Programación del Programa Formativo Acceso Mayores 25 años Módulo Valenciano

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

Els objectius són bàsicament dos: 1. Mostrar una competència bàsica i elemental en la normativa ortogràfica, gramatical i lèxica del valencià. 2. Mostrar una competència bàsica en la lectura, la comprensió i la producció escrita en el valencià

Elaboración de los contenidos

El temari per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys es pot consultar al DOGC 6253 del 26 d'abril de 2010 (o seguint l'enllaç http://www.cece.gva.es/univ/docs/PAU254045_orden_2010.pdf). De tota manera, està compost pels 10 temes que es mostren a continuació:

1. Normes ortogràfiques principals. Representació ortogràfica de les vocals i de les consonants. Els dígrafs. La divisió en síl·labes.

2. Accentuació gràfica. Dièresi. Apòstrofs i guionets.

3. La morfologia nominal: flexió de gènere i de nombre.

4. Determinants, adjectius i pronoms.

5. La morfologia verbal: les conjugacions regulars i irregulars.

6. Els complements del verb. Les preposicions. Els adverbis.

7. Oració simple i oració composta. Tipus de coordinació i de subordinació. Les conjuncions oracionals i els connectors textuals.

8. Mecanismes de formació de mots: composició i derivació. Unitats fraseològiques: locucions, frases fetes i proverbis.

9. El significat lèxic: sinonímia, antonímia, polisèmia, metàfora i metonímia.

10. Graus de correcció i d’adequació en el lèxic: cultismes, neologismes, col·loquialismes i barbarismes.

Sistema de Evaluación del Programa Formativo

L'alumnat haurà de fer la prova oficial que proposen de manera conjunta les universitats valencianes. L’exercici proposarà qüestions d’ortografia, de gramàtica i de lèxic, a partir del temari. Consistirà en una prova de cinc a deu preguntes amb especificació prèvia de la puntuació assignada a cadascuna. Els conceptes teòrics que apareixen en el temari no seran objecte de pregunta com a tals conceptes teòrics, sinó només en la seua aplicació normativa. Les preguntes podran plantejar-se a partir d’un text proposat. Al llarg del curs es podrà fer simulacres d'examen per veure la progressió de l'alumnat.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

El curs està estructurat en tres parts. Al llarg de la primera avaluació està previst avançar tota la matèria possible; així doncs veurem les tres primeres unitats, en la segona s'estudiaran els temes 4, 5, 6, 7 i 8 i per a la darrera els temes 9 i 10. A més, durant les últimes setmanes del curs es reserva temps per fer proves tipus examen oficial.

Metodología didáctica

Les classes de Valencià es desenvolupen en tres sessions setmanals. Al llarg de les sessions es combina l'explicació teòrica dels continguts amb l'aplicació pràctica. Es valora l'aprenentatge significatiu i l'aprendre a aprendre per això es demanarà la participació activa de l'alumnat en diferents activitats pràctiques. També hi ha espai per a la pràctica de l'oral (lectura en veu alta, debats, intervencions orals espontànies i preparades...) així com l'expressió escrita (dictats, redacció d'articles d'opinió, etc.).

Materiales y recursos didácticos

El material de què disposen els alumnes per al seguiment de les classes ha estat elaborat pel professor a partir de les directrius aparegudes al DOGV número 6253 del 26 d'abril de 2010. A banda del dossier esmentat se'ls ha facilitat un llistat de material de consulta i de suport per reforçar o ampliar les qüestions que necessiten.

Actividades complementarias

Entre les activitats complementàries programades per al curs hi ha eixides programades com ara visita a exposicions, visita a la seu de la Biblioteca Valenciana, cinema en valencià i altres que consten en la PGA. També està prevista la participació en concursos literaris com el Premi Sambori i la visita al centre d'autors prèviament llegits a l'aula.