Programación del Programa Formativo Acceso Mayores 25 años Módulo Biología

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

Com que és una matèria de preparació per a les proves d'accés a cicle superior, l'objectiu de la matèria és assimilar els conceptes i habilitats necessaris per realitzar amb la major eficiència i eficàcia les proves. Per tant, es tracta de dominar els conceptes següents:

1.- Coneixer els components químics i moleculars bàsics de la cèl.lula, les seues propietas i la seua importància funcional ión, clasificación, estructura 2.- Entendre la célula como unidad de estructural i funcional en els èsser vius. La Teoría Celular. 3.- Reconeixer les diferències i semblances entre una cèl.lula eucariota i una procariota. 4.- Diferenciar entre una cèl.lula eucariota animal i una vegetal. 5.- Reconeixer la importancia de les funcions de les membranes cel.lulars en el transport. 6.- Reconeixer els organuls cel.lulars i la seua funció. 7.- Diferenciar entre els distin tipus de nutrició i situar les rutes metaboliques en estos procesos posant-hi al centre l'ATP. 8.- Coneixer la importancia funcional dels enzims en el procés metabòlic. 9.- Saber la importància dels procesos de respiració i fotosintesi i situar-los en els seus orgànuls i coneixer cadascuna de les seues fases. 10.-Coneixer el procés de la divisió cel.lular dins les fases del cicle cel.lular. I reconeixer la funció i els canvis dels cromossomes en este procés. 11.-Saber la importancia de la meiosi en la reproducció i relacionar-hi els conceptes genètics adients (gen, diversitat, al.lel, ...) 12.- Coneixer els camins de la informació genètica en el procesos cel.lulars i les posibles alteraciones que poden apareixer i les posibles solucions mèdiques que existeixen. 13.- Coneixer perfectament el tipus d'examen al que s'enfrontaran, així com les estratègies més adients per superar-lo amb el major èxit possible.

Elaboración de los contenidos

1.- COMPONENTES QUÍMICOS DE LA CÉLULA

1.1 Bioelementos y oligoelementos: definición y función 1.2 El agua y las sales minerales: propiedades y funciones biológicas 1.3 Los glúcidos: definición, clasificación, estructura general y función biológica 1.4 Los lípidos: definición, clasificación, estructura general y función biológica 1.5 Las proteínas: definición, clasificación, estructura y función biológica 1.6 Los ácidos nucleicos: definición, clasificación, estructura general y función biológica

2.- LA CÉLULA

2.1 La célula como unidad de estructura y función. La Teoría Celular 2.2 Métodos de estudio de la célula 2.3 Características de la célula procariòtica 2.4 Características de la célula eucariótica: comparación entre célula animal y vegetal

3.- MEMBRANAS Y TRANSPORTE

3.1. Estructura de la membrana plasmática 3.2. Intercambios celulares: ósmosis, difusión y transporte activo. 3.3. Aparato de Golgi 3.4. Retículo endoplásmico 3.5. Transporte de macromoléculas y digestión celular 3.6. Otras vesículas de membrana 4.- INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO 4.1. Concepto de metabolismo. Catabolismo y anabolismo 4.2. Organismos autótrofos y heterótrofos 4.3. El ATP como intercambiador de energía 4.4. Los enzimas como biocatalizadores 4.5. Las vitaminas

5.- LA RESPIRACIÓN

5.1 Concepto de respiración celular. 5.2 Significado biológico de la respiración 5.3 Diferencias entre las vías aerobia y anaerobia 5.4 La mitocondria: Localización intracelular de los procesos respiratorios

6. LA FOTOSÍNTESIS

6.1. Concepto de fotosíntesis 6.2. La fase luminosa y la fase oscura 6.3. Importancia del proceso fotosintético 6.4. Localización intracelular de los procesos fotosintéticos

7.- EL NÚCLEO Y LA DIVISIÓN

7.1. El ciclo celular. Sus fases 7.2. Características del núcleo interfásico 7.3. Características del núcleo en división: Los cromosomas 7.4. División del núcleo: Mitosis 7.5. División del citoplasma: Citocinesis en células animales y vegetales 7.6. La meiosis y su significado biológico

8.- GENÉTICA MOLECULAR

8.1. El ADN como portador de la información genética 8.2. Concepto de gen 8.3. El código genético 8.4. Duplicación del ADN 8.5. Transcripción y traducción del mensaje genético 8.6. Alteraciones en la información genética 8.7. La Ingeniería Genética: sus técnicas y aplicaciones en medicina y en agricultura

Sistema de Evaluación del Programa Formativo

Com que es tracta d'una matèria de preparació per a unes poves lliures, no ens toca a nosaltres avaluar a l'alumne de manera oficial. Tot i així, per tal que la preparació de l'alumnat siga òptima, s'avaluarà en cada unitat el que cada alumne ha assolit o no i s'hi informarà a cada alumne dels resultats, per tal que puguen aplicar les correccions adequades. Per tal que l'avaluació siga el més realista possible, es treballarà sempre amb material d'examens d'antigues convocatòries.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

1.- COMPONENTES QUÍMICOS DE LA CÉLULA

1.1 Bioelementos y oligoelementos: definición y función 1.2 El agua y las sales minerales: propiedades y funciones biológicas (2h.: 26 de setembre) 1.3 Los glúcidos: definición, clasificación, estructura general y función biológica (2h.: 3 d'octubre) 1.4 Los lípidos: definición, clasificación, estructura general y función biológica (2h.: 10 d'octubre) 1.5 Las proteínas: definición, clasificación, estructura y función biológica (2h.: 17 d'octubre) 1.6 Los ácidos nucleicos: definición, clasificación, estructura general y función biológica (2h.: 24 d'octubre)

2.- LA CÉLULA

2.1 La célula como unidad de estructura y función. La Teoría Celular (2h.: 31 d'octubre) 2.2 Métodos de estudio de la célula (2h.: 7 de novembre) 2.3 Características de la célula procariòtica (2h.: 14 de novembre) 2.4 Características de la célula eucariótica: comparación entre célula animal y vegetal.(2h.: 21 de novembre)

3.- MEMBRANAS Y TRANSPORTE

3.1. Estructura de la membrana plasmática (2h.: 28 de novembre) 3.2. Intercambios celulares: ósmosis, difusión y transporte activo. (2h.: 5 de desembre) 3.3. Aparato de Golgi 3.4. Retículo endoplásmico 3.5. Transporte de macromoléculas y digestión celular (2h.: 12 de desembre) 3.6. Otras vesículas de membrana. (2h.: 19 de desembre)

4.- INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO

4.1. Concepto de metabolismo. Catabolismo y anabolismo. (1h.: 9 de gener) 4.2. Organismos autótrofos y heterótrofos. (1h.: 9 de gener) 4.3. El ATP como intercambiador de energía (2h.: 16 de gener) 4.4. Los enzimas como biocatalizadores 4.5. Las vitaminas. (2h.: 23 de gener)

5.- LA RESPIRACIÓN

5.1 Concepto de respiración celular. (1h.: 30 de gener) 5.2 Significado biológico de la respiración. (1h.: 30 de gener) 5.3 Diferencias entre las vías aerobia y anaerobia. (2h.: 6 de febrer) 5.4 La mitocondria: Localización intracelular de los procesos respiratorios. (2h.: 13 de febrer)

6. LA FOTOSÍNTESIS

6.1. Concepto de fotosíntesis. (1h.: 20 de febrer) 6.2. La fase luminosa y la fase oscura. (1h.: 20 de febrer) 6.3. Importancia del proceso fotosintético.(2h.: 27 de febrer) 6.4. Localización intracelular de los procesos fotosintéticos.(2h.: 6 de març)

7.- EL NÚCLEO Y LA DIVISIÓN

7.1. El ciclo celular. Sus fases. (1h.: 13 de març) 7.2. Características del núcleo interfásico. (1h.: 13 de març) 7.3. Características del núcleo en división: Los cromosomas. (1h.: 20 de març) 7.4. División del núcleo: Mitosis. (1h.: 20 de març) 7.5. División del citoplasma: Citocinesis en células animales y vegetales 7.6. La meiosis y su significado biológico.(2h.: 27 de març)

8.- GENÉTICA MOLECULAR

8.1. El ADN como portador de la información genética. (2h.: 10 d'abril) 8.2. Concepto de gen 8.3. El código genético (2h.: 17 d'abril) 8.4. Duplicación del ADN (1h.: 24 d'abril) 8.5. Transcripción y traducción del mensaje genético. (1h.: 24 d'abril) 8.6. Alteraciones en la información genética (1h.: 8 de maig) 8.7. La Ingeniería Genética: sus técnicas y aplicaciones en medicina y en agriculturaros de pruebas,elaborando entre todos las respuestas.(1h.: 8 de maig)

Metodología didáctica

Com que sols anem a tindre dos classes a la setmana i el temari és prou extens, es repartiran els temes escrits abans d'explicar les classe i seria convenient que els alumnes se'ls hagueren mirat abans de la classe. Amb este treball previ, podriem agilitzar les explicacions i concentrara-se més en els dubtes que els van sorgint al comparar l'explicació de classe amb el que han entés quan ho han llegit a casa. És important trobar una forma d'agilitzar les classe per tal de traure el màxim rendiment perque l'hora setmanal done per a avançar el màxim.

Materiales y recursos didácticos

S'utilitzarà material de recursos lliures d'internet i el material que depenent de les necessitats de cada moment vaja preparant la pofessora.

Actividades complementarias

Com que es tracta de preparar unes proves lliures amb poc de temps, no es creu adequat programar ampliacions. Tot i així, es convidarà a l'alumnat a participar-hi en la resta d'activitats que organitza el centre.