Programación del Programa Formativo AGM Módulo Valenciano

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Adecuación de los objetivos generales

- Assolir la capacitat de lectura comprensiva, potenciar l’expressió escrita. En aquest sentit, el coneixement dels diferents tipus de paraules pot ajudar a millorar la comprensió i la producció de textos. – Dominar el vocabulari i la correcció ortogràfica en l’escriptura. – Dominar el vocabulari i la correcció ortogràfica en l’escriptura. – Estructurar bé textos de diferents tipologies. – Potenciar l’expressió escrita. – Aconseguir la competència en valencià com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió,i per a la seua participació en les creacions culturals. – Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normesd’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció, i transferir aquests coneixements a les altres llengües que s’aprenen a partir de la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge. – Assolir la capacitat de lectura comprensiva, potenciar l’expressió escrita. En aquest sentit, la comprensió de l’estructura i dels sistemes de formació de frases i oracions poden ajudar a millorar la comprensió i la producció de textos. –Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les llengües de l’entorn de l’alumnat per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. –Aconseguir la competència en valencià com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seua participació en les creacions culturals. –Comunicar-se oralment, per escrit o audiovisualment, de manera coherent i adequada als contextos acadèmic, laboral, social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. – Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle xxi, per a l’enteniment i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

Elaboración de los contenidos

Bloc 1. Comunicació – Reconeixement de les diferències estructurals, contextuals i formals entre comunicació oral i escrita i entre usos col·loquials i formals. – Comprensió de textos propis de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació. – Tipologies textuals: narració, descripció, diàleg, exposició. – Tècniques de comprensió i d’elaboració de textos: nexes més usuals. Ús de models textuals. – Estructures formals del text (conte, novel·la, notícia, crònica, reportatge, etc.). – Estructures descriptives (descripció científica, literària, etc.). – Cura i presentació dels textos escrits i adequació de les produccions pròpies a la normativa ortogràfica. Bloc 2. Coneixement de la llengua – Estructura de la paraula. Formació de paraules. Polisèmia, homonímia, sinonímia i antonímia. – Classes de paraules. El substantiu i l’adjectiu (característiques). El pronom (classificació). El determinant (classificació). El verb. L’adverbi. La preposició. La conjunció. La interjecció. – Coneixement i ús reflexiu de les normes ortogràfiques, el seu valor social i la necessitat de cenyir-se a la norma lingüística en els escrits. – L’oració simple. Subjecte i predicat. Tipus de complements. Classes d’oracions. – L’oració composta: coordinació i subordinació. – Utilització de terminologia sintàctica bàsica: oració; subjecte i predicat; predicat nominal i predicat verbal; subjecte, verb i complements; agent, causa i pacient. – Ús de procediments per a compondre els enunciats amb un estil cohesionat i ús dels termes següents: aposició; adjectiu explicatiu i oració de relatiu explicativa; construcció de participi i de gerundi; oració coordinada copulativa, disjuntiva, adversativa i consecutiva; oració subordinada causal, consecutiva, condicional i concessiva. Bloc 3. Llengua i societat – Breu introducció a la història de les llengües constitucionals. – Origen i evolució del valencià. – El bilingüisme: característiques generals. Situació actual de la Comunitat Valenciana. Bloc 4. Educació literària – Els gèneres literaris. Trets característics. – Principals autors de la literatura espanyola i valenciana. Lectura comentada i comprensió de textos

Sistema de Evaluación del Programa Formativo

S'ha de realitzar una prova externa. Al llarg del curs assajarem mitjançant proves oficials d'altres convocatòries el model d'examen i aprofitarem per testar el nivell competencial assolit per l'alumnat.

Distribución temporal de los contenidos curriculares

En cada avaluació s'estudiaran dos temes, d'aquesta manera es cobreix la totalitat del temari ja que el manual inclou tots els continguts en sis grans unitats didàctiques.

Metodología didáctica

La metodologia que s’emprarà serà fonamentalment comunicativa, encara que també es posaran en pràctica altres enfocaments segons el caràcter dels continguts a tractar. S’intenta, sobretot, que els alumnes posen en pràctica les cinc destreses bàsiques (llegir, escoltar, escriure, interactuar i parlar) i que els continguts teòrics (gramaticals, nocionals, textuals...) vagen supeditats a la pràctica de la llengua. Alguns dels temes proposats són clarament teòrics i necessitaran d’un altre tipus d’enfocament. Així i tot, es barrejaran els continguts teòrics amb la pràctica necessària perquè els alumnes siguen capaços d’entendre com els elements teòrics formen part de l’estructura lingüística, cultura i social del Valencià. Per tal que l’aprenentatge siga significatiu, la participació i la implicació dels alumnes en el procés d’ensenyament-aprenentatge és fonamental.

Materiales y recursos didácticos

Es fa servir a l'aula el manual Valencià: llengua i literatura II de l'editorial Castellnou.

Actividades complementarias

Entre les activitats complementàries programades per al curs hi ha eixides programades com ara visita a exposicions, visita a la seu de la Biblioteca Valenciana, cinema en valencià i altres que consten en la PGA. També està prevista la participació en concursos literaris com el Premi Sambori i la visita al centre d'autors prèviament llegits a l'aula.