Programación del Programa Formativo Inglés Elementary

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

Els objectius generals del nivell Elementary són els següents:

 • Comprensió que l’estudi d’altres llengües constitueix un mitjà per a conéixer i valorar la diversitat entre persones de diferents cultures i nacions.
 • Adopció d’una actitud favorable a la comunicació respectuosa, fluida i gratificant, superant estereotips i prejuís respecte a la vàlua i importància de les diverses llengües, així com de les seues varietats dialectals.
 • Constatar la presència de llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana a través d’anuncis de periòdics, fullets informatius i turístics, cançons, ràdio i televisió..., i iniciar-se en l’estudi d’alguna d’elles aconseguint expressar i comprendre missatges orals i escrits relatius a les situacions de comunicació més habituals en la vida quotidiana.
 • Desenrotllament de coneixements i destreses que faciliten la comprensió i expressió lingüística amb respecte al seu espai vital immediat, el seu desenrotllament en el medi i en el seu món laboral.
 • Desenrotllament d’estratègies de comunicació elementals, en llengua estrangera, així com d’aprenentatge autònom de llengües, a fi d’iniciar situacions comunicatives, evitar que s’interrompa la comunicació i sol•licitar i verificar informació.
 • Desenrotllament de destreses cognitives que permeten establir analogies, comparacions i contrastos entre les llengües i la cultura que estes transmeten.
 • Lectura i audició de forma comprensiva i autònoma de produccions senzilles, en llengua estrangera, i emissió de missatges orals i escrits referents a les situacions de comunicació més habituals.

Elaboración de los contenidos

En aquest nivell s'utilitzarà el títol English File Elementary Third Edition d'Oxford que es divideix en 12 unitats que treballen diversos continguts: gramaticals, lèxics, fonètics, expressió oral i escrita, i comprensió oral i escrita.

Contenidos gramaticales: - verb to be - pronouns - possessive adjectives - articles: a/an/ the - regular plurals - this/that/these/those - present simple - a/an + jobs - possessives - adjectives and modifiers - telling the time - adverbs of frequency - prepositions of time - can - like, love, hate + ing - object pronouns - possessive pronouns - past simple - there is/ there are - some/any - present continuous - present simple/present continuous - a/an, some/any - how much/how many - quantifiers - be going to - comparative adjectives - superlative adjectives - would like to + inf - adverbs - present perfect for past experiences - present perfect/past simple

Contenidos léxicos: - numbers - days of the week - countries and nationalities - personal information - the classroom, common objects, classroom language - drinks - verb phrases - irregular plurals - jobs - family members - hotel words - adjectives - modifiers - daily routine verbs - time words and expressions - the date - snacks - free time activities - music - clothes - word formation - past time expressions - expressions with go, have, get… - irregular verbs - houses and furniture - prepositions of place - places in a city - directions - food and drink -countable/uncountable nouns - holidays - a menu - personality adjectives - the weather - adventures - common adverbs - been to - participles

Contenidos fonéticos: - vowel sounds -the alphabet - word stress - consonant sounds - the letter o - the letter h - sentence stress - rhyming words - pronounciation of -ed endings - past simple verbs - silent letters - verb +ing - city names - consonant groups - word stress in adjectives and adverbs - irregular past participles

Expresión oral: - saying hello, saying goodbye - asking for personal information - an interviw, famous actors - classroom language - a typical family in your country - meeting people - interview - guess my job - your family - describing famous people - your favourite times - activities you like - music questionaire - the top people from your country - find a person who… - a night out - police interview - the house - neighbours - tourism in your town - a food diary fortune telling - choosing and buying presents - cinema experiences, films and books

Comprensión oral: - saying hello, saying goodbye - personal information - an interview, personal information - classroom language - songs - guess my job - family photos - fast speech - times you love - do you like…? - american presidents - murder in a country house - renting a house - what's happening? - it's written in the cards - a parachute jump - who phoes rob? Films and books

Comprensión escrita: - typically british? - natasha and darren - a double life - how stressed are these people? The mystery of okinawa - festivals - shopping - classic love stories - famous statues - a tale - murder in a country house - would you like to spend a night in this room? - the london eye - facts and myths - holiday diaries - it's written in the cards - extreme living - a really special present - the inside story - are you jealous?

Sistema de Evaluación del Programa Formativo

Els cursos d'anglés són cursos no reglats i, com a tal, no existeix l'avaluació sumativa. Tanmateix, sí que s'observa l'avaluació formativa com a mètode d'avaluació de l'alumnat per tal de valorar-ne la seua promoció al següent nivell. L'avaluació formativa inclou aspectes com: - l'assistència a classe: l'alumnat ha d'assistir, com a mínim, al 80% de les sessions per tal que es considere que ha aprofitat el curs. - realització d'activitats i treballs de classe - participació en les diferents activitats de classe - participació en les diferents activitats de centre orientades als alumnes d'anglés


De manera general, l'alumnat d'aquest nivell haurà d'haver assolit en finalitzar el curs les següents competències:

Comprensió oral

 • Comprensió auditiva: Es capaç de comprendre frases i expressions sobre temes d'interés eprsonal (informació eprsonal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, treball) quan l'articulació és relativament lenta i clara.

És capaç de comprendre suficientment per a complir algunes instruccions quan l'articulació és relativament lenta i clara.

 • Comprensió auditiva d'anuncis i instruccions: És capaç de captar la idea general de missatges i anuncis breus, clars i senzills. És capaç de comprendre indicacions senzilles, per exemple sobre com anar d'un punt a un altre a peu o en transport públic.

Comprensió lectora

 • Comprensió de lectura en general: És capaç de llegir textos curts i senzills amb vocabulari molt freqüent, inclús paraules freqüentment utilitzades en medis internacionals.

Comprén textos curts i senzills sobre temes quotidians o concrets redactats en un llenguatge habitual i quotidià o relacionat amb el treball.

 • Llegir correspondència: És capaç de comprendre cartes personals breus i senzilles.

És capaç de comprendre els tipus bàsics de cartes i faxos rutinaris (enquestes, comandes, cartes de confirmació etc.) sobre temes habituals.

 • Llegir per a orientar-se: Sap trobar informació específica i previsible en escrits senzills i quotidians com a anuncis publicitaris, prospectes, menús i horaris. És capaç de localitzar informació en llistats i traure la informació que li interessa (p. ex. utilitzar la Pàgines Grogues per a trobar un servici o un comerç). És capaç d'entendre senyals i rètols comuns: en llocs públics com carrers, restaurants, estacions de tren; en llocs de treball missatges senzills com a instruccions, indicacions i advertències de perill.

Interacció oral

 • Interacció oral en general: Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que requerixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre activitats i assumptes quotidians relacionats amb el treball i l'oci. És capaç de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que, generalment, no pot comprendre prou com per a mantindre per si sol la conversació.

És capaç de conversar amb prou facilitat en situacions estructurades i conversacions breus encara que a vegades necessite certa cooperació per part de el seu interlocutor. És capaç d'expressar-se sense massa esforç en situacions quotidianes senzilles; és capaç de plantejar i contestar preguntes i intercanviar opinions i informació sobre temes coneguts en situacions quotidianes previsibles.

 • Conversació: És capaç de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que, generalment, no pot comprendre prou com per a mantindre per si sol la conversació, encara que pot ser ajudat a entendre si el seu interlocutor es pren la molèstia. És capaç d'utilitzar les expressions de salutació amb educació. És capaç d'invitar a algú i de respondre a la invitació, i de demanar i acceptar disculpes. És capaç de dir el que li agrada i el que no li agrada.

És capaç d'establir contacte social: sap utilitzar expressions de salutació i despedida; presentar una persona i donar les gràcies. És capaç de comprendre el seu interlocutor si li parla clar i en llengua estàndard sobre temes habituals, sempre que puga demanar-li de vegada e quan que repetisca o reformule el que hi ha dit. És capaç de participar en conversacions breus en contextos habituals sobre temes d'interés. Pot expressar de manera senzilla com se sent i expressar la seua gratitud.

 • Conversar per a obtindre béns i servicis: És capaç de demanar i aconseguir béns i servicis comuns. És capaç d'aconseguir informació senzilla sobre un viatge, l'ús del transport públic: autobusos, trens i taxis, és capaç de demanar i donar indicacions i comprar bitllets. És capaç de demanar coses i dur a terme transaccions senzilles en botigues, oficines de correus o bancs. És capaç de donar i rebre informació sobre quantitats, números i preus. És capaç de fer compres senzilles dient el que vol i demanant el preu. És capaç de demanar dinar en un restaurant.

És capaç de manejar aspectes comuns de la vida quotidiana com viatjar, allotjar-se, menjar i comprar. És capaç d'aconseguir informació necessària en una oficina de turisme, sempre que siga senzilla i no d'índole especialitzada.

 • Intercanviar informació: És capaç de comunicar en tasques senzilles i rutinàries que requerixen l'intercanvi d'informació directe i senzill. És capaç d'intercanviar informació limitada sobre assumptes familiars o instruccions rutinàries. És capaç de preguntar i respondre preguntes sobre què fa en el treball i en el temps d'oci. És capaç de demanar i comprendre indicacions referint-se a un pla o un mapa. És capaç de demanar i donar informació personal.

És capaç de comprendre prou com per a manejar intercanvis senzills i habituals sense esforç. És capaç de manejar quasi qualsevol tasca quotidiana: trobant i passant informació senzilla. És capaç de preguntar i respondre preguntes sobre costums i hàbits. És capaç de preguntar i respondre preguntes sobre el passat i activitats del passat. És capaç de donar i seguir indicacions i instruccions senzilles, per exemple per a explicar com arribar a un lloc.

Expressió oral

 • Expressió oral en general: És capaç de donar una descripció o presentació senzilla de persones, condicions laborals o de vivenda, rutines diàries, el que li agrada o no li agrada, etc. com una sèrie de frases filades d'una llista.
 • Monòleg sostingut: És capaç de descriure la seua família, la seua vida, la seua experiència acadèmica, el seu treball actual o més recent. És capaç de descriure persones, llocs i possessions en termes senzills.

És capaç de contar una història o descriure alguna cosa en una llista de punts. És capaç de descriure aspectes quotidians del seu entorn, p. ex. persones, llocs, un treball o una experiència acadèmica. És capaç de fer descripcions breus i bàsiques d'esdeveniments i activitats. És capaç de descriure plans i preparatius, hàbits i costums, activitats passades i experiències personals. És capaç d'utilitzar un llenguatge descriptiu senzill per a comentar i comparar objectes i possessions. És capaç d'explicar el que li agrada o no li agrada d'alguna cosa.

Interacció escrita

 • Interacció escrita en general: És capaç d'escriure notes breus i senzilles emprant fórmules relatives a aspectes de necessitat immediata.
 • Correspondència: És capaç d'escriure cartes personals senzilles expressant la seua gratitud o disculpa.
 • Notes, missatges i formularis: És capaç d'escriure notes i missatge breus i senzills relacionats amb temes de necessitat immediata.

És capaç de prendre un missatge breu i senzill sempre que puga demanar que se repetisca o se reformule el que s'ha dit.

Producció escrita:

 • Producció escrita en general: És capaç d'escriure una sèrie de frases senzilles enllaçades per mitjà de connectors com „i“, „però“ i „perquè“.
 • Escriptura creativa: És capaç d'escriure una sèrie de frases senzilles sobre la seua família, la seua vida, la seua formació acadèmica, el seu treball actual o més recent. És capaç d'escriure biografies imaginàries breus i senzilles i poemes senzills sobre persones.

És capaç d'escriure sobre aspectes quotidians del seu entorn, per exemple persones, llocs, el seu treball o una experiència acadèmica en frases enllaçades. És capaç de fer descripcions breus i bàsiques d'esdeveniments, activitats passades i experiències personals.

Competències comunicatives

 • Repertori lingüístic general: Pot produir expressions breus quotidianes a fi de respondre a les encessitats simples del tipus concret: detalls personals, rutines quotidianes, desitjos i necessitats, sol•licituds d'informació...

Pot utilitzar models de frases elementals i comunicar-se amb ajut de frases memoritzades, de grups de paraules i d'expressions fetes, sobre ells mateixos i altres persones, el que fan, el llocs, els béns... Té un repertori limitat d'expressions breus memoritzades que cobrixen les situacions de supervivència previsibles: en situacions imprevistes es produïxen ruptures freqüents i malentesos. Té un repertori lingüístic elemental que li permet afrontar les situacions quotidianes de continmgut previsible, encara que li calga generalment acomodar el missatge i buscar les seues paraules.

 • Correcció gramatical: Utilitza algunes estructures simples correctament però encara comet errors elementals com, per exemple, la confusió d'un temps i l'oblit de la concordança. Tanmateix queda clar el que intenta dir normalment.
 • Domini del sistema fonològic: La pronunciació és, en general, prou clara per fer-se entendre malgrat el clar accent estranger però l'interlocutor li demanarà de tant en tant que repetisca.
 • Domini de l'ortografia: Pot escriure amb una relativa correcció fonètica (però no forçosament ortogràfica) les paraules curtes que pertanyen al seu vocabulari oral.

Pot copiar expressions curtes sobre temes corrents (indicacions per anar a un lloc).

Competència sociolingüística

 • Competència sociolingüística: Pot manejar intercanvis socials curts, utilitzant fórmules quotidianes de salutació i de tractament. Pot fer invitacions i respondre-hi, fer suggeriments, excusar-se, etc.

Pot dur a terme funcions lingüístiques elementals, com ara intercanviar informació i demanar-ne; també pot expressar opinions i actituds d’una manera senzilla. Pot relacionar-se de manera senzilla però eficaç utilitzant expressions comunes i seguint les rutines més elementals.

Competència discursiva

 • Coherència: Pot enllaçar grups de paraules amb connectors simples com i, però i perquè.

Competència funcional

 • Fluïdesa funcional: Pot construir frases sobre temes familiars amb una facilitat suficient per dur a terme intercanvis curts, malgrat que siguin evidents els dubtes i els falsos començaments.

Pot fer-se entendre en intervencions breus, encara que siguin molt evidents la reformulació, les pauses i els falsos inicis.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

La distribució dels continguts será la següent:


  TEMA 1: greetings, days, numbers, the world, classroom language, to be, subjec pronouns,possessive adjectives. Del 27/09 al 04/10
  TEMA 2: a/an, plurals, this, that, these, those, adjectives, imperatives, let's, things, colours, adjectives, feelings. Del 08/10 al 18/10
  TEMA 3: present simple, word order in questions, verb phrases, jobs, question words. Del 22/10 al 08/11
  TEMA 4: Whose...? Possessive, 's, prepositions of time and place, position of adverbs and expressions of frequency, family, everyday activities, adverbs and expressions of frequency. Del 12/11 al 29/11
  REVISE AND CHECK 1&2&3&4. Del 03/12 al 20/12
  TEMA 5: can, can't, present continuous, verb phrases, the weather and seasons. Del 07/01 al 17/01
  TEMA 6: object pronouns, phone language, like (+verb, +ing), be or do?, the date, ordinal numbers, music. Del 21/01 al 31/01
  TEMA 7: past simple, word formation, past simple irregular verbs, past time expressions, go, have, get. Del 04/02 al 14/02
  TEMA 8: past simple, there is/there was/there are/there were/some/any, the house, prepositions:place and movement. Del 18/02 al 28/02
  TEMA 9: countable/uncountable nouns, quantifiers, food, comparative adjectives, high numbers. Del 04/03 al 21/03
  TEMA 10: superlative adjectives, places and buildings, be going to (plans), future time expressions, holidays, verb phrases. Del 25/03 al 11/04
  TEMA 11: adverbs, verbs + to+ infinitive, verbs that take the infinitive, articles, the internet. Del 15/04 al 09/05
  TEMA 12: present perfect, irregular past participles. Del 13/05 al 30/05
  REVISE AND CHECK 6&7&8&9&10&11&12. Del 03/06 al 13/06

Metodología didáctica

Tenint en compte que l'enfocament comunicatiu és la base de l'ensenyament de llengües, la metodologia usada a classe segueix els preceptes que marca l'esmentat enfocament. Així i tot, no es deixen de banda altres enfocaments que són adequats per a tractar alguns continguts del temari. En conseqüència, parlem d'una metodologia eclèctica que deriva en diferents aplicacions a l'aula. Entre d'altres activitats més tradicionals, destaquem les següents que tenen clarament una finalitat comunicativa:

 • intercanvi d'informació personal o d'interés general
 • debats sobre temes d'interés
 • lectura de textos sobre temes diversos
 • intercanvi d'informació i d'impressions sobre la lectura
 • lectura d'un llibre adequat al nivell
 • redacció d'experiències
 • show and tell
 • treball amb cançons que afavoreixen la visió global de la llengua, i reforcen i/o amplien el coneixement sociocultural que l'alumnat té de les zones anglòfones
 • treballs sobre festes tradicionals i internacionals relacionades els països de parla anglesa

Materiales y recursos didácticos

El principal suport a classe és el llibre de text. Tanmateix, a més d'aquest material, les professores faran ús de fotocòpies d'altres materials sempre que siga necessari ampliar o reforçar una part del temari. Els alumnes, a més, disposen de la web educativa que posa a la seua disposició el centre en la qual trobaran, entre altres, una pàgina d'autoaprenentatge específicament creada per a aquest curs. L'alumnat pot revisar, practicar, reforçar i ampliar els continguts mitjançant activitats en línia autocorrectives.

El llibre de text s'especifica a continuació:

 • New English File. Elementary. Third Edition. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig and Paul Seligson. Oxford Publishers.

Actividades complementarias

Proposta d'activitats de l'àrea d'anglés:

 • Cinema en versió original subtitulada
 • Teatre en anglés
 • Visites guiades en anglés per la ciutat de València
 • Visita guiada en anglés al museu de Belles Arts de València
 • Visita guiada en anglés a l'edifici de la Nau
 • Estada al campus Moragete per a la pràctica de l'anglés
 • Concursos literaris en anglés
 • Visita a un pais de parla anglesa