Programación didáctica Nivel GES 2 Módulo Optativa

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

Optativa:SALUT I MEDI AMBIENT

1. Conéixer i aplicar hàbits de vida saludable, medicina preventiva, normes bàsiques de seguretat, primers auxilis... 2. Interpretar un prospecte d'un medicament. 3. Consumir l'aigua segons un desenvolupament sostenible, tot i coneixent la importància d'aquesta per a la vida. 4. Analitzar críticament causes i conseqüències de la contaminació de les aigües. 5. Reflexionar sobre el consum de l'aigua, responsable o desequilibrat. 6. Interpretar i comparar etiquetes d'aigua envasada. 7. Analitzar la relació existent entre els recursos de la biosfera i la població humana. 8. Comprendre i aplicar el concepte de consum sostenible. 9. Valorar les nostres decisions com a consumidors responsables. 10. Conéixer i utilitzar els ecoparcs. 11. Reflexionar sobre els problemes que generen els abocaments. 12. Habituar-se a reutilitzar, recuperar i reciclar residus.

Adecuación y distribución de los contenidos

Salut

1. Hàbits de vida saludable 2. Medicina preventiva 3. Les vacunes 4. La seguretat: en la llar i en el treball, primers auxilis. 5. El dret a la salut 6. Interpretació de prospectes, símbols, sigles i etiquetatge dels medicament


Consum i desenvolupament sostenible

7. La població humana i els recursos del planeta 8. La publicitat i la seua influència en el consum 9. Informació al consumidor. Etiquetatge. 10. Consum sostenible 11. Producció i gestió de residus 12. Les 3 "R" 13. Formes de contaminació. 14. El canvi climàtic 15. La Comunitat Valenciana i els seus problemes medioambientals

Adecuación de los Criterios de Evaluación

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Serán evaluats els treballs monográfics que realitzarán els alumness sobre els diferents temes

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

Se farán treballs monogràfics de cadascun dels temes tractats.

Concreción de los temas transversales del currículo

TEMES TRANSVERSALS Els objectius educatius de cadascun dels temes transversals estan connectats amb els objectius generals d'etapa i amb els objectius generals d'àrea, mitjançant aquest apartat del PCC, a més de les programacions d'aula. La dita integració enriqueix els continguts de les àrees, doncs analitza temes actuals que formen part de la realitat que envolta l'alumne/a i es potencia així l'aprenentatge significatiu. Constitueixen un entramat que tot el professorat del departament ha de tindre en compte, atés que estos temes afavoreixen el desenvolupament de valors tals com la igualtat, la participació, la responsabilitat, la pluralitat, la tolerància... Els temes transversals es desenvoluparan en activitats directes dins de l'aula. Bibliografia recomanada sobre el tema, lectures d'articles de premsa actuals repartits en l'aula, eixides en grup i mitjançant activitats socioculturals, tallers i xerrades. Els temes transversals del currículum del centre, junt amb el seu desenvolupament dins de les àrees impartides per aquest departament seran: Educació ambiental El foment de l'adquisició d'hàbits respectuosos amb el medi ambient deu ser una constant en tot l'àmbit científic tecnològic, i no sols en els temes corresponents a Ecologia dins de NES. Els objectius de l'educació ambiental es poden definir com: • Fomentar una postura crítica davant del model actual de consumisme i «qualitat» de vida. • Coneixement de l'entorn medioambiental de Manises. • Comprendre que per a solucionar els problemes medioambientals hi ha en joc molts factors i punts de vista. • Ser conscients que els problemes medioambientals afecten a tot el planeta. • Prendre consciència que les actituds personals són importants i canviar modes de vida contaminants cap a altres més d'acord amb una ètica ambientalista. • Demandar de forma activa la conservació de la biodiversitat, la reducció d'emissions contaminants al medi i la substitució de les energies contaminants per energies alternatives. Activitats específiques d'aquest tema transversal: Eixides per a estudiar 1 conéixer l'entorn natural del municipi. Educació per a la salut S'aborda la salut en un sentit ampli entenent-la com l'harmonia del ser humà amb ell mateix, amb els seus semblants i amb el medi. Els objectius de l'educació per a la salut es poden definir com: • Realitzar hàbits de vida saludables individuals i familiars. • Desenvolupar una actitud responsable i crítica davant les activitats que s'oposen a la salut col lectiva i del medi. • Conéixer les vies de transmissió de malalties a fi de prevenir la seua transmissió. • Conéixer els efectes que per a l'individu i el seu entorn provoquen el consum de tabac, alcohol i altres tipus de drogues. • Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenvolupament personal. Educació cívica i democràtica És entesa com el respecte i equilibri en les relacions de l'home amb el medi ambient que li rodeja i amb la societat. En tots els temes es fomenta el desenvolupament d'actituds obertes cap a les opinions dels altres que, unides al rigor, a la precisió i a l'orde en la realització de tasques, es constitueixen com els valors fonamentals en una societat democràtica. Els objectius de l'educació cívica i democràtica es poden definir com: • Comportar-se amb esperit de cooperació, solidaritat i tolerància, per tal de respectar el principi de la no discriminació entre les persones. • Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora de l'entorn social. • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable¡ autònoma. • Desenvolupar treballs en grup. • Saber escoltar altres opinions de diferent signe a la pròpia. Educació del consumidor • Destacar la importància que l'adult com a consumidor conega l'origen i la qualitat dels productes que consumeix, per tal d'insistir des del punt de vista de les ciències naturals en la compra dels aliments. Els objectius de l'educació del consumidor es poden definir com: • Conéixer la interrelació existent entre l'agricultura, la ramaderia i la pesca com a mètodes per a l'obtenció dels productes bàsics de l'alimentació humana. • Valorar críticament els actuals sistemes agrícoles, ramaders i pesquers que estan portant a l'esgotament dels sòls i a la sobreexplotació de les pesqueries. • Valorar el paper del consumidor com a provocador del canvi en els models de gestió dels recursos naturals. • Conéixer i potenciar el comerç local i el comerç just. • Despertar ¡'interés per la compra amable amb la naturalesa. Activitats específiques d'aquest tema transversal: Desenvolupament d'activitats que permeten l'elecció de productes amb millor ratio qualitat/preu. Visita de botigues de comerç just. Visita a I'ASCOMA i OMIC. Educació per a la pau i la solidaritat La pau entesa com l'extensió de la justícia s'aborda en aquest departament davall els següents objectius: • Respectar als distints comportaments i opinions que pot presentar el ser humà. • Desenvolupar la capacitat de diàleg per a aconseguir solucions consensuades. • Conscienciar-se de la necessitat d'una distribució equitativa i justa de l'energia i dels recursos disponibles del planeta. • Adopció de postures solidàries davant del desigual repartiment de riqueses. • Activitats específiques d'aquest tema transversal: Visites a ONG's locals i interrelació del centre amb elles. Educació vial • Valorar l'ús del transport públic per l'estalvi energètic que açò suposa. • Realitzar activitats de càlcul de despesa energètica personal. Igualtat d'oportunitats entre sexes amb els següents objectius • Fomentar l'accés de la dona a l'educació. • Potenciar l'activitat de la dona en la vida del centre.

• Informar a la dones per a facilitar-los la recerca d'ocupació i la diversificació de les opcions professionals. • Fomentar l'activitat emprenedora de les dones. • Promoure un repartiment equitatiu del treball domèstic. • Elaborar enquestes per a arreplegar l'opinió sobre la incorporació de la dona al món del treball i, en conseqüència, el repartiment de tasques domèstiques. • Elaborar conclusions estadístiques.

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

Per les caracterítiques del curs no te sentit aquest apartat.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

Salut

1. Hàbits de vida saludable del 19/09 al 29/09

2. Medicina preventiva del 03/10 al 13/10

3. La seguretat: en la llar i en el treball, primers auxilis del 17/10 al 27/10

4. El dret a la salut del 31/10 al 10/11

5. Interpretació de prospectes, símbols, sigles i etiquetatge dels medicaments del 21/11 al 01/12

6. Consum i desenvolupament sostenible del 05/12 al 21/12

7. La població humana i els recursos del planeta del 09/01 al 19/01

8. La publicitat i la seua influència en el consum del 23/01 al 09/02

9. Informació al consumidor. Etiquetatge. del 13/02 al 23/02

10. Consum sostenible del 27/02 al 14/03

11. Producció i gestió de residus del 20/03 al 30/03

12. Les 3 "R" del 03/04 al 11/04

13. Formes de contaminació del 25/04 al 04/05

14. El canvi climàtic del 08/05 al 20/05

15. La Comunitat Valenciana i els seus problemes medioambientals del 22/05 al 25/05

REVISIÓ 29/05 al 01/06

Metodología didáctica

La línia metodològica adoptada es basa principalment a partir dels coneixements previs que posseeix l'alumnat. AI començar cada tema es proposarà una activitat per a conéixer les idees prèvies que sobre el tema té l'alumnat, a fi de seqüenciar els aprenentatges i facilitar a l'alumnat l'adquisició d'altres nous a partir del que ja sap o a modificar possibles idees errònies. L'activitat La dificultat de l'adult per a memoritzar es té en compte en el plantejament de situacions que faciliten que es produ"isca "memorització comprensiva", és a dir, que l'alumne adult retinga o memoritze mentre utilitza, eixos conceptes o procediments "Aprendre ciència fent ciència". L'alumnat deixa de ser un subjecte passiu per a convertir-se en el protagonista del seu propi aprenentatge, la qual cosa potenciarà la seua autonomia personal i la seua capacitat de "aprendre a aprendre", a través dels distints tipus d'activitats que es proposen: classificar, investigar, traure conclusions, posseir criteri propi, esperit analític i crític,...... Aprenentatge cooperatiu Per mitjà de la realització dels treballs en equip que es proposen, es potència l'intercanvi d'idees, coneixements i experiències i l'adquisició, a través del dit intercanvi, de nous coneixements, amb la qual cosa l'aula queda convertida en un lloc destinat a investigar, descobrir i compartir. Atenció a la diversitat L'existència de distints graus de capacitat d'aprenentatge i de possibilitats de disponibilitat de temps i recursos, entre l'alumnat que conforma un mateix grup, són fets que s'abordaran per mitjà de la proposta d'uns continguts bàsics i una sèrie d'activitats adaptats a una gran majoria i que, a més estan pensats per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en el cas que aquest es trobe amb dificultats per a assistir a classe. Desenvolupament de totes les capacitats S'aborda el desenvolupament de totes les capacitats, no sols les de tipus cognitiu o intel-lectuals, sinó també: Socials o de relació: a través del treball en equip, es desenvolupa el respecte a les opinions dels altres, l'acceptació de l'altre, la capacitat de diàleg, saber escoltar. D'equilibri personal: defenent les seues opinions, participant de forma activa, valorant, respectant, acceptant i acceptant-se - Motrius: mitjançant la realització del tipus d'activitats proposades en què es posa en joc, per part de l'alumne, d'habilitats i destreses en la confecció de murals, muntatges audiovisuals, activitats experimentals a realitzar, tant en l'aula com en sa casa, treballs de camp, les quals exigeixen orientar-se, experimentar, manipular, coordinar ... . D'inserció i actuació social: a través del treball en equip i de gran grup, relacionant-se, col-laborant, participant, compartint, acceptant críticament... Sígníficativitat i funcionalitat Es pretén aportar a l'alumne nous mètodes de "pensar el món", descobrint-li la vessant social de la ciència, facilitant que descobrisca que el comprendre és més important que el saber i que les activitats que realitza li proporcionen instruments d'utilitat personal. Tenint en compte les característiques de l'alumnat adult (interès, voluntat, coneixements i experiències vitals, dificultats amb la memòria, poc de temps disponible, dificultats per a assistir a classe, comportament passiu enfront del procés d'ensenyament-aprenentatge, cansament acumulat,...) i els principis metodològics proposats amb anterioritat, proposem com a estratègia metodològica general en el tractament dels temes: - Començar cada tema realitzant una breu descripció del mateix, a fi de presentar els objectius que es persegueixen, el tipus d'activitats a realitzar, les possibles dificultats que pot trobar, els recursos a utilitzar,... - Lectura reflexiva, per part de l'alumne/a, de les pàgines introductòries del mateix. - Realització del qüestionari sobre exploració d'idees prèvies. - Desenvolupament dels epígrafs programats per a la sessió, intercalant entre els mateixos activitats que provoquen l'activitat mental de l'alumne, la reflexió sobre el que s'està tractant i la seua participació activa. - Correcció i autocorrecció de les activitats realitzades. - Comentaris sobre el treball a realitzar en la sessió següent. - Les activitats proposades al final de cada tema podran ser treballades, o ben distribUides per epígrafs o bé totes al finalitzar del tema. En aquest últim cas poden servir com a instrument d'avaluació del mateix.

L'enfocament metodològic deu estar basat en els principis d'activitat, participació, personalització i responsabilitat. Una vegada presentats els temes a tractar, s'aclareixen els conceptes i el vocabulari que inclouen els esmentats temes. Es resumeixen i esquematitzen els textos i el material presentat. Per a realitzar les activitats de les unitats didàctiques cal diferenciar la informació donada respecte a la informació requerida. Es buscaran informacions complementàries, es realitzen aquestes a nivell individual i/o de grup confrontant entre elles els resultats en grup. Posteriorment, es realitza una posada en comú i s'aclareixen els dubtes sorgits. Finalment, es realitza una avaluació personal del procés al costat de les aplicacions d'allò vist per a la vida diària. Són importants en aquesta àrea les eixides extraescolars que es puguen realitzar perquè connecten els conceptes estudiats en l'aula amb la vida real. Els treballs d'investigació personal relacionats amb els temes claus en classe serviran per a ampliar els coneixements i oferir una visió estesa dels mateixos conceptes. A banda dels materials propis de l'aula, seria convenient que l'alumne disposara d'enciclopèdies especialitzades, calculadores, materials audiovisuals i informàtics, en especial l'ús de programes multimèdia perquè aporten interessants possibilitats de treball en l'àrea.

Materiales y recursos didácticos

Documentals, fotocopies de semanaris, material elaborat per la professora, materials audiovisuals i informàtics, en especial l'ús de programes multimèdia perquè aporten interessants possibilitats de treball en l'àrea

Actividades complementarias