Programación didáctica Nivel PreGraduado Módulo Naturaleza, Ecología y Salud

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

1. La Terra i els fenòmens naturals: estacions, eclipsis, marees i glaciacions. (C) 2. Dinàmica terrestre: tectònica de plaques (C) 3. La vida: Característiques dels sers vius (C) 6. La cèl-lula: Unitat de vida (C) 4. La cèl-lula eucariota (C) 5. Nivells organitzatius dels sers vius (C,P) 6. Classificació dels sers vius (C

La nutrició

7. Necessitats nutritives d'animals i vegetals. (C) 8. Alimentació. Aliments i nutrients (C) 9. Aparells implicats en la nutrició (C)

Els sers vius i la seua relació amb el medi

10. L'aparat locomotor: l'esquelet i els músculs (C). 11. El sistema nerviós: malalties (C,A) 12. Les drogues com influents del sistema nerviós (C,A) 13. Els sentits, els seus òrgans (C)

La reproducció

14.La reproducció: Asexual i sexual (C) 15. La reproducció humana: l'aparat reproductor, els mètodes anticonceptius, etapes en la vida d'una persona. (A,P,C)

Adecuación y distribución de los contenidos

1. La Terra i els fenòmens naturals: estacions, eclipsis, marees i glaciacions. 2. Dinàmica terrestre: tectònica de plaques 3. La vida: Característiques dels sers vius 6. La cèl-lula: Unitat de vida 4. La cèl-lula eucariota 5. Nivells organitzatius dels sers vius 6. Classificació dels sers vius La nutrició 7. Necessitats nutritives d'animals i vegetals. 8. Alimentació. Aliments i nutrients 9. Aparells implicats en la nutrició Els sers vius i la seua relació amb el medi 10. L'aparat locomotor: l'esquelet i els músculs . 11. El sistema nerviós: malalties . 12. Les drogues com influents del sistema nerviós 13. Els sentits, els seus òrgans La reproducció 14.La reproducció: Asexual i sexual 15. La reproducció humana: l'aparat reproductor, els mètodes anticonceptius, etapes en la vida d'una persona.

Adecuación de los Criterios de Evaluación

Quan acabe aquest nivell, l'alumnat ha de ser capaç de: • Adquirir tècniques i mecanismes tendents a refermar el sentit de grup, afavorir la relació interpersonal i la convivència i contribuir a l'ocupació conscient del temps lliure. • Conéixer les normatives fonamentals que regulen la protecció de l'entorn ecològic, per tal de conscienciar sobre la necessitat de col-laborar en la seua conservació i protecció. • Apreciar i respectar l'entorn natural a fi de conservar-lo i utilitzar-lo responsablement, com a determinant de la qualitat de vida. • Adquirir una actitud crítica davant de l'impacte que tenen sobre els ecosistemes determinades accions humanes contaminants del medi ambient. • Utilitzar els coneixements sobre el funcionament del cos humà, per a desenvolupar hàbits de salut que contribu"isquen al desenrotllament equilibrat de la persona. • Fomentar la tolerància i el respecte per les diferències individuals físiques i psíquiques. • Interpretar correctament diferents tipus de documents amb informació de caràcter cientificotècnic, manejats en la vida quotidiana. (Resultats de proves mèdiques, notícies en els mitjans de comunicació, etiquetes de productes alimentaris...) • Posseir un vocabulari científic bàsic, capaç d'utilitzar-lo correctament de forma quotidiana. • Buscar, utilitzar correctament i produir informació amb un propòsit determinat. • Participar activament en la planificació i realització de treballs d'equip, per tal de respectar i valorar les aportacions i opinions dels altres. • Mantindre una actitud crítica fonamentada en els coneixements científics adquirits. • Demostrar una actitud d'indagació i curiositat cap als coneixements científics.

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Al finalitzar cada unitat es fará un exámen, així com un control diari d'assistència per part de l'alumne

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

Tindré en compte tant la nota dels exàmens (80%), com l'interés, assistència a classe…(20%) Al final de curs es fará una recuperació de tots aquells conceptes que no han assolit.

Concreción de los temas transversales del currículo

Els objectius educatius de cadascun dels temes transversals estan connectats amb els objectius generals d'etapa i amb els objectius generals d'àrea, mitjançant aquest apartat del PCC, a més de les programacions d'aula. La dita integració enriqueix els continguts de les àrees, doncs analitza temes actuals que formen part de la realitat que envolta l'alumne/a i es potencia així l'aprenentatge significatiu. Constitueixen un entramat que tot el professorat del departament ha de tindre en compte, atés que estos temes afavoreixen el desenvolupament de valors tals com la igualtat, la participació, la responsabilitat, la pluralitat, la tolerància... Els temes transversals es desenvoluparan en activitats directes dins de l'aula. Bibliografia recomanada sobre el tema, lectures d'articles de premsa actuals repartits en l'aula, eixides en grup i mitjançant activitats socioculturals, tallers i xerrades. Els temes transversals del currículum del centre, junt amb el seu desenvolupament dins de les àrees impartides per aquest departament seran: Educació ambiental El foment de l'adquisició d'hàbits respectuosos amb el medi ambient deu ser una constant en tot l'àmbit científic tecnològic, i no sols en els temes corresponents a Ecologia dins de NES. Els objectius de l'educació ambiental es poden definir com: • Fomentar una postura crítica davant del model actual de consumisme i «qualitat» de vida. • Coneixement de l'entorn medioambiental de Manises. • Comprendre que per a solucionar els problemes medioambientals hi ha en joc molts factors i punts de vista. • Ser conscients que els problemes medioambientals afecten a tot el planeta. • Prendre consciència que les actituds personals són importants i canviar modes de vida contaminants cap a altres més d'acord amb una ètica ambientalista. • Demandar de forma activa la conservació de la biodiversitat, la reducció d'emissions contaminants al medi i la substitució de les energies contaminants per energies alternatives. Activitats específiques d'aquest tema transversal: Eixides per a estudiar 1 conéixer l'entorn natural del municipi.

Educació per a la salut

S'aborda la salut en un sentit ampli entenent-la com l'harmonia del ser humà amb ell mateix, amb els seus semblants i amb el medi. Els objectius de l'educació per a la salut es poden definir com: •Realitzar hàbits de vida saludables individuals i familiars. • Desenvolupar una actitud responsable i crítica davant les activitats que s'oposen a la salut col lectiva i del medi. • Conéixer les vies de transmissió de malalties a fi de prevenir la seua transmissió. • Conéixer els efectes que per a l'individu i el seu entorn provoquen el consum de tabac, alcohol i altres tipus de drogues. • Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenvolupament personal. Educació cívica i democràtica És entesa com el respecte i equilibri en les relacions de l'home amb el medi ambient que li rodeja i amb la societat. En tots els temes es fomenta el desenvolupament d'actituds obertes cap a les opinions dels altres que, unides al rigor, a la precisió i a l'orde en la realització de tasques, es constitueixen com els valors fonamentals en una societat democràtica. Els objectius de l'educació cívica i democràtica es poden definir com: • Comportar-se amb esperit de cooperació, solidaritat i tolerància, per tal de respectar el principi de la no discriminació entre les persones. • Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora de l'entorn social. • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable¡ autònoma. •Desenvolupar treballs en grup. •Saber escoltar altres opinions de diferent signe a la pròpia. Educació del consumidor Destacar la importància que l'adult com a consumidor conega l'origen i la qualitat dels productes que consumeix, per tal d'insistir des del punt de vista de les ciències naturals en la compra dels aliments. Els objectius de l'educació del consumidor es poden definir com: • Conéixer la interrelació existent entre l'agricultura, la ramaderia i la pesca com a mètodes per a l'obtenció dels productes bàsics de l'alimentació humana. • Valorar críticament els actuals sistemes agrícoles, ramaders i pesquers que estan portant a l'esgotament dels sòls i a la sobreexplotació de les pesqueries. • Valorar el paper del consumidor com a provocador del canvi en els models de gestió dels recursos naturals. •Conéixer i potenciar el comerç local i el comerç just. • Despertar ¡'interés per la compra amable amb la naturalesa. Activitats específiques d'aquest tema transversal: Desenvolupament d'activitats que permeten l'elecció de productes amb millor ratio qualitat/preu. Visita de botigues de comerç just. Visita a I'ASCOMA i OMIC.

Educació per a la pau i la solidaritat

La pau entesa com l'extensió de la justícia s'aborda en aquest departament davall els següents objectius: • Respectar als distints comportaments i opinions que pot presentar el ser humà. • Desenvolupar la capacitat de diàleg per a aconseguir solucions consensuades. • Conscienciar-se de la necessitat d'una distribució equitativa i justa de l'energia i dels recursos disponibles del planeta. • Adopció de postures solidàries davant del desigual repartiment de riqueses. Activitats específiques d'aquest tema transversal: Visites a ONG's locals i interrelació del centre amb elles.

Educació vial Valorar l'ús del transport públic per l'estalvi energètic que açò suposa. Realitzar activitats de càlcul de despesa energètica personal. Igualtat d'oportunitats entre sexes els següents objectius • Fomentar l'accés de la dona a l'educació. • Potenciar l'activitat de la dona en la vida del centre. • Informar a la dones per a facilitar-los la recerca d'ocupació i la diversificació de les opcions professionals. • Fomentar l'activitat emprenedora de les dones. • Promoure un repartiment equitatiu del treball domèstic. • Elaborar enquestes per a arreplegar l'opinió sobre la incorporació de la dona al món del treball i, en conseqüència, el repartiment de tasques domèstiques. • Elaborar conclusions estadístiques.

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

L'existència de distints graus de capacitat d'aprenentatge i de possibilitats de disponibilitat de temps i recursos, entre l'alumnat que conforma un mateix grup, són fets que s'abordaran per mitjà de la proposta d'uns continguts bàsics i una sèrie d'activitats adaptats a una gran majoria i que, a més estan pensats per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en el cas que aquest es trobe amb dificultats per a assistir a classe. Desenvolupament de totes les capacitats.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

PRIMER TRIMESTRE 1. La Terra i els fenòmens naturals: estacions, eclipsis, marees i glaciacions. 2. Dinàmica terrestre: tectònica de plaques 3. La vida: Característiques dels sers vius 4. La cèl-lula: Unitat de vida 5. La cèl-lula eucariota 6. Nivells organitzatius dels sers vius

SEGON TRIMESTRE

7. Classificació dels sers vius 8. Necessitats nutritives d'animals i vegetals. 9. Alimentació. Aliments i nutrients 10. Aparells implicats en la nutrició

TERCER TRIMESTRE

11. L'aparat locomotor: l'esquelet i els músculs 12. El sistema nerviós: malalties 13. Les drogues com influents del sistema nerviós 14. Els sentits, els seus òrgans 15.La reproducció: Asexual i sexual 16. La reproducció humana:l'aparat reproductor, els mètodes anticonceptius, etapes en la vida d'una persona.

Metodología didáctica

La línia metodològica adoptada es basa principalment a partir dels coneixements previs que posseeix l'alumnat. AI començar cada tema es proposarà una activitat per a conéixer les idees prèvies que sobre el tema té l'alumnat, a fi de seqüenciar els aprenentatges i facilitar a l'alumnat l'adquisició d'altres nous a partir del que ja sap o a modificar possibles idees errònies. L'activitat La dificultat de l'adult per a memoritzar es té en compte en el plantejament de situacions que faciliten que es produ"isca "memorització comprensiva", és a dir, que l'alumne adult retinga o memoritze mentre utilitza, eixos conceptes o procediments "Aprendre ciència fent ciència". L'alumnat deixa de ser un subjecte passiu per a convertir-se en el protagonista del seu propi aprenentatge, la qual cosa potenciarà la seua autonomia personal i la seua capacitat de "aprendre a aprendre", a través dels distints tipus d'activitats que es proposen: classificar, investigar, traure conclusions, posseir criteri propi, esperit analític i crític,...... Aprenentatge cooperatiu Per mitjà de la realització dels treballs en equip que es proposen, es potència l'intercanvi d'idees, coneixements i experiències i l'adquisició, a través del dit intercanvi, de nous coneixements, amb la qual cosa l'aula queda convertida en un lloc destinat a investigar, descobrir i compartir. Atenció a la diversitat L'existència de distints graus de capacitat d'aprenentatge i de possibilitats de disponibilitat de temps i recursos, entre l'alumnat que conforma un mateix grup, són fets que s'abordaran per mitjà de la proposta d'uns continguts bàsics i una sèrie d'activitats adaptats a una gran majoria i que, a més estan pensats per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en el cas que aquest es trobe amb dificultats per a assistir a classe. Desenvolupament de totes les capacitats S'aborda el desenvolupament de totes les capacitats, no sols les de tipus cognitiu o intel-lectuals, sinó també: Socials o de relació: a través del treball en equip, es desenvolupa el respecte a les opinions dels altres, l'acceptació de l'altre, la capacitat de diàleg, saber escoltar. D'equilibri personal: defenent les seues opinions, participant de forma activa, valorant, respectant, acceptant i acceptant-se - Motrius: mitjançant la realització del tipus d'activitats proposades en què es posa en joc, per part de l'alumne, d'habilitats i destreses en la confecció de murals, muntatges audiovisuals, activitats experimentals a realitzar, tant en l'aula com en sa casa, treballs de camp, les quals exigeixen orientar-se, experimentar, manipular, coordinar ...

Materiales y recursos didácticos

Material elaborat per la professora. Materials audiovisuals i informàtics, en especial l'ús de programes multimèdia perquè aporten interessants possibilitats de treball en l'àrea.

Actividades complementarias

Participar en las distintas actividades que se proponen desde el centro y que comprenden a todo el alumnado del centro para la interacción con diferentes grupos de edad e intereses, fomentando así la socialización.