Programación del Programa Formativo Valencià Mitjà

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

1.-L'aprenent ha d'adquirir un grau de competència suficient per a entendre textos orals i escrits produïts en diversos registres lingüístics.

2.-L'aprenent ha d'adquirir un grau de competència suficient per a produir textos orals i escrits que impliquen l'ús dels diversos registres lingüístics.

3.-Pel que fa a la competència textual, l'aprenent ha d'identificar les estratègies discursives que defineixen la intencionalitat comunicativa d'un text i ha d'aprendre a utilitzar-les. En aquest sentit, ha d'aprendre a identificar i a produir les tipologies textuals següents: textos conversacionals, descriptius, narratius, instructius, predictius, retòrics, explicatius i argumentatius.

4.-Pel que fa al sistema lingüístic, l'aprenent ha d'adquirir el grau de competència gramatical necessari quant als aspectes fonetics, ortogràfics, morfosintàctics i lèxics per a poder elaborar textos coherents, adequats, cohesionats i correctes.

5.-Pel que fa al marc sociocultural i sociolingüístic, l'aprenent ha d'adquirir la competència sociolingüística necessària per a emprar la llengua en situacions quotidianes i examinar els conceptes bàsics del context cultural que li permeten assumir actituds positives envers la llengua i el seu ús.

Elaboración de los contenidos

I. Elocució i fonologia

1. Vocals en contacte: elisions i altres fenòmens de fonètica sintàctica. Emmudiments

2. Adequació de la pronúncia a la normativa sobre elocució estàndard, evitant els casos de relaxació fonètica impròpies dels àmbits formals

3. Geminacions, emmudiments i contactes consonàntics. Sonoritzacions, neutralitzacions, sensibilitzacions i altres fenòmens de fonètica sintàctica

4. Pronunciació de paraules evitant el desplaçament accentual impropi de l’elocució formal

5. Discriminació entre sons consonàntics sords i sonors

6. Pronunciació que evite les assimilacions, les dissimilacions i les metàtesis no recomanables en àmbits formals de la llengua

7. Pronunciació que evite la supressió o l’addició de sons impropis de l’àmbit formal

8. Pronunciació que evite la modificació de consonants contrària a les normes d’elocució formal de la llengua

9. Pronúncia que evite la iodització de la /λ/


II. Normativa ortogràfica

1. Alfabet i grafies vocàliques Escriptura de les vocals en les paraules amb un cert grau de dificultat ortogràfica: alternances vocàliques entre veus patrimonials i els corresponents pseudoderivats d’ús general; ortografia vocàlica contrastiva amb la d’altres llengües; paraules que col·loquialment es pronuncien amb vocal diferent

2.Separació de frases i paraules Escriptura de les paraules compostes o derivades juntes, separades o amb guionet, segons les normes ortogràfiques, Modificacions de la forma dels pronoms febles en els canvis de posició davant/darrere del verb

3.Síl·laba, diftong i hiat Separació de paraules per síl·labes tenint en compte tots els dígrafs i les geminacions, separació d’elements d’una paraula composta

4. Accentuació gràfica. Accent diacrític. Dièresi Accentuació de les paraules compostes i derivades, escriptura de l’accent obert i tancat segons la norma ortogràfica, incloent-hi les excepcions a les regles generals i les paraules que presenten més dubtes ortogràfics, accentuació de paraules d’ús general en la llengua formal que solen presentar dubtes a causa de la posició de la síl·laba tònica, ús de l’accent diacrític

5. Escriptura de la dièresi, incloent-hi les excepcions i l’estalvi de la dièresi

6. L’apòstrof, la contracció i el guionet Apostrofació de l’article i les seues excepcions, apostrofació de sigles i acrònims, apostrofació i contracció de l’article personal, escriptura del guionet en els seus usos diversos i casos en què no s’escriu el guionet

7. Consonantisme

 • Les oclusives en posició final de síl·laba i en posició final de paraula
 • La bilabial i la labiodental
 • Les nasals
 • Les alveolars
 • Les laterals
 • Les ròtiques
 • La grafia hac

8. Abreviacions, sigles i acrònims

9. Majúscules i minúscules

10. Signes de puntuació

III. Morfologia i sintaxi

1. El nom i l'adjectiu: gènere i nombre

2. Els articles definits

3. Els possessius

4. Els díctics

5. Els numerals

6. Els quantitatius

7. Els indefints

8. Les preposicions

9. Els relatius, els exclamatius i els interrogatius

10. Les conjuncions

11. Els adverbis

12. Els pronoms: tònics i febles

13. Els verbs


IV. Lèxic i semàntica

1. El vocabulari formal general de: Els esports: els llocs i els equipaments. El turisme. Els mitjans de comunicació. La publicitat. Els successos. Les arts: el cine, el teatre, les arts plàstiques, etc. El medi ambient. La ciència i la tecnologia. La societat i el govern. Els problemes socials.

2. Expressions idiomàtiques i enunciats fraseològics d’ús freqüent: frases fetes, locucions i refranys.

3. Precisió lèxica. Interferències lèxiques. Distinció entre barbarismes, neologismes i vulgarismes.

4. Paraules patrimonials i cultismes.

5. Polisèmia. Sinonímia i geosinònims. Falsos sinònims.

6. Creació lèxica: derivació, composició i metaforització.

7. Reculls lèxics (diccionaris, vocabularis, nomenclàtors, índexs temàtics).

8. Reformulacions i nominalitzacions (en discurs acadèmic i periodístic).

9. Mecanismes lèxics de cohesió textual: de referència i de sentit.

10. Denotació i connotació. Usos lèxics figurats: comparació, metàfora, metonímia, sinècdoque...

11. Onomatopeies.

12. Registres i varietats lingüístiques: històrica, geogràfica, social i funcional.

Sistema de Evaluación del Programa Formativo

Per obtenir el Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià, cal superar la prova oficial de la qual s'encarrega la JQCV i on l'alumne ha de demostrar que ha assolit la competència suficient en la producció de textos orals i escrits que s'especifica en els objectius del programa.Tot seguit hi ha l'enllaç amb les àrees que inclou i els percentatges que cal superar per obtenir la qualificació d'apte: http://www.cece.gva.es/polin/docs/jqcv_docs/mitja.pdf

Distribución temporal de los contenidos curriculares

Els continguts detallats més amunt estan repartits al llarg del llibre de text que utilitzem en el treball diari a l'aula (Nou d'ací i d'allà de l'editorial Tabarca). Aquest llibre està compost de 8 unitats i el curs està dividit en tres avaluacions. D'aquesta manera en la 1a avaluació es treballen les unitats 1,2,3. En la 2a avaluació es treballen les unitats 4,5,6 i en la 3a avaluació es treballen les unitats 7 i 8. En la darrera avaluació es preveu que només resten dues unitats per estudiar i el temps que quede el dedicarem a realitzar proves que presenten la mateixa estructura que les que l'alumnat haurà de fer als exàmens oficials.

Metodología didáctica

Les classes de Valencià Mitjà tenen una durada de quatre sessions per setmana que es distribueixen en dues classes dilluns i dues dimecres. Al llarg de les sessions es combina l'explicació teòrica dels continguts amb l'aplicació pràctica. Es valora l'aprenentatge significatiu i l'aprendre a aprendre per això es demanarà la participació activa de l'alumnat en diferents activitats pràctiques. També hi ha espai per a la pràctica de l'oral (lectura en veu alta, debats, intervencions orals espontànies i preparades...) així com l'expressió escrita (dictats, redacció d'articles d'opinió, etc.).

Materiales y recursos didácticos

 • AD, Nou d'ací i d'allà, Tabarca, València, 2010.
 • AD, Vols dir? 3, Tabarca, València, 1994.
 • ALBEROLA, P., i altres, Comunicar la ciència. Teoria i pràctica dels llenguatges d'especialitat, Bullent, Barcelona, 1996.
 • AMADEO, Imma - SOLÉ, Jordi, Curs pràctic de redacció, Ed. Columna, Barcelona, 1996.
 • BORDONS, G. i altres, Trèvol-2. Llengua, Empúries, Barcelona, 1989.
 • BORJA, J. i altres, Valencià mitjà, Castellnou, Barcelona, 1999.
 • CASSANY, D i altres, 44 Exercicis per a un curs d'expressió escrita, Guix, Barcelona, 1991.
 • CORMAND, J.M. i altres Llibre lila, Casals, Barcelona, 1982.
 • Llibre verd, Casals, Barcelona, 1983.
 • Llibre taronja, Propostes de treball de llengua, Casals. Barcelona,1985.
 • COSTA, A. i altres: Estratègies - II, Tabarca, València, 1992.
 • Els verbs valencians, Generalitat Valenciana - Editorial Bromera, València, 1995.
 • FERRANDO, A. i altres Invitació a la Llengua Catalana, Consorci d'Editors Valencians, València, 1987.
 • FERRANDO A. - Nicolàs, M. Panorama d'història de la llengua, Tàndem, València, 1993.
 • Gramàtica Valenciana, Generalitat Valenciana - Ed. Bromera, València, 1995.
 • GINER, R. i altres, Reciclatge. Nivells elemental i mitjà, Edicions 3 i 4, València, 1992.
 • LACREU, J., Manual d'ús de l'estàndard oral, Universitat de València, València, 1990.
 • MAS, Vicent, Pràctiques de llengua. Com escriure un text, Ed. Tàndem, València, 1996.
 • MESTRES, J. M. i altres, Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Eumo - Universitat de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra - Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, 1995.
 • RUAIX, J., El català- 1: Temes introductoris. Fonètica i ortografia, Barcelona, Moià, 1984.
 • El català 2: Morfosintaxi, Moià, Barcelona 1985.
 • El català 3: Lèxic i estilística, Barcelona, Moià, Barcelona ,1986.
 • Català progressiu 1. Curs mitjà de llengua, Moià, Barcelona, 1997.
 • Català progressiu 2, Curs mitjà de llengua, Moià, Barcelona, 1997.
 • VALOR, E., Curs mitjà de gramàtica catalana referit especialment al País Valencià, Ed. 3 i 4, València 1977.
 • Millorem el llenguatge, 2 vol., Ed. 3 i 4, València, 1979.
 • La flexió verbal, Ed. 3 i 4, València, 1998.
 • SERRANO, Rosa, Practiques de llengua 6. Expressions peculiars de la llengua: locucions i frases fetes, Ed. Tàndem, València, 1993.

Actividades complementarias

Entre les activitats complementàries programades per al curs hi ha eixides programades com ara visita a exposicions, visita a la seu de la Biblioteca Valenciana, cinema en valencià i altres que consten en la PGA. També està prevista la participació en concursos literaris com el Premi Sambori i la visita al centre d'autors prèviament llegits a l'aula.