PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES ÀMBIT DE COMUNICACIÓ CICLE I

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

OBJECTIUS GENERALS

1. Llegir, escriure i expressar oralment informacions, textos o qüestions senzilles procedents de diferents situacions comunicatives sorgides en el desenrotllament de la vida quotidiana, i interpretar oralment símbols i imatges senzilles.

2. Consolidar el domini verbal i escrit del vocabulari bàsic dominant progressivament l'ordre alfabètic en les diferents situacions que exigixen estes destreses.

3. Superar estereotips i prejuís en relació amb les varietats dialectals d'una mateixa llengua i respecte a la importància sociocultural de les diverses llengües.

4. Utilitzar la lectura com a font de gaudi, informació i aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment lingüístic, cultural i personal.

5. Conscienciar sobre el valor de la pròpia llengua com a vehicle d'identitat cultural i utilitzar-la com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges, el desenrotllament del pensament i la comprensió i anàlisi de la realitat social, econòmica i cultural.

6. Desenrotllar una actitud crítica cap als distints tipus de missatges gràfics, plàstics i visuals, reconeixent i interpretant les seues formes d'expressió, distingint la seua adequació a les necessitats expressives i reflexionant sobre la seua incidència en la vida quotidiana.

7. Obtindre un coneixement de la realitat lingüística espanyola a fi d'afavorir una actitud d’interès i respecte per les realitats plurilingües.

8. Apreciar que l'estudi d'altres llengües i les seues cultures constitueix un mitjà per a conèixer i valorar la multiculturalitat i afavorir l'enteniment intercultural i internacional.


CONTINGUTS

Conceptuals i procedimentals

MÒDULS: CASTELLÀ I VALENCIÀ

Nivell 1

 • Utilització de les grafies vocàliques i consonàntiques
 • Reconeixement dels sons consonàntics a final de paraula i síl•laba
 • Ús de les lletres majúscules i minúscules
 • Aproximació als diferents tipus de lletra
 • Síl•labes directes, inverses i mixtes
 • Expressió de les dades d’identificació personal
 • El qui i què dins un missatge
 • Expressió i lectura de textos breus de dificultat mínima: poemes, històries personals, llegendes, refranys, acudits...
 • Reconeixement de textos publicitaris, informatius, descriptius i narratius
 • Resum i comentari crític dels textos a l’oral
 • Introducció del punt com a pausa, només a la lectura
 • Lectura de textos informatius, publicitaris i narratius
 • Tècniques del debat
 • Saludar i acomiadar-se en valencià
 • Vocabulari bàsic: dades d’identificació personal, la família, el cos, els aliments, la casa.

Nivell 2

 • Reconeixement de dos sons consonàntics junts i utilització en la grafia: síl•labes travades
 • L’ordre ortogràfic
 • Correcció d’estructures incorrectes
 • Reconeixement de les lletres majúscules a principi de frase i després de punt
 • Les majúscules als noms propis, sigles i abreviatures
 • Reproducció de les pauses llargues i breus: la coma en la seriació i el punt en el paràgraf
 • L’accent prosòdic a la pronunciació. Reconeixement de paraules agudes, planes i esdrúixoles
 • Reconeixement de: El qui, què, quan, on i per què d’un missatge
 • Detecció de la intenció comunicativa als textos informatius i narratius
 • Expressió de l’afirmació, negació i pregunta. L’exclamació
 • Ortografia de la h, r/rr, g/gu, c/z, x
 • Concordança de gènere i nombre als noms i als verbs
 • Comunicació d’interessos, afeccions i relacions familiars
 • El que és fonamental i accessori d’un escrit i la idea principal en els textos publicitaris, informatius, narratius, descriptius i explicatius
 • Introductors i connectors dels textos informatius i narratius Cartells, cançons, mapes, plànols, diapositives, xerrades...
 • Elaboració del resum i comentari crític dels textos
 • Acompliment de fitxes, targetes postals amb el registre col•loquial
 • Lectura silenciosa de textos informatius i narratius (acudits, poemes, romanços, contes i notícies
 • Escriptura de textos amb una segmentació correcta
 • El debat
 • Vocabulari bàsic en valencià: El mateix que en el nivell 1 i viatges, plantes i animals
 • Arreplegada d’informació i interpretació de cartells en Valencià

Nivell 3

 • Pronunciació correcta de paraules amb dificultats fonètiques
 • L’ordre alfabètic en el diccionari. Ús al llistat telefònic.
 • Sigles i abreviatures
 • Utilització correcta de la accentuació
 • Escriptura correcta de b/v, g/j, ll/y
 • Utilització de les pauses breus en general: la coma, els punts suspensius, el guió al diàleg i les cometes
 • La intenció de la comunicació als textos informatius, narratius, descriptius, expositius i explicatius
 • Introductors i connectors dels textos informatius i explicatius
 • Exclamació, expressió de dubtes, desitjos i ordres
 • Elaboració de textos informatius, narratius, explicatius, descriptius i expositius
 • Les idees principals i secundàries d’un text
 • Resum i comentari crític dels textos
 • Interpretació de gràfics, cartells, fotos, cançons
 • Tècniques del debat
 • Presentació de l’escrit: lletra, organització de l’espai, marges, neteja, sagnat,...
 • Elaboració de textos i formularis de la vida quotidiana
 • Acompliment de fitxes, targetes postals amb registre col•loquial
 • Comprensió i producció de textos senzills informatius i descriptius en valencià
 • Vocabulari bàsic en valencià: El mateix dels nivells anteriors, més el medi urbà i rural.
 • Expressió d’embarbussaments, encreuats, acudits, frases fetes, refranys
 • Consolidació del vocabulari bàsic en valencià i en castellà
 • Arreplegada d’informació i classificació


Actitudinals

MÒDULS: CASTELLÀ I VALENCIÀ

Nivell 1, 2 i 3

 • Desenvolupament de l’actitud d’autoestima
 • Foment d’una actitud respectuosa a les opinions dels altres
 • Respecte del torn de paraula
 • Adopció d’una actitud favorable a la comunicació respectuosa, superant els prejudicis de la importància d’una llengua sobre una altra
 • Identificació de imatges i expressions que denoten discriminació social, ètnica, sexual, en textos orals i escrits i mitjans audiovisuals de distints tipus i utilització dels llenguatges per a resoldre els conflictes