant el procés avaluador tot i tenint en compte l'avaluació formativa, sumativa i continua seran les proves corresponents a cada unitat i el seguiment de l'avaluació contínua en el registre. Per a l'alumnat amb adaptacions curriculars (significatives o no) està prevista la realització de les proves corresponents de manera oral. Es tindrà en compte la realització dels trevalls i s'avaluarà la correcció i adaptació al tema proposat així com la seua presentació. L'actutud de l'alumnat i la seua assistència regular a les classes també seran elements d'avaluació.

Els instruments per a recopilar informació a l'hora d'avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge són: a) Observació diària: Registrar el que succeïx en la sessió, el progrés dia a dia. Estos registres han de ser sistemàtics i continus. Han de reconéixer elements quantitatius de l'activitat dels meus alumnes (marques, temps, ...), i com treballen (interés, relació amb els companys, actituds, esforç, ...). b) Situacions d'avaluació: Són activitats integrades dins del procés, on els alumnes apliquen els coneixements adquirits. Permet avaluar el procés de forma global. c) Registres objectius: Són les proves, escales, tests,.., que permeten avaluar l'estat d'un alumne respecte a una norma o a la resta de companys o, simplement, amb ell mateix. Permet analitzar situacions puntuals del procés d'ensenyament-aprenentatge


Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

Les qualificacions s'expressaran de la següent forma: superat/no superat.

Atenent a acords del departament de llengües, els procediments avaluadors previstos per estimar el nivell de consecució i assoliment del procés d'ensenyament-aprenentatge, tot i atenent al principi d'avaluació contínua, formativa i sumativa, ha estabert el següent percentatge: 60% Exàmens 25% Treballs 15% Actutud Per tal de poder treure la mitjana en cadascuna de les tres avaluacions, l'alumne ha d'obtenir, com a mínim, un 4 en cada una de les tres parts adés esmentades. La nota final del curs atendrà a la ponderació de les tres avaluacions fins un 75% i de les notes obteses en els treballs fins un 25% Així mateix, la lectura d'un llibre serà obligatòria i se li entregarà un treball al professor de l'assignatura en el termini indicat.

MÍNIMS EXIGIBLES -Llegir textos de diversos tipus amb fluïdesa, emprant la pronunciació, l'entonació i el ritme adequats al seu contingut. -Expressar amb claredat, de forma oral i escrita, sentiments i experiències i argumentar a favor o en contra d'opinions. -Utilitzar diferents recursos i fonts d'informació d'ús habitual en l'activitat escolar (biblioteca, fullets, llibres de consulta, mitjans de comunicació...) per a satisfer necessitats concretes d'informació i aprenentatge. -Conéixer les principals classes de paraules i la seua formació i emprar-les de forma adequades en la producció de textos propis orals i escrits. -Incorporar les normes ortogràfiques a les pròpies produccions, utilitzant, quan siga necessari, els suports que permeten resoldre dubtes d'ortografia. -Redactar textos de diferents tipus utilitzant els procediments bàsics de cohesió textual i les estratègies adequades per a la composició: planificació. redacció, revisió.

Concreción de los temas transversales del currículo

Tots els temes transversals que proposa el currículum, així com les competències bàsiques estan recollides en la present programació i es van desenvolumant de manera integrada en cadascuna de les dotze unitats. Podem esmentar les següents: Autonomia i iniciativa personal. Competència social i ciutadana. Aprendre a aprendre. Competència cultural i artística. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Competència matemàtica. Competència digital. Tractament de la informació.


Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

Atendre a la diversitat de l'alumnat i aconseguir una millora dels seus resultats acadèmics requerix l'adopción de certes mesures pedagògiques. Les propostes que es recullen en esta programació tenen eixa finalitat, i es concreten en un tipus d' activitats: De refuerç. Entre els mínims que han de complir estes actividatss està la funció compensadora de las deficiències cognitives que presente l alumnat.

Cada alumne i cada alumna tenen una àmplia gamma de necessitats educatives, degudes a la presència de múltiples factors personals i socials (gènere, edat, etapa de desenvolupament maduratiu, motivació, interessos, estils d'aprenentatge, expectatives, procedència socioeconòmica i cultural, origen ètnic, etc.), que han de ser satisfetes. Ens hem d'adaptar a les característiques individuals i socials de cada alumne o alumna; oferir una cultura comuna, respectant les peculiaritats de cada cultura pròpia; adoptar una metodologia que afavorisca l'aprenentatge de tot l'alumnat en la seua diversitat; partir d'una avaluació inicial de l'alumnat en cada nucli d'aprenentatge que permeta detectar els seus coneixements previs, per a facilitar la significatividad dels nous continguts que s'han d'aprendre.

Es tracta de promoure una escola comprensiva per mitjà de les estratègies següents:

1-. Adoptar organitzacions flexibles dins de l'aula.

2-. Realitzar les adaptacions curriculars necessàries per a assegurar que es puga mantindre una escola en què tinguen cabuda tots, siguen les que siguen les seues necessitats educatives o interessos personals específics.

Per consegüent, la nostra Programació docent suggerix:

1-. Facilitar, consolidar i desenvolupar la socialització de l'alumnat, el que significa ensenyar-li a aprendre a conviure i a comportar-se adequadament en grup, a ser solidari, a cooperar i a respectar les normes.

2-. Realitzar adaptacions curriculars encaminades a donar resposta als distints estils d'aprenentatge o dificultats transitòries de l'alumnat.

3-. Planificar i desenvolupar un programa coherent d'orientació i acció tutorial que facilite la resposta educativa a les seues necessitats .

Utilitzarem els següents recursos com a mesures de reforç i d'atenció a l'alumnat amb necessitat suport educatiu:

- Fitxes de reforç de cada unitat. - Fitxes de comprensió lectora. - Fitxes d'ampliació de cada unitat. - Tots els recursos del centre, tant personals com no personals.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

1a AVALUACIÓ (TEMA 1,2,3,4) TEMA 1 Els elements de la comunicació. Les grafies c/qu, g/gu i j/g. L’ús del diccionari. Les característiques del llenguatge literari.

Lectura dramatitzada del text He trobat un gos. Identificació dels registres que usen els personatges. Interpretació dels aspectes no verbals d’un text oral. Dramatització de diferents situacions comunicatives. Ordenació alfabètica i cerca de paraules en el diccionari. Planificació, redacció i correcció de textos. Lectura i anàlisi del poema Els xops del barranc. Treball amb codis.

Actitud atenta quan els altres parlen. Valoració de la importància de la comunicació. Valoració del diccionari com a eina de suport a l’escriptura

TEMA 2 El llenguatge i les llengües. Les grafies r i rr. La sinonímia.

Lectura comprensiva del text El coiot i l’arbre dels diners. Identificació de paraules i pronúncies incorrectes en un text oral. Pronúncia acurada de textos. Identificació de sinònims. Pràctica de la pluja d’idees. Comprensió d’un text expositiu. Identificació de les fonts d’informació més adequades per a cada situació. Ús de sinònims, pronoms i altres paraules per a millorar un text.

Interés per ser acurats en la pronúncia. Respecte per la diversitat lingüística. Curiositat per consultar diverses fonts d’informació

TEMA 3 El substantiu. L’accent. L’antonímia. Els textos literaris en prosa i en vers.

Lectura comprensiva del text narratiu Fem. Identificació de diversos gèneres orals. Participació ordenada en una conversa. Identificació de substantius. Emplenament d’un qüestionari. Identificació de les característiques dels textos en prosa i en vers. Anàlisi de les respostes donades a un qüestionari.

Interés per respectar el medi ambient. Actitud respectuosa amb els interlocutors que participen en una conversa. Interés per escriure amb bona ortografia.

TEMA 4 L’adjectiu. Normes d’accentuació. Família de paraules.

Lectura de la narració Pobres fantasmes. Identificació dels elements paròdics del text. Reconeixement i aplicació d’estratègies d’improvisació en els discursos orals. Determinació de l’adjectiu adequat per a un substantiu segons la concordança. Formació de famílies de paraules. Descripció del protagonista d’una narració. Identificació i comprensió de dades numèriques en un text expositiu. Reconeixement d’un personatge a partir d’unes pistes.

Interés per escriure correctament. Valoració dels mitjans de comunicació com a font d’informació.

2a AVALUACIÓ (TEMA 5,6,7,8) TEMA 5 Els graus de l’adjectiu. L’accent diacrític. El camp lèxic. La mesura dels versos.

Representació del text D’òrbita per l’univers. Identificació dels elements típics dels textos teatrals. Reconeixement de la veu com a element distintiu de les persones. Formació de camps lèxics. Observació i elaboració d’anuncis d’esdeveniments. Mesura de versos. Anàlisi de la informació que aporten el títol, l’entradeta, la foto i el peu de foto en una notícia.

Valoració i respecte de la veu com a tret identificatiu. Actitud crítica davant els continguts que transmeten els mitjans de comunicació. Participació activa en les activitats socials de l’escola o del barri.

TEMA 6 Els determinants. L’article. La partició de paraules. Paraules polisèmiques.

Lectura del text La casa dels fantasmes. Interpretació del sentit figurat del text. Pràctica de tècniques de selecció d’informació. Ús d’estratègies per a fer presentacions socials. Identificació dels diferents significats de les paraules polisèmiques. Elaboració d’un text narratiu amb dos personatges. Lectura comprensiva d’un text instructiu. Deducció dels resultats que es deriven d’un experiment. Anàlisi de fórmules de començament i acabament en contes tradicionals.

Valoració de les normes socials de cortesia. Apreciació dels textos instructius com a guia o model.

TEMA 7 Els pronoms personals. Signes que tanquen oracions. Paraules simples i compostes. La rima d’un poema.

Lectura del text La bici. Caracterització dels personatges. Ús de tècniques per a donar i comprendre instruccions. Reconeixement i anàlisi de les paraules compostes. Redacció d’una història en primera persona. Distinció entre rima assonant i rima consonant.

Adaptació d’un text a unes indicacions de mida, forma i contingut. Reconeixement de la importància d’escoltar atentament, especialment en textos instructius orals. Respecte per les experiències personals dels companys.

TEMA 8 El verb: arrel i desinències. Les grafies corresponents al so s sonora. Prefixos i sufixos.

Lectura del conte La guerra de Tip-Tap. Valoració de les actituds dels personatges. Ús d’estratègies per a identificar i assenyalar localitzacions. Reconeixement de prefixos i sufixos i determinació del significat que aporten. Descripció d’un lloc seguint un criteri espacial. Localització de la informació en un text expositiu. Anàlisi dels prefixos i sufixos que formen part d’un nom per a deduir-ne el significat.

Interés per pronunciar correctament tots els sons de la nostra llengua. Valoració de l’escriptura com a arxiu de la memòria.

3a AVALUACIÓ (TEMA 9,10,11,12) TEMA 9 El verb: nombre i persona. Les grafies del so s sorda. Les expressions. Tipus d’estrofes. La comparació i la metàfora.

Lectura de la narració El jaguar i la pluja. Identificació dels trets típics de la literatura popular. Desenvolupament d’estratègies bàsiques per a les exposicions orals. Interpretació de frases fetes i refranys. Identificació de l’estructura dels textos expositius (introducció, desenvolupament i conclusions). Anàlisi d’estrofes. Reflexió sobre les expressions d’un text per a deduir-ne el significat.

Valoració de la cultura popular. Interés per aprendre a redactar textos expositius, molt utilitzats en l’àmbit acadèmic.

TEMA 10 El verb: temps i mode. L’apòstrof. Els sufixos augmentatius. Les sigles.

Lectura del text La molinera. Identificació de les característiques de la literatura popular. Ús d’estratègies per a la correcció de textos escrits i orals. Repàs de les regles de concordança. Identificació dels sufixos augmentatius. Cerca d’informació en Internet. Lectura atenta d’un text per a detectar-hi incoherències.

Interés per expressar-se correctament tant en l’oral com en l’escrit. Actitud crítica cap a Internet com a font d’informació.

TEMA 11 Els temps verbals. La coma. Paraules amb guionet. Els sufixos diminutius. Classes de poemes.

Lectura del text Un mal negoci. Interpretació dels elements irònics d’un text narratiu. Descripció oral d’objectes. Identificació dels sufixos diminutius. Elaboració d’un còmic tenint en compte els distints tipus de bafarades. Classificació dels poemes segons que siguen estròfics o no estròfics. Anàlisi de la coberta d’alguns llibres per a extraure’n informació.

Interés per l’ús correcte dels signes de puntuació. Valoració del còmic com a text literari.

TEMA 12 Les tres conjugacions. La contracció. El punt i coma. Prefixos de situació. Els gentilicis.

Lectura del text El gos blau. Interpretació de l’ensenyament moral que es dedueix de la lectura. Ús de fórmules de cortesia en diferents contextos. Formació de gentilicis. Elaboració d’un text argumentatiu. Aproximació al llenguatge i als organismes jurídics. Creació de missatges publicitaris amb eslògan, consells i imatges.

Interés per usar correctament els signes de puntuació. Respecte cap a l’interlocutor. Valoració dels textos argumentatius com a mitjans eficaços per a expressar acord i desacord. Actitud crítica davant els missatges publicitaris.

Metodología didáctica

L'activitat lectiva tindrà lloc en dues sessions setmanals. Eixe temps es dedicarà a l'exposició dels continguts teòrics per part del professorat. No obstant això, no es pretén que les classes siguen purament magistrals. Per tal de facilitat un aprenentatge significatiu i que l'alumne vaja construint-se els seus propis aprenentatges, es demanarà la participació activa de l'alumnat en diferents activitats pràctiques. De fet, les classes seran, eminentment pràctiques y es preten amb aquest fet que els alumnes siguen capaços d'expresar-se en qualsevol situació cumunicativa de forma adequada i correcta. les activitats es basaran en lectures, correcció d'errors, completar espais, analitzar, comentar, debatre i ús adequat de fonts d'informació tant tradicionals com telemàtiques.

Materiales y recursos didácticos

Es proposa a l'alumnat un material bàsic per a cada tema i l'alumne haurà d'ampliar la informació oferida pel professorat tot i utilitzant: -llibres de consulta i llibres de text en consonància al tercer cicle de l'ensenyaments de Primària. -diccionaris.-CD audicions llengua.

També utilitzarem com a material didàctic: -Vídeos, generalment de Youtube. -Ordinadors amb accés a internet per realitzar activitats autoformatives. -Canó i pantalla -Fitxes elaborades pel professorat per a cada sessió.