Programación didáctica Nivel GES 2 Módulo Valenciano

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

 • L’adquisició de recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb autonomia i creativitat missatges en diferents contextos comunicatius (interpersonals i socials).
 • Desenrotllament d’una actitud crítica cap als distints tipus de missatges.
 • Adopció d’una actitud favorable a la comunicació respectuosa, fluida i gratificant, superant estereotips i prejuís sociolingüístics respecte a la vàlua i importància sociocultural de les diverses llengües, així com de les seues varietats dialectals.
 • Conscienciació sobre el valor de la llengua pròpia com a vehicle d’identitat cultural.
 • La lectura i l’escriptura com a formes de comunicació i com a fonts d’enriquiment cultural i de plaer personal.
 • L’expressió oral d’opinions personals, indicacions, instruccions, etc., amb claredat, ordre i bona pronunciació en diferents situacions comunicatives (exposició, diàleg, col•loqui, etc.).
 • L’escolta i el respecte a les opinions dels altres, així com saber guardar el torn de paraula en comunicacions de grup.
 • Consolidació del domini verbal i escrit del vocabulari bàsic a fi de facilitar una comunicació fluida i precisa.
 • Utilització de la lectura com a font de gaudi, d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment personal, lingüístic i cultural, desenrotllant destreses de lectura silenciosa que incrementen la velocitat i la comprensió lectora.
 • Consolidació de l’expressió escrita, tenint en compte l’ortografia i la coherència en l’elaboració de textos curts amb una determinada intenció comunicativa (opinions, vivències, receptes, consells, instruccions, composicions literàries, ...).
 • Elaboració per escrit de textos i formularis que responguen a necessitats quotidianes (impresos, sol•licituds, instàncies, telegrames, girs postals, cartes, etc.).
 • Adquisició de conceptes lingüístics generals, referits als elements de la situació comunicativa, a l’ordre de la frase, a la noció del temps, a l’estructura de l’oració, etc.
 • Recerca, obtenció i utilització d’informació de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant esta informació als altres de forma adequada.
 • La comunicació oral i escrita, amb coherència i correcció, segons les diferents finalitats i situacions comunicatives, a través del coneixement de la gramàtica bàsica com a mitjà de perfeccionament de l’expressió lingüística, oral i escrita.
 • Coneixement de la realitat lingüística de l’Estat espanyol amb el fi d’afavorir una actitud d’interés i respecte per les realitats plurilingües.
 • Utilització de tècniques senzilles d’arreplegada i classificació de dades a fi de documentar-se i obtindre informació sobre temes d’interés sent capaç de presentar esta informació de forma verbal i gràfica, i de formar-se’n un juí.
 • Establiment de relacions entre obres, autors, i moviments que constituïsquen referents claus en la història de la literatura i, els elements més destacats del context social i històric que van aparéixer, valorant les obres rellevants de la tradició literària com a mostres destacades del patrimoni cultural.
 • Comprensió de la literatura com a instrument de transmissió, de creació cultural i com a expressió històrico-social, mostrant una actitud crítica davant del contingut ideològic de les obres literàries, descobrint que la seua lectura pot ser font d’ampliació d’experiències, de gaudi personal i d’estímul per a l’escriptura creativa.

Adecuación y distribución de los contenidos

Atenent als objectius esmentats, els continguts que es tractaran en aquesta àrea són els presentats a l'apartat següent

Distribución temporal de los contenidos curriculares

Els continguts s'han distribuït de la següent manera:

1. Normes ortogràfiques

2. Accentuació, dièresi i guionet

3. Morfología nominal: flexió de gènere i nombre

4. Determinants i pronoms

5. La morfología verbal: conjugacions verbals i no verbals

6. Oració simple i comporta

7. Mecanismes de formació de mots: composició i derivació

8. Lèxic: sinonímia, antonímia, polisèmia, metàfora i metonímia

Adecuación de los Criterios de Evaluación

El nivell de llengua que es pretén assolir en aquest nivell, segons el Marc Europeu de Referència per a les llengües, és un B2 o B2+. En conseqüència, els criteris d'avaluació segons les competències seran els següents:

Comprensió oral

- Comprensió auditiva: Compren les idees principals de discursos extensos encara que la llengua i els conceptes utilitzats siguen complexos sobre temes concrets i abstractes en accent estàndard i seguix discussions tècniques en el seu camp d'especialització. És capaç de seguir un discurs extens i inclús línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut i la xarrada compte amb suport visual explícit. Comprén el discurs en llengua estàndard, tant en converses en viu com en discursos transmesos, sobre temes coneguts o no coneguts que sorgixen en el treball, la vida personal, social o acadèmica. Només el soroll de fons excessiu, oracions indegudament estructurades o alguna expressió idiomàtica poden fer minvar la seua capacitat de comprensió.

- Comprendre converses entre parlants nadius: És capaç d'entendre amb cert esforç la major part de la conversació que tinga lloc en la seua presència però pot trobar dificultats a l'hora de participar activament en una discussió amb parlants nadius que no modifiquen en absolut el seu llenguatge. Pot mantindre una conversació animada amb parlants nadius.

- Comprensió de conferències i presentacions com a membre d'una audiència: És capaç de seguir les línies generals de conferències, xarrades i informes i de altres formes de presentació acadèmica/professional encara que la llengua i els conceptes utilitzats siguen complexos.

- Comprensió auditiva d'anuncis i instruccions: És capaç d'entendre anuncis i missatges sobre temes concrets i abstractes sempre que es parle a velocitat normal i en llengua estàndard.

- Comprensió audiovisual de retransmissions i material gravat: És capaç de comprendre la major part dels documentals radiofònics i textos orals, ja siga gravat o retransmés en llenguatge estàndard i és capaç de percebre l'humor, to etc. de qui parla. És capaç d'entendre gravacions en llengua estàndard que es pot trobar en la seua vida social, professional o acadèmica i identificar els punts de vista de què parlen així com el contingut informatiu.

- Mirar la televisió i pel·lícules: Pot comprendre documentals, entrevistes en directe, programes d'entreteniment, obres de teatre a la TV i la majoria de pel·lícules en registre estàndard. Pot comprendre la major part dels noticiaris i programes televisius.

- Reconéixer els indicis i inferir: Pot utilitzar una varietat d'estratègies per aconseguir la comprensió que inclouen la comprensió dels punts principals i la comprovació de la comprensió utilitzant-ne els indicis contextuals.


Comprensió de lectura

- Comprensió de lectura en general: És capaç de llegir amb certa autonomia, adaptant el seu estil i velocitat als diferents textos i propòsits, utilitzant les fonts de referència adequades de manera selectiva. Té un ampli vocabulari actiu per a la lectura, però pot tindre algun problema amb expressions idiomàtiques no freqüents.

- Llegir correspondència: És capaç de llegir correspondència relacionada amb el seu camp d'interés i captar ràpidament el contingut.

- Llegir per a orientar-se: És capaç de localitzar informació rellevant en textos llargs i complexos. És capaç d'entendre ràpidament el contingut i la importància de notícies, articles o informes sobre temes professionals, i decidir si val la pena aprofundir en la seua lectura.

- Llegir per a la recerca d'informació: És capaç d'entendre articles i informes relatius a problemes contemporanis en els que els autors adopten postures o punts de vista concrets. És capaç d'extraure informació, idees i opinions procedents de fonts especialitzades relacionades amb el seu camp d'especialització. És capaç d'entendre textos especialitzats no relacionats amb el seu camp de especialització sempre que puga utilitzar ocasionalment el diccionari.

- Llegir instruccions: És capaç de comprendre instruccions llargues i complexes en el seu camp, inclús detalls sobre condicions i avisos, sempre que puga tornar a llegir les parts especialment difícils.


Interacció oral

- Interacció oral en general: Pot participar en una conversació amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal i els contactes sostinguts amb parlants natius sense incomodar a ningú. És capaç de ressaltar el significat d'esdeveniments i experiències, expressar i defendre les seues opinions per mitjà d'explicacions i arguments.

- Comprendre un interlocutor nadiu: És capaç de comprendre en detall el que se li diu de viva veu en llengua estàndard inclús en un ambient sorollós.

- Conversació informal: És capaç de prendre part en una discussió informal en un context familiar, comentant i expressant el seu punt de vista, avaluant propostes alternatives i responent a hipòtesi. Pot captar amb cert esforç la major part del que es diu en la seua presència en una discussió, però pot tindre alguna dificultat a participar de manera eficaç en una discussió amb diversos parlants natius que no modifiquen en absolut el seu llenguatge. És capaç d'expressar i defendre les seues opinions en debats per mitjà de explicacions, arguments i comentaris rellevants. Pot mantindre una discussió animada amb parlants natius És capaç d'expressar i argumentar les seues idees i opinions amb precisió i rebatre els arguments dels seus interlocutors de manera convincent.

- Intercanviar informació: És capaç de donar informació detallada amb precisió. És capaç de donar una descripció clara i detallada sobre com efectuar un procediment. És capaç de resumir i demanar informació i arguments procedents de diferents fonts.

- Demanar aclariments: Pot formular preguntes per comprovar que ha comprés el que l'interlocutor ha intentat dir i fer aclarir els punts equívocs.


Expressió oral

- Expressió oral en general: És capaç de fer descripcions i presentacions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb el seu camp d'interés, desenvolupant idees subjacents amb punts secundaris i exemples rellevants.

- Monòleg sostingut sobre temes d'interés: És capaç de donar descripcions clares i detallades sobre diversos temes relacionats amb el seu camp d'interés.

- Monòleg sostingut o argumentació: És capaç de desenrotllar un argument clar, desenvolupant i abonant els seus punts de vista fins a cert punt amb informació complementària i exemples rellevants. És capaç de construir una línia argumental raonada. És capaç d'explicar el punt de vista sobre un tema donant els avantatges e inconvenients de diverses opcions.


Interacció escrita

- Interacció escrita en general: És capaç d'expressar novetats i punts de vista amb eficàcia i referir-se als punts de vista d'altres.

- Correspondència: És capaç d'escriure cartes transmetent graus d'emoció i emfatitzant la rellevància personal d'esdeveniments i comentant les notícies i opinions de el seu interlocutor.

- Notes, missatges i formularis: És capaç d'escriure notes transmetent informació senzilla de rellevància immediata als seus amics, persones al seu servici, professors i altres que formen part de la seua vida diària, fent arribar els aspectes que considera rellevants.


Estratègies de producció

- Control i correcció: Pot recordar els seus errors habituals i vigilar conscientment el seu discurs a fi de corregir-los.


Producció escrita:

- Producció escrita en general: És capaç d'escriure textos clars i detallats sobre temes relacionats amb el seu camp d'interés, resumint i avaluant la informació i els arguments procedents de diferents fonts.

- Escriptura creativa: És capaç de descriure de manera clara i detallada una gamma de temes relacionats amb el seu camp d'interés. És capaç d'escriure una crítica cultural d'una pel·lícula, un llibre o una obra de teatre.

- informes i redaccions: És capaç d'escriure una redacció o un informe que desenvolupe un argument, presentant arguments en pro i en contra d'un punt de vista particular i explicant els avantatges i inconvenients de les diferents opcions. És capaç de resumir informació i arguments procedents de diferents fonts.

- Tractament de textos: Pot resumir una àmplia gamma de textos sobre fets creatius, comentant i contrastant els punts de vista i els temes principals. Pot resumir extractes de notícies, entrevistes o documentals que contenen opinions, arguments i discussions. Pot resumir l'argument i la seqüència de fets d'una pel·lícula o una obra de teatre.


Competències lingüístiques

- Repertori lingüístic general: Té un repertori lingüístic suficient per poder fer descripcions clares, expressar el seu punt de vista i desenvolupar una argumentació sense buscar les seues paraules de manera evident i utilitzant algunes frases complexes per fer-ho.

- Correcció gramatical: Demostra relativament alt grau de domini gramatical. No fa faltes que conduïxen a malentesos.

- Domini del sistema fonològic: Ha adquirit una pronunciació i una entonació clares i naturals.

- Domini de l'ortografia: L'ortografia i la puntuació són relativament correctes però poden mostrar senyals de la influència de la llengua materna. Pot produir un escrit seguit, clar i intel·ligible que seguix les regles d'ús de la composició i organització textual.


Competència sociolingüística

- Competència sociolingüística: Pot seguir, amb algun esforç, el ritme dels debats i pot participar-hi encara que la parla sigui ràpida i col•loquial. Pot relacionar-se amb parlants nadius sense fer-los riure, ni molestar-los involuntàriament, ni obligar-los a comportar-se de manera diferent a com ho farien amb un parlant nadiu. Pot expressar-se de manera apropiada en situacions diverses i evitar errors greus de formulació. Pot expressar-se amb convicció i d’una manera clara i educada en un registre formal o informal adequat a la situació i a les persones implicades.


Competència discursiva

- Desenvolupament temàtic: Pot fer descripcions o narracions clares exposant i defensant els seus punts de vista principals i afegint detalls i exemples com a suport

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

L'avaluació del alumnat es realitzarà a través de proves objectives que combinaran la teoria i la pràctica, a més es demanarà activitats o treballs (com la fitxa de lectura) individuals i de grup que hauran de lliurar al professor. També es considerarà el treball diari de l'alumne, l'actitud i l'assistència a classe.

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

La nota de les diferents avaluacions està regulada per percentatges establerts per a cadascuna de les parts. Els percentatges es reparteixen de la següent forma:

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

La nota de les diferents avaluacions està regulada per percentatges establerts per a cadascuna de les parts. Els percentatges es reparteixen de la següent forma:

Primera i segona avaluació 60% Exàmens 25% Treballs oral i/o escrits 15% Actitud

a) 15% d’actitud i atenció en classe: interés per la matèria, respecte a la comunitat escolar, participació activa, cooperació, capacitat d’autocrítica, voluntat d'aprenentatge, puntualitat a l’hora de lliurar els treballs. És fonamental intentar parlar en valencià a classe i superar cadascú el propi nivell inicial.

b) 25% de procediments: comprensió i creació de missatges orals, pronúncia dels fonemes, comprensió d’un text escrit, vocabulari i elements gramaticals, compliment de les tasques encomanades.

S’hi considerarà imprescindible la revisió periòdica de les activitats i del quadern individual, que inclourà els exercicis classificats per unitats, per dates i amb la referència exacta de la pàgina i de l’exercici que treballem.

Des de la primera unitat, serà obligatòria una redacció d’unes 15 línies. Serà un exercici més de la unitat. La puntualitat i la qualitat del treball serà fonamental per a puntuar.

c) 60% de conceptes: comprensió oral i escrita general, expressió oral i escrita general, domini del sistema fonètic, del lèxic treballat i de les estructures gramaticals estudiades. Realització de les proves escrites que considere oportunes el professorat. Aquestes proves escrites es conformaran segons els exercicis realitzats i corregits a classe (tant del llibre com d’altres que s’hagen pogut fer) i en cap cas serà determinant per aprovar o suspendre l’avaluació.

L’avaluació és contínua. Per tant, en qualsevol moment els alumnes podran examinar-se del contingut vist prèviament.

Exàmens: el nombre d’exàmens a realitzar cada avaluació pot variar i, en conseqüència, això afectarà el percentatge establert per a aquesta part. - No presentar-se a un examen de caràcter obligatori, sense la justificació adequada, suposarà una qualificació de 0. Per justificar l’absència d’un examen sols s’admetran justificants oficials (metge, judicial, etc.)

Treballs: tot aquell treball que no siga presentat en el termini corresponent no s’acceptarà, obtenint una qualificació de 0. Els treballs copiats o no realitzats de manera adequada per l’alumne també es qualificaran amb un 0.

Actitud: inclou interés per l’assignatura, actitud positiva, participació... L’assistència a classe és obligatòria i, per tant, es portarà un registre de faltes d’assistència. Un alumne que no haja assistit al 80% de les sessions d’una avaluació, perdrà el dret a l’avaluació contínua i només tindrà dret a un únic examen per avaluació.

Avaluació final: serà la mitjana ponderada de les dos avaluacions.


Treball de lectura: al llarg del curs, l’alumne podrà llegir un llibre de lectura que acordarà amb el professor. Així mateix, entregarà un treball de lectura d’acord amb les pautes que rebrà en un document. Tot aquell treball que no siga presentat en el termini corresponent no s’acceptarà, i obtindrà una qualificació de 0. Els treballs copiats o no realitzats de manera adequada per l’alumne també es qualificaran amb un 0.

Juliol Tots els alumnes tenen dret a presentar-se a la convocatòria de juliol. Per a l’examen de juliol, els alumnes rebran instruccions del professor a la fi del curs.


MOLT IMPORTANT En alguns casos, encara que la nota final de l’avaluació siga un aprovat, el professor pot demanar que l’alumne es presente a l’examen final per comprovar l'adquisició d'alguns dels coneixements d’alguna de les parts del temari.

Concreción de los temas transversales del currículo

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

Cada setmana es fan quatre sessions de Valencià. Es preveu estudiar sis unitats didàctiques per avaluació.

Metodología didáctica

L’àrea de Llengua i literatura valenciana té una càrrega lectiva de quatre hores en aquest curs. La metodologia que s’emprarà serà fonamentalment comunicativa, encara que també es posaran en pràctica altres enfocaments segons el caràcter dels continguts a tractar. S’intenta, sobretot, que els alumnes posen en pràctica les cinc destreses bàsiques (llegir, escoltar, escriure, interactuar i parlar) i que els continguts teòrics (gramaticals, nocionals, textuals...) vagen supeditats a la pràctica de la llengua. Alguns dels temes proposats són clarament teòrics i necessitaran d’un altre tipus d’enfocament. Així i tot, es barrejaran els continguts teòrics amb la pràctica necessària perquè els alumnes siguen capaços d’entendre com els elements teòrics formen part de l’estructura lingüística, cultura i social del Valencià. Per tal que l’aprenentatge siga significatiu, la participació i la implicació dels alumnes en el procés d’ensenyament-aprenentatge és fonamental.

Materiales y recursos didácticos

El material que es farà servir a l'aula per al seguiment de les classes és un dossier elaborat pel professor que inclou els continguts detallats més amunt. S'hi han inclòs activitats de tipologia diversa per atendre les diferents necessitats de l'alumnat pel que fa a l'adquisició, la sistematització, el reforç i l'ampliació dels nous coneixements. Al llarg del curs els alumnes han de llegir, almenys, una novel·la en valencià; el centre s'encarrega de proporcionar-los-la. A més, s'ha elaborat un llistat de material de consulta en suport paper i de llocs web perquè l'alumnat puga pel seu compte endinsar-se en allò que li resulte més interessant.

Actividades complementarias

Entre les activitats complementàries programades per al curs hi ha eixides programades com ara visita a exposicions, visita a la seu de la Biblioteca Valenciana, cinema en valencià i altres que consten en la PGA. També està prevista la participació en concursos literaris com el Premi Sambori i la visita al centre d'autors prèviament llegits a l'aula.