Programación didáctica Nivel GES 2 Módulo Naturaleza, Ecología y Salud

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

Sers vius d'una mateixa espècie

1. El cicle cel-lular (C)

2. ADN (C)

3. Les fases del cicle cel-lular (C)

4. Meiosi (C)

5. Determinació del sexe (C, P)

6. Fenotip i genotip (C)

7. Variabilitat genètica i evolució: Les mutacions, evolució, gens i ambient (C)

8. La reproducció: Asexual i sexual (C)

9. La reproducció humana:El aparell reproductor,els mètodes anticonceptius, etapes en la vida d'una persona. (A,P,C)

10. Fecundació in vitro. La clonació. (A,C)

11. ETS (C,P,A)


La nutrició

12. Necessitats nutritives d'animals i vegetals. (C)

13. Alimentació. Aliments i nutrients (C)

14. Aparells (C)

15. Metabolisme. Respiració cel-lular (C)

16. La sang i la seua circulació. (C)

17. Aliments transgènics (C,P,A)

18. Malalties relacionades amb la nutrició (C,A)

19. La dieta mediterrània (C,P,A)


Els sers vius i la seua relació amb el medi

20. L'aparat locomotor: l'esquelet i els músculs (C)

21. El sistema nerviós: malalties (C,A)

22. Les drogues com influents del sistema nerviós (C,A)

23. Els sentits, els seus òrgans (C)

La salut i la malaltia

24. Definició de salut (C)

25. Tipus de malalties (C)

26. Sistema immunològic (C)

27. Hàbits de vida saludable (C,A,P)

28. Medicina preventiva (C,A,P)

29. Les vacunes (C,A,P)

30. La seguretat: en la llar i en el treball, primers auxilis. (C,A,P)

31. El dret a la salut (A)

32. Interpretació de prospectes, símbols, sigles i etiquetatge dels medicaments (C,A,P)

El nostre planeta: La Terra

33. L'univers i la Terra. (C)

34. La biosfera. Biòtops (C)

35. Ecosistemes urbans. Tendència mundial a la urbanització. Ciutats saludables. (C,A)

36. Interdependència dels sers vius: Relacions ínter i intraespecífiques (C)

37. La cadena tròfica (C)

38. Els cicles de la matèria: el carboni i el nitrògen (C)

Adecuación y distribución de los contenidos

Sers vius d'una mateixa espècie

1. El cicle cel-lular

2. ADN

3. Les fases del cicle cel-lular

4. Meiosi

5. Determinació del sexe

6. Fenotip i genotip

7. Variabilitat genètica i evolució: Les mutacions, evolució, gens i ambient

8. La reproducció: Asexual i sexual

9. La reproducció humana: l'aparat reproductor, els mètodes anticonceptius, etapes en la vida d'una persona.

10. Fecundació in vitro. La clonació.

11. ETS


La nutrició

12. Necessitats nutritives d'animals i vegetals.

13. Alimentació. Aliments i nutrients

14. Aparells

15. Metabolisme. Respiració cel-lular

16. La sang i la seua circulació.

17. Aliments transgènics

18. Malalties relacionades amb la nutrició

19. La dieta mediterrània


Els sers vius i la seua relació amb el medi

20. L'aparat locomotor: l'esquelet i els músculs

21. El sistema nerviós: malalties

22. Les drogues com influents del sistema nerviós

23. Els sentits, els seus òrgans


La salut i la malaltia

24. Definició de salut

25. Tipus de malalties

26. Sistema immunològic

27. Hàbits de vida saludable

28. Medicina preventiva

29. Les vacunes

30. La seguretat: en la llar i en el treball, primers auxilis.

31. El dret a la salut

32. Interpretació de prospectes, símbols, sigles i etiquetatge dels medicaments


El nostre planeta: La Terra

33. La biosfera. Biòtops

34. Ecosistemes urbans. Tendència mundial a la urbanització. Ciutats saludables.

35. Interdependència dels sers vius: Relacions ínter i intraespecífiques

36. La cadena tròfica

37. Els cicles de la matèria: el carboni i el nitrògen.


Adecuación de los Criterios de Evaluación

Quan acabe aquest nivell, l'alumnat ha de ser capaç de: • Resoldre situacions problemàtiques plantejades utilitzant procediments derivats de la ciència, reflexionant sobre el procés seguit. • Mantindre una actitud crítica fonamentada en els coneixements científics adquirits, davant del desenrotllament i aplicacions tecnològiques de les idees científiques. • Analitzar, interpretar i representar, utilitzant distints procediments, dades obtingudes en observacions. • Interpretar mapes, gràfics, quadres, esquemes, maquetes, diagrames,... • Classificar adoptant criteris lògics i útils. • Manejar correctament material científic. • Realitzar treballs d'investigació seguint criteris personals raonats. • Aplicar les distintes fases del mètode científic en treballs d'investigació i/o resolució de situacions problemàtiques proposades. • Incorporar a les seues lectures, textos, revistes,... de caràcter cientificodivulgatiu. • Analitzar i valorar correctament de forma objectiva, les repercussions que sobre el medi ambient produixen les activitats humanes. • Desenvolupar-se i gaudir en el medi natural de forma respectuosa i compromesa amb la seua conservació. • Participar activament en iniciatives encaminades a la millora i conservació de l'entorn • Mantindre una actitud oberta, flexible i crítica front a les noves idees, coneixements, estils de vida, costums... per tal de modificar, si fóra necessari, les seues pròpies.

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

A la fi de cada unitat es fará un exámen, així com un control diari d'assistència per part de l'alumne, es treballaràn articles de divulgació científica dels quals s'hi parlarà i opinarà a les classes amb la resta de companys.


Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

Es tindran en compte tant la nota dels exàmens, com l'interés, assistència a classe, participació en les activitats del dia a dia a classe, col.laboració en el treball amb companys, … Cada examen portarà associada una recuperació dos setmanes després per donar la oportunitat de superar les errades quan encara estan fresques en la memòria. A més a més, a la fi de curs es fará una recuperació de tots aquells conceptes que no s'han assolit al llarg del curs.


Concreción de los temas transversales del currículo

Els objectius educatius de cadascun dels temes transversals estan connectats amb els objectius generals d'etapa i amb els objectius generals d'àrea, mitjançant aquest apartat del PCC, a més de les programacions d'aula. La dita integració enriqueix els continguts de les àrees, doncs analitza temes actuals que formen part de la realitat que envolta l'alumne/a i es potencia així l'aprenentatge significatiu. Constitueixen un entramat que tot el professorat del departament ha de tindre en compte, atés que estos temes afavoreixen el desenvolupament de valors tals com la igualtat, la participació, la responsabilitat, la pluralitat, la tolerància... Els temes transversals es desenvoluparan en activitats directes dins de l'aula. Bibliografia recomanada sobre el tema, lectures d'articles de premsa actuals repartits en l'aula, eixides en grup i mitjançant activitats socioculturals, tallers i xerrades. Els temes transversals del currículum del centre, junt amb el seu desenvolupament dins de les àrees impartides per aquest departament seran:

Educació ambiental

El foment de l'adquisició d'hàbits respectuosos amb el medi ambient deu ser una constant en tot l'àmbit científic tecnològic, i no sols en els temes corresponents a Ecologia dins de NES.

Els objectius de l'educació ambiental es poden definir com: • Fomentar una postura crítica davant del model actual de consumisme i «qualitat» de vida. • Coneixement de l'entorn medioambiental de Manises. • Comprendre que per a solucionar els problemes medioambientals hi ha en joc molts factors i punts de vista. • Ser conscients que els problemes medioambientals afecten a tot el planeta. • Prendre consciència que les actituds personals són importants i canviar modes de vida contaminants cap a altres més d'acord amb una ètica ambientalista. • Demandar de forma activa la conservació de la biodiversitat, la reducció d'emissions contaminants al medi i la substitució de les energies contaminants per energies alternatives.

Activitats específiques d'aquest tema transversal: Eixides per a estudiar 1 conéixer l'entorn natural del municipi.

Educació per a la salut

S'aborda la salut en un sentit ampli entenent-la com l'harmonia del ser humà amb ell mateix, amb els seus semblants i amb el medi.

Els objectius de l'educació per a la salut es poden definir com: • Realitzar hàbits de vida saludables individuals i familiars. • Desenvolupar una actitud responsable i crítica davant les activitats que s'oposen a la salut col lectiva i del medi. • Conéixer les vies de transmissió de malalties a fi de prevenir la seua transmissió. • Conéixer els efectes que per a l'individu i el seu entorn provoquen el consum de tabac, alcohol i altres tipus de drogues. • Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenvolupament personal.

Educació cívica i democràtica

És entesa com el respecte i equilibri en les relacions de l'home amb el medi ambient que li rodeja i amb la societat. En tots els temes es fomenta el desenvolupament d'actituds obertes cap a les opinions dels altres que, unides al rigor, a la precisió i a l'orde en la realització de tasques, es constitueixen com els valors fonamentals en una societat democràtica.

Els objectius de l'educació cívica i democràtica es poden definir com: • Comportar-se amb esperit de cooperació, solidaritat i tolerància, per tal de respectar el principi de la no discriminació entre les persones. • Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora de l'entorn social. • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable¡ autònoma. • Desenvolupar treballs en grup. • Saber escoltar altres opinions de diferent signe a la pròpia.

Educació del consumidor

• Destacar la importància que l'adult com a consumidor conega l'origen i la qualitat dels productes que consumeix, per tal d'insistir des del punt de vista de les ciències naturals en la compra dels aliments.

Els objectius de l'educació del consumidor es poden definir com: • Conéixer la interrelació existent entre l'agricultura, la ramaderia i la pesca com a mètodes per a l'obtenció dels productes bàsics de l'alimentació humana. • Valorar críticament els actuals sistemes agrícoles, ramaders i pesquers que estan portant a l'esgotament dels sòls i a la sobreexplotació de les pesqueries. • Valorar el paper del consumidor com a provocador del canvi en els models de gestió dels recursos naturals. • Conéixer i potenciar el comerç local i el comerç just. • Despertar ¡'interés per la compra amable amb la naturalesa.

Activitats específiques d'aquest tema transversal: Desenvolupament d'activitats que permeten l'elecció de productes amb millor ratio qualitat/preu. Visita de botigues de comerç just. Visita a I'ASCOMA i OMIC.

Educació per a la pau i la solidaritat

La pau entesa com l'extensió de la justícia s'aborda en aquest departament davall els següents objectius:

• Respectar als distints comportaments i opinions que pot presentar el ser humà. • Desenvolupar la capacitat de diàleg per a aconseguir solucions consensuades. • Conscienciar-se de la necessitat d'una distribució equitativa i justa de l'energia i dels recursos disponibles del planeta. • Adopció de postures solidàries davant del desigual repartiment de riqueses.

• Activitats específiques d'aquest tema transversal: Visites a ONG's locals i interrelació del centre amb elles.

Educació vial

• Valorar l'ús del transport públic per l'estalvi energètic que açò suposa. . Realitzar activitats de càlcul de despesa energètica personal.

Igualtat d'oportunitats entre sexes amb els següents objectius: • Fomentar l'accés de la dona a l'educació. • Potenciar l'activitat de la dona en la vida del centre. • Informar a la dones per a facilitar-los la recerca d'ocupació i la diversificació de les opcions professionals. • Fomentar l'activitat emprenedora de les dones. • Promoure un repartiment equitatiu del treball domèstic. • Elaborar enquestes per a arreplegar l'opinió sobre la incorporació de la dona al món del treball i, en conseqüència, el repartiment de tasques domèstiques. • Elaborar conclusions estadístiques.

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

L'existència de distints graus de capacitat d'aprenentatge i de possibilitats de disponibilitat de temps i recursos, entre l'alumnat que conforma un mateix grup, són fets que s'abordaran per mitjà de la proposta d'uns continguts bàsics i una sèrie d'activitats adaptats a una gran majoria i que, a més estan pensats per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en el cas que aquest es trobe amb dificultats per a assistir a classe. Desenvolupament de totes les capacitats.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

PRIMER SEMESTRE

El nostre planeta: La Terra

33. L'univers i la Terra. (3h.: del 25 de setembre al 2 d'octubre)

Aparells i sistemes

23. Els sentits, els seus òrgans (6h.: del 5 al 30 d'octubre)


21. El sistema nerviós: malalties 22. Les drogues com influents del sistema nerviós (4h.:del 2 al 13 de novembre)


20. L'aparat locomotor: l'esquelet i els músculs (3 h.:del 16 al 23 de novembre)

SEGÓN SEMESTRE

La salut i la malaltia

24. Definició de salut 25. Tipus de malalties (2h.:del 27 de novembre al 4 de desembre)

26. Sistema immunològic (2h.: de l'11 al 18 de desembre)

27. Hàbits de vida saludable 28. Medicina preventiva 29. Les vacunes (2h.: del 21 al 30 de desembre)

30. La seguretat: en la llar i en el treball, primers auxilis. (2h.: del 4 l'11 de gener)

31. El dret a la salut 32. Interpretació de prospectes, símbols, sigles i etiquetatge dels medicaments (2h.: del 14 al 18 de desembre)


La nutrició

12. Necessitats nutritives d'animals i vegetals. 13. Alimentació. Aliments i nutrients 15. Metabolisme. Respiració cel-lular (3h.: del 21 de desembre a l'11 de gener)

14. Aparells 16. La sang i la seua circulació. (3h.: del 15 al 22 de gener)

17. Aliments transgènics 18. Malalties relacionades amb la nutrició 19. La dieta mediterrània (3h.: del 25 de gener a l'1 de febrer)TERCER SEMESTRE


Sers vius d'una mateixa espècie

1. El cicle cel-lular 2. ADN 3. Les fases del cicle cel-lular 4. Meiosi (3h.:del 5 al 12 de febrer)

5. Determinació del sexe 6. Fenotip i genotip 7. Variabilitat genètica i evolució: Les mutacions, evolució, gens i ambient (4h.:del 15 al 26 de febrer)

8. La reproducció: Asexual i sexual 9. La reproducció humana:El aparell reproductor,els mètodes anticonceptius, etapes en la vida d'una persona. (5h.:de l'1 al 15 de març)

10. Fecundació in vitro. La clonació. 11. ETS (3h.: del 22 de març al de gener l'12 d'abril)


QUART SEMESTRE

34. La biosfera. Biòtops (3h.: del 16 al 23 d'abril)

35. Ecosistemes urbans. Tendència mundial a la urbanització. Ciutats saludables. (3h.: del 26 d'abril al 7 de maig)

36. Interdependència dels sers vius: Relacions ínter i intraespecífiques (3h.: del 10 al 17 de maig)

37. La cadena tròfica 38. Els cicles de la matèria: el carboni i el nitrògen (3h.: del 21 al 28 de maig)

Els sers vius i la seua relació amb el medi (3h.: del 31 de maig al 7 de juny)

Metodología didáctica

La línia metodològica adoptada es basa principalment a partir dels coneixements previs que posseeix l'alumnat. AI començar cada tema es proposarà una activitat per a conéixer les idees prèvies que sobre el tema té l'alumnat, a fi de seqüenciar els aprenentatges i facilitar a l'alumnat l'adquisició d'altres nous a partir del que ja sap o a modificar possibles idees errònies. L'activitat La dificultat de l'adult per a memoritzar es té en compte en el plantejament de situacions que faciliten que es produ"isca "memorització comprensiva", és a dir, que l'alumne adult retinga o memoritze mentre utilitza, eixos conceptes o procediments "Aprendre ciència fent ciència". L'alumnat deixa de ser un subjecte passiu per a convertir-se en el protagonista del seu propi aprenentatge, la qual cosa potenciarà la seua autonomia personal i la seua capacitat de "aprendre a aprendre", a través dels distints tipus d'activitats que es proposen: classificar, investigar, traure conclusions, posseir criteri propi, esperit analític i crític,...... Aprenentatge cooperatiu Per mitjà de la realització dels treballs en equip que es proposen, es potència l'intercanvi d'idees, coneixements i experiències i l'adquisició, a través del dit intercanvi, de nous coneixements, amb la qual cosa l'aula queda convertida en un lloc destinat a investigar, descobrir i compartir. Atenció a la diversitat L'existència de distints graus de capacitat d'aprenentatge i de possibilitats de disponibilitat de temps i recursos, entre l'alumnat que conforma un mateix grup, són fets que s'abordaran per mitjà de la proposta d'uns continguts bàsics i una sèrie d'activitats adaptats a una gran majoria i que, a més estan pensats per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en el cas que aquest es trobe amb dificultats per a assistir a classe. Desenvolupament de totes les capacitats S'aborda el desenvolupament de totes les capacitats, no sols les de tipus cognitiu o intel-lectuals, sinó també: Socials o de relació: a través del treball en equip, es desenvolupa el respecte a les opinions dels altres, l'acceptació de l'altre, la capacitat de diàleg, saber escoltar. D'equilibri personal: defenent les seues opinions, participant de forma activa, valorant, respectant, acceptant i acceptant-se - Motrius: mitjançant la realització del tipus d'activitats proposades en què es posa en joc, per part de l'alumne, d'habilitats i destreses en la confecció de murals, muntatges audiovisuals, activitats experimentals a realitzar, tant en l'aula com en sa casa, treballs de camp, les quals exigeixen orientar-se, experimentar, manipular, coordinar ... . D'inserció i actuació social: a través del treball en equip i de gran grup, relacionant-se, col-laborant, participant, compartint, acceptant críticament... Sígníficativitat i funcionalitat Es pretén aportar a l'alumne nous mètodes de "pensar el món", descobrint-li la vessant social de la ciència, facilitant que descobrisca que el comprendre és més important que el saber i que les activitats que realitza li proporcionen instruments d'utilitat personal. Tenint en compte les característiques de l'alumnat adult (interès, voluntat, coneixements i experiències vitals, dificultats amb la memòria, poc de temps disponible, dificultats per a assistir a classe, comportament passiu enfront del procés d'ensenyament-aprenentatge, cansament acumulat,...) i els principis metodològics proposats amb anterioritat, proposem com a estratègia metodològica general en el tractament dels temes: - Començar cada tema realitzant una breu descripció del mateix, a fi de presentar els objectius que es persegueixen, el tipus d'activitats a realitzar, les possibles dificultats que pot trobar, els recursos a utilitzar,... - Lectura reflexiva, per part de l'alumne/a, de les pàgines introductòries del mateix. - Realització del qüestionari sobre exploració d'idees prèvies. - Desenvolupament dels epígrafs programats per a la sessió, intercalant entre els mateixos activitats que provoquen l'activitat mental de l'alumne, la reflexió sobre el que s'està tractant i la seua participació activa. - Correcció i autocorrecció de les activitats realitzades. - Comentaris sobre el treball a realitzar en la sessió següent. - Les activitats proposades al final de cada tema podran ser treballades, o ben distribUides per epígrafs o bé totes al finalitzar del tema. En aquest últim cas poden servir com a instrument d'avaluació del mateix.

L'enfocament metodològic deu estar basat en els principis d'activitat, participació, personalització i responsabilitat. Una vegada presentats els temes a tractar, s'aclareixen els conceptes i el vocabulari que inclouen els esmentats temes. Es resumeixen i esquematitzen els textos i el material presentat. Per a realitzar les activitats de les unitats didàctiques cal diferenciar la informació donada respecte a la informació requerida. Es buscaran informacions complementàries, es realitzen aquestes a nivell individual i/o de grup confrontant entre elles els resultats en grup. Posteriorment, es realitza una posada en comú i s'aclareixen els dubtes sorgits. Finalment, es realitza una avaluació personal del procés al costat de les aplicacions d'allò vist per a la vida diària. Són importants en aquesta àrea les eixides extraescolars que es puguen realitzar perquè connecten els conceptes estudiats en l'aula amb la vida real. Els treballs d'investigació personal relacionats amb els temes claus en classe serviran per a ampliar els coneixements i oferir una visió estesa dels mateixos conceptes. A banda dels materials propis de l'aula, seria convenient que l'alumne disposara d'enciclopèdies especialitzades, calculadores, materials audiovisuals i informàtics, en especial l'ús de programes multimèdia perquè aporten interessants possibilitats de treball en l'àrea.

Materiales y recursos didácticos

Material elaborat per la professora. Materials audiovisuals i informàtics i escrit lliures en la xarxa, en especial l'ús de programes multimèdia perquè aporten interessants possibilitats de treball en l'àrea

Actividades complementarias

Participar en las distintes activitats que es proposen des del centre i que comprenen a tot l'alumnat del centre per a l'interacció amb diferents grups d'edat i interesos, fomentant així la socialització.