Programación didáctica Nivel Alfabetización Módulo Valenciano

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

Objectius Generals: Afianzar el domini verbal i escrit del vocabulari bàsic dominant progresivament l'ordre alfabétic en diferents tipus de situacions. Superar estereotipus i prejudicis en relació amb les varietats dialectals de una mateixa llengua. Desmbolupar la capacitat comunicativa comprendiendo i produint de forma ordenada i clara mensatges orals i escrits en distints contextos de comunicació. Prendre conciència del valor de la propia llengua com vehícle d'identidad cultural. Comprendre la funció de la literatura com instrument de transmisió i creació cultural. Objectius Específics: Expressió oral i escrita. Reconéixer i valorar l’ús de la llengua oral i escrita com a vehicle de comunicació i fonts d’informa-ció. Utilitzar diferents tipus de registres en les comunicacions: avisos, cartes, anuncis, resums, notí-cies...

Adecuación y distribución de los contenidos

Expressió oral i escrita. Reconéixer i valorar l’ús de la llengua oral i escrita com a vehicle de comunicació i fonts d’informa-ció, a través de noticies, vocabulario bàsic de pestes valencianos, etc.. Utilitzar diferents tipus de registres en les comunicacions: avisos, cartes, anuncis, resums, notí-cies... per communicar-se amb els altres.

Adecuación de los Criterios de Evaluación

La evaluación la entendemos como un conjunto de pasos para el análisis y la comprobación del proceso educativo, con una temporalización flexible y continua. Pretendemos que informe al alumno, al grupo y al profesorado de la situación en que nos encontramos y de la adecuación o no del programa previsto. Ha de servir de refuerzo positivo y ha de motivar hacia la obtención de mejores resultados. Valoramos sobre todo el progreso que realiza la persona adulta y el esfuerzo que pone en ello. Secuencias: Evaluación incial. Se realizará al comenzar el curso. Evaluaremos los conocimientos y la madurez necesaria para trabajar en este nivel, mediante una prueba inicial y una entrevista. Evaluación continua y formativa. Durante todo el proceso de aprendizaje. Analizaremos los progresos y las dificultades, tras lo cual intentaremos reorientar dicho proceso. Autoevaluación. Consideramos conveniente y enriquecedor realizar sesiones de autoevaluación personal a través de unas preguntas directas y fáciles de comprender que hagan referencia a los contenidos trabajados. Eso nos permitirá apreciar los progresos y las carencias y también valorar el esfuerzo y el trabajo personal. Además, el alumnado puede opinar sobre la adecuación del material empleado. También se hará autoevaluación del grupo, que nos permitirá obtener conclusiones que hagan referencia al grupo en general y que posibiliten diseñar estrategias futuras.

Procedimientos e instrumentos previstos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Ejercicios diarios: los ejercicios diarios y su corrección dan lugar a una evaluación continua y formativa, en la que los alumnos/as pueden ver sus progresos día a día. Formularios de autoevaluación donde se recoge la opinión del alumno sobre sus progresos y dificultades y sobre el conjunto del proceso.

Criterios de Calificación y Promoción. Mínimos exigibles.

Asistència i interés. Participació. Claretat en la presentació de les seues tasques. Progrés en lectura, comprensió i expresió, al oral i al escrit. Resultat de la autoevaluació i l'entrevista. Entrevista del professor amb el grup i amb l'alumne individualment.

Concreción de los temas transversales del currículo

Els objectius educatius de cadascun dels temes transversals estan connectats amb els objectius generals d'etapa i amb els objectius generals d'àrea, mitjançant aquest apartas del PCC, a més de les programacions d'aula. La dita integració enriqueix els continguts de les àrees, doncs analitza temes actuals que formen part de la realitat que envolta l'alumne/a i es potencia així l'aprenentatge significatiu. Els temes transversals es desenvoluparan en activitats directes dins de l'aula. Bibliografia ecomanada sobre el tema, lectures d'articles de premsa actuals repartits en l'aula, eixides en grup i mitjançant activitats socioculturals, tallers i xerrades. Educació ambientalEl foment de l'adquisició d'hàbits respectuosos amb el medi ambient deu ser una constant en tot l'àmbit científic tecnològic, i no sols en els temes corresponents a Ecologia. Els objectius de l'educació ambiental es poden definir com: Fomentar una postura crítica davant del model actual de consumisme i «qualitat» de vida. Coneixement de l'entorn medioambiental de Manises. Comprendre que per a solucionar els problemes medioambientals hi ha en joc molts factors i punts de vista. Ser conscients que els problemes medioambientals afecten a tot el planeta. Prendre consciència que les actituds personals són importants i canviar modes de vida contaminants cap a altres més d'acord amb una ètica ambientalista.

Educació per a la salutS'aborda la salut en un sentit ampli entenent-la com l'harmonia del ser humà amb ell mateix, amb els seus semblants i amb el medi. Els objectius de l'educació per a la salut es poden definir com: Realitzar hàbits de vida saludables individuals i familiars. Desenvolupar una actitud responsable i crítica davant les activitats que s'oposen a la salut col lectiva i del medi. Conéixer les vies de transmissió de malalties a fi de prevenir la seua transmissió.

Educació cívica i democràticaÉs entesa com el respecte i equilibri en les relacions de l'home amb el medi ambient que li rodeja i amb la societat. En tots els temes es fomenta el desenvolupament d'actituds obertes cap a les opinions dels altres que, unides al rigor, a la precisió i a l'orde en la realització de tasques, es constitueixen com els valors fonamentals en una societat democràtica. Els objectius de l'educació cívica i democràtica es poden definir com: Comportar-se amb esperit de cooperació, solidaritat i tolerància, per tal de respectar el principi de la no discriminació entre les persones. Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora de l'entorn social. Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable¡ autònoma. Desenvolupar treballs en grup. Saber escoltar altres opinions de diferent signe a la pròpia. Educació del consumidorDestacar la importància que l'adult com a consumidor conega l'origen i la qualitat dels productes que consumeix, per tal d'insistir des del punt de vista de les ciències naturals en la compra dels aliments. Els objectius de l'educació del consumidor es poden definir com: Conéixer la interrelació existent entre l'agricultura, la ramaderia i la pesca com a mètodes per a l'obtenció dels productes bàsics de l'alimentació humana. Valorar críticament els actuals sistemes agrícoles, ramaders i pesquers que estan portant a l'esgotament dels sòls i a la sobreexplotació de les pesqueries. Valorar el paper del consumidor com a provocador del canvi en els models de gestió dels recursos naturals. Conéixer i potenciar el comerç local i el comerç just. Despertar ¡'interés per la compra amable amb la naturalesa. Educació per a la pau i la solidaritatLa pau entesa com l'extensió de la justícia s'aborda en aquest departament davall els següents objectius: Respectar als distints comportaments i opinions que pot presentar el ser humà. Desenvolupar la capacitat de diàleg per a aconseguir solucions consensuades. Conscienciar-se de la necessitat d'una distribució equitativa i justa de l'energia i dels recursos disponibles del planeta. Adopció de postures solidàries davant del desigual repartiment de riqueses. Educació vial Valorar l'ús del transport públic per l'estalvi energètic que açò suposa. Igualtat d'oportunitats entre sexes amb Fomentar l'accés de la dona a l'educació. Informar a la dones per a facilitar-los la recerca d'ocupació i la diversificació de les opcions professionals. Fomentar l'activitat emprenedora de les dones. Promoure un repartiment equitatiu del treball domèstic.

Adaptaciones Curriculares Significativas. Mínimos que deben cumplir.

L'avaluació va estar condicionada per l'interés dels alumnes d'este grup ja que són persones molr majors que busquen seguir actives mentalment i aprendre coses noves d'atualitat. Així les mínims a aconseguir és l'assiténcia a l'aula i l'interés mostrat per les diferente activitats propases. Respecte a les adaptacions curriculars hem de fer incapeu a les dues alumnes joves el sue objectiu és aconseguir el graduat, per això la seua avaluació ha d'estar dirigida a la consecució dels mínims per poder accedir al seguent curs de pregraduat. el 80% de la nota será la realització de les diferents tasques propostes a l'aula i l'altre 20% pertany a l'asistencia.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

Els continguts curriculars es trataran segon la demanda dels alumnes i a través de textes d'actualitat que ens lleven a aconseguir els mateixos.

Metodología didáctica

La metodologia va ser eminentment ativa, a través de textes que ens introduiran al concepte o tema que volem tractar. Es fará un reforç amb fitxes i debats.

Materiales y recursos didácticos

Els materials utilitzats serán els seguents: Ordinador i tableta. Vídeos i imatges ilustratives de Internet. Fitxess. Fotocopies.

Actividades complementarias

Participaremos en todas las actividades propuestas por el centro, potenciando la socialización e interacción con alumnos de otras edades, intereses y culturas.