Orientació escolar

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Antecedents

Segons l'ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establerts en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, i per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 3781 de 28.06.2000) en l'article 5 del punt setè sobre adequació del Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària als Centres Públics de Formació de Persones Adultes s'especifica que, entre altres, 'En els centres de formació de persones adultes es consideraran òrgans de coordinació docente: a) Departament d'orientació'.

A més, a la mateixa ordre a l'article 6.2 del punt quart que tracta sobre persones adultes que cursen la Formació Bàsica s'especifica que 'En el moment d’accedir a estes ensenyances s’efectuarà amb caràcter preceptiu una valoració inicial individual de cada persona adulta, per a procedir a la seua orientació i adscripció. Esta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els coneixements, les experiències, les habilitats i els procediments que posseïsca cada persona i tindrà en compte els seus estudis anteriors, expectatives i interessos, i quedarà reflectida en el seu expedient'.

També a la mateixa ordre a l'article 5 del punt quint sobre programes formatius s'especifica que 'En el moment d’accedir als programes formatius regulats en l’annex III del decret citat, s’efectuarà una valoració inicial individual de cada persona adulta per a procedir a la seua orientació i adscripció directa, oberta i flexible al programa formatiu corresponent, per a la qual cosa es tindrà en compte els seus estudis previs i comprendrà aspectes relacionats amb els seus coneixements, experiències, habilitats i procediments previs, així com els interessos i expectatives de cada persona'.

Orientació i valoració inicial individual de l'alumnat que cursa la Formació Bàsica

- Documentació

Per tal d'orientar i valorar l'alumnat que cursa la Formació Bàsica, s'ha elaborat la següent documentació:

  • Cicle I

- Fitxa de l'alumne del Cicle I

- Full de registre d'entrevistes

- Qüestionari d'avaluació del curs

  • Cicle II

- Fitxa de l'alumne de Cicle II

- Full de registre d'entrevistes

- Qüestionari d'avaluació del curs

- Proves específiques de les següents àrees de coneixement:

  • àmbit lingüístic: Castellà i Valencià; amb l'objectiu de determinar el coneixement que té l'alumnat de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana
  • àmbit humanístic: Geografia i Història; amb l'objectiu de determinar el coneixement general que té l'alumnat sobre el món que l'envolta
  • àmbit científic: Matemàtiques, Naturals, i Ciències i Tecnologia; amb l'objectiu de determinar el coneixement general que té l'alumnat sobre conceptes matemàtico-naturals i la capacitat de raonament i maneig de conceptes abstracte


- Temporització

La valoració de l'alumnat es temporitza de la següent manera:

  • Reunió inicial de Cicle: es convoca l'alumnat dels diferents cicles a una reunió inicial que té lloc el dia d'inici del curs escolar.
  • Fitxa de l'alumne: l'alumnat emplena la fitxa de l'alumne a la reunió inicial de cicle.
  • Entrevista: finalitzada la reunió inicial, el professorat que imparteix classe en els Cicles entrevista els alumnes per tal de recollir informació addicional per a la valoració.
  • Proves específiques: es realitzen amb anterioritat a l'inici de curs només per a l'alumnat que no acompleix els requisits d'accés directe al nivell II del Cicle II i s'agrupen en dos dies. Finalitzades les proves, l'equip docent avalua els resultats i determina el curs que s'adapta millor als resultats obtinguts per l'alumnat. Els resultats es publiquen al tauler d'anuncis del centre i l'alumnat disposa d'un dia per fer reclamacions. Amb tot, aquesta decisió docent no és inamovible i, en cas que l'equip docent observara discrepàncies entre els resultats de la prova i l'evolució de l'alumnat, preferentment al primer trimestre del curs es debatrà si el canvi de curs resulta adequat.
  • Qüestionari d'avaluació del curs: es realitza a la fi del tercer trimestre i fi de curs per arreplegar l'opinió de l'alumnat sobre diferents aspectes relacionats amb el centre.

Orientació i valoració inicial individual de l'alumnat que cursa els programes formatius

- Documentació

Per tal d'orientar i valorar l'alumnat que cursa la Formació Bàsica, s'ha elaborat la següent documentació:

- Full de registre d'entrevistes

- Fitxa de l'alumne que cursa la preparació de la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

- Fitxa de l'alumne que cursa la preparació de la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

- Fitxa de l'alumne que cursa la preparació de la prova d'accés a la Universitat per a persones majors de 25 anys

- Fitxa de l'alumne que cursa la preparació de la prova d'accés a la Universitat per a persones majors de 45 anys

- Fitxa de l'alumne de la resta de programes formatius

- Expedient de seguiment de l'alumnat de programes formatius

- Qüestionari d'avaluació del curs

- Proves de nivell del programa formatiu d'anglés


- Temporització La valoració de l'alumnat es temporitza de la següent manera:

- Reunió inicial: es convoca l'alumnat dels diferents cursos pertanyents als diferents programes formatius a una reunió inicial que té lloc el dia d'inici del curs escolar.

- Fitxa de l'alumne: l'alumnat emplena la fitxa de l'alumne a la reunió inicial del curs en què s'ha matriculat.

- Proves de nivell d'anglés: es realitzen amb anterioritat a l'inici de curs només per al nou alumnat que no ha estat matriculat anteriorment i del qual no es disposa d'informació acadèmica. Finalitzades les proves, l'equip docent avalua els resultats i determina el curs que s'adapta millor als resultats obtinguts per l'alumnat. Els resultats es publiquen al tauler d'anuncis del centre i l'alumnat disposa d'un dia per fer reclamacions. Amb tot, aquesta decisió docent no és inamovible i, en cas que l'equip docent observara discrepàncies entre els resultats de la prova i l'evolució de l'alumnat, preferentment al primer trimestre del curs es debatrà si el canvi de curs resulta adequat.

- Qüestionari d'avaluació del curs: es realitza a la fi del tercer trimestre i fi de curs per arreplegar l'opinió de l'alumnat sobre diferents aspectes relacionats amb el centre.


Documentació