Programación didáctica Nivel GES 2 Módulo Procesos e Instrumentos Matemáticos

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

 • Utilitzar el llenguatge algebraic com a mètode de resolució de problemes.
 • Plantejar i resoldre equacions de primer grau, aplicant-lo a la resolució de problemes i a l'ús de les fórmules.
 • Plantejar i resoldre equacions de segon grau, aplicant-lo a la resolució de problemes i a l'ús de les fórmules.
 • Calcular perímetres, àrees, volums i capacitats de les principals figures i cossos geomètrics.
 • Traslladar el concepte de figura i cos geomètric amb objectes de la vida real utilitzant-lo per al càlcul de perímetres, àrees i volums.

Adecuación y distribución de los contenidos

Números

1. Operacions bàsiques dels nombres. (C, P)

2. Prioritat de les operacions (C, P)

3. Divisibilitat (C, P)

4. Fraccions. Significat i operacions bàsiques (C, P)

5. Percentatges. Augments i descomptes percentuals (C, P)

6. Sistema mètric decimal (C, P)

7. Proporcionalitat. Raons i proporcions. (C, P)

Àlgebra

8. Llenguatge algebraic (C)

9. Equacions de ler grau. (C, P)

10. Aplicacions a la resolució de problemes (P)

11. Fórmules (C, P)

Geometria

12. Escales. Plànols i mapes. (C, P)

13. Mesura de longituds (P)

14. Càlcul de perímetres de figures planes (C, P)

15. Càlcul d'àrees de figures planes (C, P)

16. Càlcul de volums i capacitat (C, P)

17. Mesures de volum i capacitat (C, P)

Probabilitat i estadística

18. Identificar i interpretar informacions estadístiques. (C, P)

19. Succés segur i impossible (C, P)

20. Quantificació probabilística de successos (C, P)

21. Expressió de resultats probabilístics per mitjà de percentatges (C, P)

Adecuación de los Criterios de Evaluación

Quan acabe aquest nivell, l'alumnat ha de ser capaç de

 • Apreciar la mesura de longituds, superfícies, masses, capacitats i volums elegint, entre les distintes unitats d'aquestes magnituds, la més apropiada a cada cas.
 • Mesurar les distàncies amb metre flexible i regle graduat, i efectuar els càlculs necessaris.
 • Resoldre problemes de la vida quotidiana per mitjà de la simbolització de les relacions que puguen distingir-se en ells, i si és procedent, de la resolució d'equacions senzilles de primer grau.
 • Descriure gràficament l'essencial d'una forma natural i senzilla, prescindint de la informació supèrflua.
 • Participar activament en la planificació i desenvolupament de tasques col-lectives en el grup, per tal d'assumir responsabilitats i exercir tasques encomanades.
 • Identificar i interpretar informacions estadístiques, diferenciant, allò cert de l'imprevisible i quantificant la incertesa.
 • Traduir al llenguatge algebraic situacions problemàtiques i plantejar equacions senzilles de primer grau per a la resolució de problemes.

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

L'avaluació del alumnat es realitzarà a través de proves pràctiques i l'el·laboració d'activitats personals que hauràn d'entregar al professor. També es tindrà present el treball diari de l'alumne i l'assistència a classe.

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

La nota media de los exámenes de una evaluación dará lugar al 90% de la nota de la evaluación. El otro 10% vendrá dado por los trabajos y asistencia. Será necesario aprobar cada una de las evaluaciones por separado. Si no se aprueba una evaluación se realizará recuperaciones en las fechas de exámenes de otros temas y se da opción a reentregar los trabajos no aprobados. La nota final será la media de las notas de las tres evaluaciones.

Concreción de los temas transversales del currículo

Los temas transversales del currículo del Departamento Científico Tecnológico vienen detallados en este enlace

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

No está previsto que hayan adaptaciones curriculares significativas

Distribución temporal de los contenidos curriculares

Primera evaluación - Temas 1 al 7

Mes de octubre temas 1 al 4

Mes de noviembre temas 5 al 7

Segunda evaluación - Temas 8 al 14

Mes de diciembre temas 8 y 9.

Mes de enero temas 10 y 11.

Mes de febrero temas 12 y 13.

Tercera evaluación - Temas 15 al 21

Mes de marzo temas 14 y 15

Mes de abril temas 16 y 17

Mes de mayo temas 18 al 20

Mes de junio tema 21

Metodología didáctica

En la didáctica de la asignatura se utilizará el análisis de las de diferentes situaciones sobre las que se encontrará el alumno en la vida real, perdominando la resolución de ejercicios de este tipo sobre cualquier otro. Evitando sobretodo la realización de ejercicios repetitivos y con poca utilidad en la vida cotidiana.

Por otro lado, se instará a la resolución de los ejercicios planteados en clase mediante el trabajo en grupo colaborativo, aprovechando el extra de aprendizaje que supone que el alumno que descubre la solución intente explicársela al resto de compañeros del mismo.

El uso de la pizarra digital y de los vídeos didácticos con soluciones, complementará la docencia de la asignatura.

Materiales y recursos didácticos

Para el desarrollo de la asignatura se empleará:

 • Material creado por el profesorado
 • Ejercicios seleccionados de diferentes manuales de cada uno de los temas.
 • Vídeos didácticos
 • Plataforma moodle
 • Pizarra digital
 • Google drive para la subida de los ficheros de las pizarras de las clases

Actividades complementarias

Está prevista la realización de una olimpiada matemática local en la que el alumnado participará por grupos en la resolución de ejercicios.