Memoria del Curso 2017/18

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Contenido

Introducció Memòria

En base a la RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018, en aquest apartat anem a realitzar un anàlisi i una valoració en referència als aspectes següents:

En l'apartat d’organització tecnicopedagògica del centre expliquem la distribució i funcionament dels diferents departaments que trobem al nostre centre així com el repartiment de les tutories. Pel que fa a la utilització i rendibilitat de la infraestructura del centre podem afirmar que el nostre centre de persones adultes du 27 anys sense centre propi i com a consegüència d'açò ens trobem amb diverses dificultats que fan que la nostra tasca, tant docent com administrativa, resulte moltes vegades complicada.

Els criteris per al disseny de l’oferta formativa del centre i per al procediment d’adscripció de les persones adultes participants en els diversos programes formatius, cicles, nivells i grups d’aprenentatge. Per a la nostra escola la prioritat és garantir que cada alumne reba una educació en consonància amb les seues inquietuds i, per aconseguir este propòsit analitzem quines són les necessitats que presenta el nostre entorn i intentem presentar una oferta formativa que puga satisfer-les. La nostra escola té com a objectiu realitzar un pla d’actuació per a la millora. En esta part expliquem quines accions hem dut a terme per afavorir-ho i els diferents plans i programes desenvolupats pel centre.

En el següent apartat incloem les programacions didàctiques desenvolupades i fem un anàlisi dels resultats del procés d’avaluació de l’aprenentatge de les persones participants de la formació.

També expliquem el funcionament de l’equip directiu, el claustre de professorat, els altres òrgans col·legiats, el consell escolar i el seu grau de coordinació.

A més a més, considerem necessàries les relacions amb els agents de la comunitat educativa i l’entorn cívic i social. Les expliquem en esta part. Per a un bon funcionament d'una escola d'adults cal estar en contacte amb els diferents organismes que ens envolten per tal de comunicar-nos i intentar aunar idees, esforços i treball.

Una altra part essencial en la nostra escola és la realització d'activitats complementàries i d'innovació: viatge, visites, activitats de fraternitat, iniciació d'un programa europeu etc.

Abans d'acabar la memòria explicarem quines activitats de formació hem realitzat al nostre centre, ja que la formació i reciclatge del nostre professorat és, juntament amb una bona oferta formativa, el nostre pilar fonamental.

Per acabar, inlourem les propostes de millora per al curs acadèmic següent.

Organització tecnicopedagògica del centre

El CFPA Menicil es un centro de adultos y como tal se ordena en base a la Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros de formación de personas adultas sostenidos con fondos públicos para el curso 2017-2018. Debemos basarnos en la autonomía pedagógica y organizativa, reflejada en su proyecto educativo de centro que recoge los valores, los objetivos y las prioridades de actuación compartidos por la comunidad educativa, así como la concreción de los currículos, y el tratamiento transversal para la educación en los valores democráticos y ciudadanos plasmado en los módulos y las materias de la totalidad de los programas formativos del centro. Sin olvidar desarrollar unas normas de organización y funcionamiento que permiten internamente recopilar los objetivos, principios, derechos, responsabilidades y normas mediante las cuales organizamos la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa. Todo ello en aras de posibilitar la participación, el reparto de las funciones no contempladas en la normativa, el funcionamiento de los órganos colegiados y la distribución de los espacios y recursos materiales. Por otro lado, tenemos en el centro desarrollados diferentes planes como el de acción tutorial, el de fomento a la lectura, el de igualdad y convivencia, y el de formación del profesorado que permiten conjuntamente el buen gobierno técnico pedagógico del centro, y que en esta memoria deben de ser valorados. Dentro de este marco organizativo, hemos de señalar los siguientes aspectos como relevantes en esta memoria:

- Respecto al Proyecto Educativo:

Se ha revisado el Proyecto y se debería incluir en el apartado correspondiente la propuesta de innovación de la realización de un proyecto europeo para el próximo curso. Actualizar el apartado de profesorado, dado los cambios habidos en cuanto a personal del centro. Por otro lado se trataría de adecuar a lo largo del próximo curso de todo el Proyecto Educativo al índice establecido en Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació.

- Respecto a la Organización Técnica del centro

Se debe mejorar el proceso de matrícula del centro, diferenciando alumnado actual, antiguo alumnado y nuevo alumnado, de forma que se puedan evitar en la medida de lo posible las largas colas de matrícula, dando preferencia siempre al actual, frente al antiguo y a éste frente al nuevo.

Se debe mejorar el archivo de documentación del centro. La documentación electrónica no deben dejar de lado a los expedientes físicos que de una forma u otra se deben mantener actualizados

Utilització i rendibilitat de la infraestructura del centre

El nostre centre es troba ubicat a l’IES Rodrigo Botet, el fet de no tindre un centre propi fa que hàgem de compartir espai i aules amb l’institut. Les aules destinades a la impartició de la nostra tasca docent estan ubicades a la planta baixa, a una banda i a una altra del corredor. També fem ús de dos aules al final del passadís de la dreta. A més, contem amb una aula d’ordinadors que s’empra per a realizar tasques de matrícula o per a impartir sessions lectives d’informàtica.

La nostra tasca docent es realitza en un espai d’aula professor, és a dir, el professorat permaneix a l’aula i és l’alumnat qui canvia quan acaba cada classe. Aquest fet és considerat positiu tant per part del claustre com pels nostres alumnes, ja que quan arriben a classe, el profesor ja té l’aula preparada per a començar. D’aquesta manera l’aprofitament de l’horari es compleix de manera satisfactòria des de l’inici de la classe.

L’aula d’usos múltiples, que compartim amb l’institut també, esta resevada durant tot el curs els divendres de vesprada per un grup de teatre de l’institut, cosa que moltes vegades dificulta l’ús per a realizar exàmens amb un gran número d’alumnat, proves, tribunal de proves lliures o altres necessitats que ens puguen sorgir. S´ha de demanar permís cada vegada a la direcció del centre.

Tots els recursos que utilitzem en el nostre dia a dia es troben a un espai molt reduït on hem de capejar l’ús d’ordinadors, fotocopiadores,arxius, taules, entrada i eixia tant de professorat com d’alumnat. És el lloc on es realitza la matrícula i on es fa la devolució de llibres. Amb tot açò, resulta molt difícil moure´ns ja que som 10 professors. Després de moltes negocioacions amb l’administració i la direcció de l’institut, hem aconseguit una aula en un edifici limítrof, que, tot i que no suposa una solució completa a les nostres necessitats (el que caldria seria un espai més gran dins de l’edifici on treballem) sí que ens ajudarà a traslladar alguns materials i arxius que ens permetran moure’ns amb una mica més de llibertat

Criteris per al disseny de l'oferta formativa del centre i per al procediment d'adscripció de les persones adultes participants en els diversos programes formatius, cicles, nivells i grups d'aprenentatge

A l'hora de dissenyar la nostra oferta formativa, donem preferència als cursos reglats: Graduat Escolar, Alfabetització i Neolectors. La prioritat és donar una solució educativa tant a aquelles persones que van haver d'abandonar els seus estudis de graduat escolar per motius personals o laborals com a la gent gran que no va tenir l'oportunitat d'estudiar quan eren menuts. Els grups d'Alfabetització i Neolectors solen ser més homogenis i conten amb una continuitat d'un any per a un altre. D'altra banda, els cursos de GES necessiten d'una prova que nomenem VIA per tal de distribuir l'alumnat entre GES1 o GES2 segons els resultats d'esta prova.

Pel que va a la resta d'oferta, tenim en compte les necessitats formatives del nostre alumnat. Així, oferim tallers d'anglés des d'un nivell A1 fins un B2; taller d'Història de l'Art amb una demanda que va incrementant-se cada any i finalment oferim els nivells B1, C1 i C2 de valencià. Les nostres classes de valencià suposen un dels pilars fonamentals de la nostra escola ja que reflexen la necessitat de cobrir els requisits d'accés a diferents catergories professionals.

Quan es realitza l'oferta formativa es fa amb l'opinió tant del claustre de professorat com del consell escolar, dos estaments que vetlen per garantir l'accés a la formació d'una manera equitativa i per que el funcionament de la nostra escola es realitze amb èxit.

Una vegada es tenen clars quins són els cursos que anem a impartir, tots s'organitzen per grups. Per organitzar-los de la millor manera possible es realitzen proves de nivell tant a GES (VIA) com als tallers d'anglés (d'aquesta manera ens assegurem que tot l'alumnat assisteix al grup que li correspon). A més a més, i com que la nostra intenció és que ningú es quede sense formació, oferim horaris de vesprada i de nit perquè tothom puga assistir.

Si es dona el cas que hi ha més demanda que oferta de places, establim una llista d'espera per tal d'ordenar tot aquell alumnat que no ha pogur accedir a una plaça, però que puguen cobrir possibles baixes durant el curs.

Pla d'actuació per a la millora

Si bé el PAM que es va dissenyar de manera particular per al nostre centre i que va quedar plasmat en la PGA tenia una vessat important en allò referent a l'orientació professional del nostre alumnat en general i com que en la pràctica, i tot i que al nostre centre hi ha un departament d'Orientació, no hi un orientador amb la formació acadèmica necessària, no s'ha pogut dut a terme eixa vertadera funció de tutelatge, informació i orientació cap a l'alumnat en general. En relació a la participació ciutadana, social i cultural del nostre centre podem afirmar que s'ha establert una relació fluïda amb el departament d'educació del l'Ajuntament i que, parl·lelament, i de manera molt destacable i productiva, s'han organitzat conjuntament amb l'associació d'alumnes de l'escola tot un seguit d'activitats (si més no amb una vessat cultural) en què es foementa la participació i l'immersió cultural del nostre alumnat. Com a mostra remetem al balanç que s'ha fet des de la comissió organitzadora d'activitats complemantàries, d'eixides i actes ludicoeducatius així com el departament de Geografia i Història a través de l'assignatura Taller d'Història de l'Art. Destaquem també la tasca de complementació als serveis socials municipals en quant a l'atenció de de la població migrant que acull l'Ajuntament de Manises a través de les classes de castellà per a estrangers. El banc de llibres de què disposa l'escola facilita l'accés al metrial curricular de la població més desfavorida econòmicament o en risc d'exclusió a fi de promoure'n la inserció social.

Diferents plans i programes desenvolupats pel centre

Programacions didàctiques desenvolupades, Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació, Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent

Primer Ciclo

Alfabetización

Neolectores

Segundo Ciclo

GES 1

GES 2

Accesos

ACFGS - Acceso a Grado Superior

A+25 - Acceso a Mayores de 25 años

Preparació per a les proves lliures de la JQCV

Valencià Elemental

La programació didàctica s'ha desenvolupat de forma correcta, sempre atenent a les 4 habilitats lingüístiques bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure. Aquestes quatre destreses s'han desenvolupat en relació a la prova externa de la JQCV, tant a partir del llibre de text com de materials extra.

Atés que parlem d'un examen extern, el grup de valencià elemental no té una avaluació oficial. No obstant això, l'avaluació formativa del grup sí que indica un progrés prou clar, especialment a la part d'expressió oral i escrita.

Per la gran diversitat d'alumnat que hi trobem, la principal proposta per al curs següent seria la creació de grups de nivell A2 i B2. Aquesta varietat facilitaria l'aprenentatge dels diferents perfils que veiem a l'aula, ja que trobem nouvinguts, castellanoparlants amb certa idea i també valencianoparlants que volen aprendre a llegir i escriure en valencià. A més a més, caldria desfer-se'n del llibre de text i substituir-lo per un altre més dinàmic i comunicatiu. Utilitzar recursos externs també sembla una bona proposta.

Valencià Mitjà

La programació del curs s'ha desenvolupat com estava previst, amb la salvetat que hem hagut de fer modificacions d'acord amb les novetats que anava publicant l'organisme responsable de la convocatòria dels exàmens, la JQCV. Així, per exemple, hem dedicat menys temps a l'apartat de la Comprensió oral, a partir de la desaparició d'este apartat en la proposta d'examen. Per contra, i a partir de la previsió sobre l'apartat d'expressió escrita, i concretament tot allò referent a la redacció de mediació, hem hagut de reforçar les explicacions sobre esta competència. D'altra banda, cal dir que hem fet servir durant el curs el material de l'editorial Tabarca, D'ací i d'allà (per al format tradicional d'examen), completat amb material elaborat pel professor. A partir del curs vinent recomanem canviar definitivament als materials adaptats al nou format d'examen. A més, dins de la programació, s'ha inclòs l'eixida al Monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana i de l'AVL, el dia 30 de maig de 2018.

Programacions didàctiques desenvolupades La programació didàctica prevista ha anat desenvolupant-se sense més alteracions que les novetats que anava introduint l'organisme responsables d'elaborar les proves de certificació corresponent. així, hem hagut d'introduir una major atenció curricular a destreses com ara l'expressió oral, comprensió escrita, expressió escrita (i mediació) i llevar atenció a la comprensió oral. Malgrat això, hem complert allò que ens havíem proposat per al curs.

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent Grau de consecució dels objectius: Els objectius s'han dut a terme de manera positiva. A més, hem introduït les redaccions (especialment la nova modalitat per a la JQCV, la mediació) a través de les quals hem destacat les errades per anar millorant en l'expressió escrita. També s'han fet simulacres de l'examen a l'aula. Cal destacar que també s'ha motivat als alumnes per participar en el voluntariat pel valencià com aprenents. A nivell general, els objectius que s'havien plantejat a l'inici de curs s'han assolit satisfactòriament ja que els alumnes han assolit un bon nivell de Valencià .

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació: L'avaluació del procés d'aprenentatge s'ha fet amb el treball diari i la seua observació, ja que l'examen extern de l'administració corresponent (JQCV) no es realitzarà fins a octubre-novembre. Esta observació diària ens ha anat marcant el treball docent, de manera que estem satisfets amb la marxa del grup, respecte d'aquells alumnes que han assistit regularment a les classes.

Dificultats trobades: No hem detectat dificultats importants, tot i l'heterogeneïtat del grup (dificultat que es resoldrà amb l'establiment del nou B2, entre l'existent elemental i el mitjà), i la manca d'informació per part de l'organisme responsable d'elaborar i certificar els nivells de llengua, la JQCV.

Propostes de millora: Com a proposta de millora estem reflexionant sobre el futur llibre que es farà servir al centre.

Materials utilitzats: D'ací i d'allà, Editorial Tabarca. MAterial provinent de llibres d'altres editorials sobre el nou moel C1. Exàmens d'altre convocatòries. Fitxes elaborades pel professor.

Valencià Superior

Respecte de la matèria de Valencià Superior (C2), hem adaptat el curs al nou format d'examen elaborat per la JQCV. Així, i a diferència del model clàssic, en aquest examen es treballa de manera més comunicativa totes les destreses, a més de partir de textos complets i (en la mesura de les possibilitats) reals. Per això, hem fet servir com a novetat el material Fer via de l'editorial Andana. Hem de dir que quan començà el curs era l'únic material complet amb què podíem treballar (editorials com ara Àrbena no disposà de tot el material disponible fins a alguns mesos després de començat el curs). Per això, en ocasions hem hagut d'afegir material propi quan detectàvem alguna mancança. A més, recomanem que per al curs vinent es revise la possibilitat de canviar el llibre per un altre més adequat. Malgrat tot, hem desenvolupat la matèria com estava previst des d'un principi. D'altra banda, dins de les eixides previstes, s'ha realitzat la visita a l'escriptor (i pintor) Manel Baixauli al seu taller, amb un debat interessantíssim sobre lletres, pintura, etc.

Programacions didàctiques desenvolupades Hem desenvolupat la programació d'acord a allò que teníem previst, tot i que els canvis de format i especialment les improvisacions en els organismes responsables de certificar els coneixements han fet que en ocasions haja calgut prioritzar durant les classes algunes destreses i deixar de banda algunes altres, com és el cas de la comprensió oral, que ja no apareix al nou model d'examen. Malgrat això, hem complert allò que ens havíem proposat per al curs.

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent Grau de consecució dels objectius: Els objectius s'han dut a terme de També hem introduït les redaccions a través de les quals hem destacat les errades per anar millorant en l'expressió escrita. Els últims mesos abans de l'examen s'han fet simulacres de l'examen a l'aula per tal que els alumnes calcularen el temps i comprovaren el seu nivell. Cal destacar que també s'ha motivat als alumnes per participar en el voluntariat pel valencià com aprenents. A nivell general, els objectius que s'havien plantejat a l'inici de curs s'han assolit satisfactòriament ja que els alumnes han assolit un bon nivell de Valencià .

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació: L'avaluació del procés d'aprenentatge s'ha fet amb el treball diari i la seua observació, ja que l'examen extern de l'administració corresponent (JQCV) no es realitzarà fins a octubre-novembre. Esta observació diària ens ha anat marcant el treball docent, de manera que estem satisfets amb la marxa del grup, respecte d'aquells alumnes que han assistit regularment a les classes.

Dificultats trobades: Les dificultats principals que hem tingut han sigut, d'una banda, l'heterogeneïtat del grup (dificultat que es resoldrà amb l'establiment del nou B2, entre l'existent elemental i el mitjà), així com la manca d'informació per part de l'organisme responsable d'elaborar i certificar els nivells de llengua, la JQCV.

Propostes de millora: Com a proposta de millora estem reflexionant sobre el futur llibre que es farà servir al centre. Una altra proposta és que facen a classe simulacres d'exàmens per tal d'aprendre a gestionar el temps i comprovar el seu nivell.

Materials utilitzats: Fer via, Andana Exàmens d'altre convocatòries. Fitxes elaborades pel professor.

Anglés

Inglés Beginner

Programacions didàctiques desenvolupades:

S'han desenvolupat les programacions fins el tema 6, més o menys la meitat del llibre. Açò es deu a la falta de temps, la quantitat de continguts que trobem al llibre i la necessitat d'insistir en les qüestions més bàsiques (lletres, números, hores, etc.). En tractar-se d'un beginner cal prioritzar aquestos continguts i dedicar classes d'aprofundiment i repàs a les qüestions més fonamentals.

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació:

Com que no es un grup reglat no s'ha realitzat una avaluació sumativa final que corrobore un nivell determinat. No obstant això, l'avaluació formativa dels diferents alumnes sí que indica un progrés constant, especialment entre l'alumnat que ha vingut a classe de forma habitual. La majoria d'aquestos, de fet, passaran al curs de Elementary.

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent:

Tot i que el curs ha sigut bo, sempre es pot millorar en les destreses orals i repàs dels conceptes bàsics de gramàtica. De fet, el proper curs es podria començar des d'una revisió dels conceptes assolits el darrer any. A més a més, seria aconsellable que un mateix professor s'encarregue dels dos grups del nivell per poder facilitar així l'assistència dels alumnes que treballen a torns o tenen impediments habituals. A més a més, això també redunda en la preparació de les classes.

Inglés Elementary

Programacions didàctiques desenvolupades

En aquest curs hem pogut aconseguir els objectius i desenvolupar els continguts proposats fins el tema 7C. A causa de la falta de temps, la quantitat de continguts que trobem al llibre i la necessitat de profunditzar i repasar continguts que no estaven ben assolits. En este nivell és més important que l'alumnat interioritze el que aprén tot i que s'haja de deixar de banda nous continguts.

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació

En general l'alumnat aconsegueix un cert nivell de comprensió i expressió oral, tot i que moltes vegades no se sent plenament capaç de posar-se a parlar sense l'ajuda del professor que faça de guia. Considerem essencial que treballen a casa la comprensió oral.

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent

Per al proper curs seria interessant que es treballara i fomentara molt més la competència comunicativa per a que l'alumnat perda la vergonya a parlar amb els companys.

Es podria també plantejar que siga el mateix professor qui done el dos grups ja que hi ha gent que treballa a torns i d'aquesta manera facilitem que puga canviar-se de grup sense alterar massa la seua rutina d'estudi.

Inglés Pre-intermediate

Programacions didàctiques desenvolupades:

S'han desenvolupat les programacions fins el tema 6, més o menys la meitat del llibre. Açò es deu a la falta de temps, la quantitat de continguts que trobem al llibre i la necessitat d'insistir en les qüestions noves que no s'havien vist fins ara, com és el cas del "present perfect". En tractar-se d'un grup relativament baix cal aprofundir els punts més bàsics, especialment de gramàtica.

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació:

Com que no es un grup reglat no s'ha realitzat una avaluació sumativa final que corrobore un nivell determinat. No obstant això, sí que s'ha fet un examen final orientatiu. A més a més, l'avaluació formativa dels diferents alumnes sí que indica un progrés habitual, especialment entre l'alumnat que ha vingut a classe sistemàticament. De fet, molts d'aquestos alumnes passaran al grup de Intermediate.

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent:

Tot i que el curs ha sigut bo, sempre es pot millorar en les destreses orals. En general, els alumnes tenen problemes amb les activitats de "listening" i no mostren una especial disposició a l'hora de soltar-se a parlar. Cal trencar un poc amb eixe enfocament més tradicional. També seria aconsellable que un mateix professor s'encarregue dels dos grups del nivell per poder facilitar així l'assistència dels alumnes que treballen a torns o tenen impediments habituals. A més a més, això també redundaria en la preparació de les classes.

Inglés Intermediate

Programacions didàctiques desenvolupades

Com que els dos grups d'Intermediate han sigut homogenis (la major part de l'alumnat ja es coneixia de cursos anteriors i havien treballat junts) hem progut assolir tots els objectius ì continguts que ens haviem plantejat des de l'inici del curs (llevat del tema 9). Açò sumat a les ganes per treballar i aprendre dels alumnes, hem pogut gaudir d'un ambient de treball òptim i tothom s'ha sentit a gust i ha gaudit.

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació

Els objectius proposats a principi de curs s'han aconseguit i, després d'avaluar el procés d'aprenentatge, podem dir que l'alumat ha sigut capaç de comunicar-se en les diverses situacions comunicatives que s'han proposat i ha aprés a utilitzar els nous aspectes gramaticals i el nou vocabulari d'una manera adeqüada, aplicant-lo al context comunicatiu que se'ls demanava en cada cas.

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent

Per al proper curs seria interessant plantejar més activitats comunicatives que ajuden els nostres alumnes a poder desenvolupar-se amb èxit en qualsevol situació real que puga sorgir-los quan viatgen a l'estranger.

Inglés B12

Programacions didàctiques desenvolupades

S'han acomplit tots els objectius programats per a aquest curs i els alumnes han pogut presentar-se als exàmens de certificació de les EOI i/o d'altres entitats havent treballat tots els continguts previstos ja que els objectius d'aquest curs vénen marcats per la legislació vigent pel que fa als continguts dels nivells Intermedi (B1) i Avançat (B2), i resumits en la guia del candidat que cada curs publiquen les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana.

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació

A principi de curs és necessaria una avaluació ja que hi ha molta diversitat de nivell i, tot i que l'alumnat ha rebut informació al moment de la matrícula, molts alumnes se n’adonen que no estan al grup que s’adapta millor als seus coneixements i destreses, qüestió que retarda un poc la posada en marxa. A mesura que avança el curs es realitzen proves per determinar el grau d'assoliment dels objectius i resulten ser satisfactoris.

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent

Per al curs que ve, donat que l'objectiu de l'alumnat és treballar la llengua i millorar la seua destresa comunicativa en anglés,i no tant examinar-se d'un B1/B2, s'opta per canviar el llibre a un nivell Intermediate Plus i per treballar la llengua en context i en situacions de la vida quotidiana.

No reglados

Español para Extranjeros

Programacions didàctiques desenvolupades


Este curso para capacitar al alumnado del uso del castellano como vehículo de comunicación he partido de láminas de dibujos, ampliando así su vocabulario, han hecho descripciones de ellas, dictados, ejercicios gramaticales, actividades lúdicas para la expresión oral... Importante destacar el tratamiento del error como parte didáctica del proceso de aprendizaje, donde al alumnado no se le corrige constantemente a fin de que adquiera confianza. También las felicitaciones de aciertos son importantes para que los alumnos estén siempre dispuestos a expresarse oralmente.Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació


El alumnado que ha sido constante en las clases y ha venido asiduamente ha alcanzado satisfactoriamente los objetivos. A partir de enero, muchos alumnos han abandonado. Es interesante realizar una evaluación inicial que proporcione información alrededor de la situación de la que debe partir el proceso de Enseñanza-Aprendizaje y la orientación que debe seguir. También es necesaria una evaluación que permita el replanteamiento de objetivos y de la metodología utilizada. Las mayores dificultades han estado en que fuera de las clases de Castellano, no practican nuestro idioma y el uso se reduce únicamente al horario que tienen en el Centro.


Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent

Como Propuestas de Mejora, incorporar los medios audiovisuales, si hubiese español para extranjeros el próximo curso.


Taller de Historia del Arte

Programacions didàctiques desenvolupades

CONTENIDOS:

-Repaso general del arte en la Prehistoria y en las Culturas Antiguas(Grecia y Roma,semejanzas y diferencias). -Arte Barroco,diferencias con el Arte del Renacimiento.(Contexto histórico,Arquitectura,Pintura y Escultura.EL Barroco Valenciano).Velázquez (Análisis de varias de sus obras) -Arte Neoclásico (Arquitectura,Pintura y Escultura).Goya (Análisis de sus diferentes épocas a través de obras de cada una de ellas). -Ausencia de la mujer en los libros de Historia del Arte.Mujeres pintoras. -Arte del siglo XIX,Romanticismo y Realismo(Delacroix,Runge,Fusili,Novalis). -Introducción al Impresionismo. -Arquitectura y urbanismo del siglo XIX y XX.La Torre Eiffel. -Charla de Rafael Requena "El patrimoni esborrat: barri d'obradors de Manises o la crònica d'una fatalitat".

METODOLOGÍA:

En los temas introductorios de repaso, la metodología era expositiva, en los siguientes ha sido más activa y participativa,con visionado de videos, reparto de tareas de análisis de distintas obras y exposición de las mismas. Se ha intentado en todo momento motivar al alumnado a participar y mostrar su valoración y opiniones.


VISITAS DEL TALLER DE HISTORIA DEL ARTE:

- Visita al centro cultural "La Nau". Exposición sobre "Salvem El Saler" (05/10/2017)

- Visita al ciclo de conferencias "Mestres de la cultura valenciana" en el museo de Bellas Artes de Valencia (19/10/2017)

- Visita a la colección Delgado del Museo de Bellas Artes de Valencia (26/10/2017)

- Visita a la exposición sobre fotografías del mundo árabe en el IVAM y taller en el centro cultural Bancaja (09/11/2017)

- Visita a la portada románica de la iglesia del Salvador a cargo del antiguo coordinador de "Amigos del Románico" D. Florentino Nevado (24/11/2017)

- Visita al Centro cultural "La Nau" a la exposición sobre material de sueños, treinta años de la filmoteca (1987-2017) y a su edificio histórico (14/12/2017)

- Visita al refugio de la Guerra Civil del ayuntamiento de Valencia a cargo del colaborador habitual en temas de memoria histórica D. Salvador Espí (11/01/2018)

- Visita guiada a la exposición fotográfica World Press Photo en la fundación Chirivella-Soriano (08/03/2018)

- Visita a la exposición sobre memoria histórica (Cartas de la Guerra Civil) en la Casa de Cultura de Manises a cargo de D. Salvador Espí (19/04/2018)

- Visita guiada sobre retablos en exterior (Hospital de los pobres sacerdotes, parroquia de San Andrés y parroquia del Pilar) a cargo de D. Fernando López (03/05/2018)

- Visita a la exposición del MUVIM sobre la evolución del pensamiento desde la Edad Media hasta la actualidad (17/05/2018)

- Visita al museo de las artes y las ciencias y al Hemisfèric (30/05/2018)

Propostes de millora per a introduir en la programació general anual del curs acadèmic següent

DIFICULTADES ENCONTRADAS:

- Diferentes niveles de conocimiento de la materia,había alumnos que tienen varios años de experiencia en el taller y tenían más conocimientos de la materia que los que se incorporaban por vez primera,ha sido difícil encontrar un equilibrio para que siguieran aprendiendo y no se desmotivaran. -La materia es muy amplia y específica,es complicado explicar movimientos y conceptos que no son tu especialidad. -La mayoría del alumnado matriculado no asiste a las clases teóricas,sólo a las visitas.


En referencia a las salidas, al realizarse las visitas los jueves, ese día el profesor tenía que volver al centro (disponía sólo de 40 minutos para volver desde Valencia al centro en Manises, para impartir 3 horas lectivas a continuación. Esta situación ha provocado algún retraso puntual de menos de 5 minutos del profesor y para evitar los mismos ha tenido que abandonar en repetidas ocasiones las visitas para evitar retrasos en el centro. También sería conveniente saber el día exacto de las visitas para evitar lo que ha ocurrido a principios de este curso que se borraron algunos alumnos al venirles mal ese día de la semana. Sería conveniente adecuar el horario del profesor encargado de las visitas.

La manera de comunicarse con el alumnado que va a asistir a las visitas ha resultado complicada, puesto que se realizaba a través del correo electrónico y era difícil confirmar y concretar el número de alumnos que iban a participar en las salidas. Lo adecuado sería comunicarse en horario de clase o por otra vía alternativa.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Mejorar la comunicación con el alumnado. - Planificar las visitas teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. - Modificar el horario del profesor encargado de las visitas.

Resultats del procés d'avaluació de l'aprenentatge de les persones participants de la formació

El resultado ha sido positivo,la mayor parte del alumnado que acudía regularmente a clase ha seguido sin dificultad las sesiones y ha sido activo en el proceso de aprendizaje.

Funcionament de l'equip directiu, el claustre de professorat, òrgans col·legiats, consell escolar i el seu grau de coordinació

L'equip directiu es va trobar a mitad de curs amb la inesperada decisió d'haver de reemplaçar el cap d’estudis a causa d’una excedència de l’anterior. La coordinació de l’equip directiu s’ha dut a terme satisfactòriament segons el reglament que ho establish. S’han realitzat reunions periòdiques per tal d’organitzar i dinamitzar el centre.

Pel que fa al claustre del professorat, podem destacar que s’han realitzat les reunions de clasutres segons com estava previst i que han ajudat a tractar tots els temes que han anat sorgint al llarg del curs i a la presa de decisions. Tot açò juntament amb l’anàlisi exaustiu de cada avaluació amb l’objecitu de dur un control sobre el nostre treball docent i els resultats obtinguts. A més a més, s’han realitzat altres reunions per a tractar el treball que ha anat realitzant-se durant tot el curs i que han quedat recollides en les actes corresponents.

En referencia al consell escolar, a falta de l’última reunió, s’ha realitzat una reunió al trimestre, amb les corresponents de principi i final de curs. L’objectiu ha sigut que hi haja una bona coordinació i participación entre els diferents estaments que el conformen. En aquest curs escolar s’ha produït una renovació total del consell escolar que ha resultat ser molt estructurat i representatiu. S’ha valorat molt positivament la participación tant del professorat com d’alumnat, treballant conjuntament. A banda de les reunions que marca el regalment, també s’ha contat amb el suport dels membres del consell sense necessitat que hi haguera una reunió. S’ha trobat a faltar en alguna ocasió la presencia d’algún representant de l’Ajuntament, ja que per a nosaltres resulta molt necessària la seua col·laboració.


Departamento de Comunicación

Grau de consecució dels objectius:

Un dels objectius d'aquest curs ha sigut apropar l'alumnat a l'ús real de la llegua en situacions comunicatives del dia a dia. D'aquesta manera, s´ha organitzat un viatge a Escòcia on s'ha posat en pràctica aquesta qüestió. L'alumnat ha utilitzat la llegua en el seu context i el resultat ha sigut molt positiu. Des de valencià s'han realitzat diverses activitats com visita a la fira del llibre i la visita al Monestir de Sant Miquel dels Reis i a l'estudi de l'escriptor Manuel Baixauli, a Sueca. S´ha creat un taller de foment de la lectura s'ha realitzat una tertúlia dialògica. Ha hagut molta acceptació i inclús s'ha proposat un altre llibre a l'estiu.

En defintiva, s'han aconseguit la major part del objecitus tant a nivell d'activitats extraescolars com a classe.

Dificultats trobades:

Una de les dificultats que ens trobem cada any és la diferència de nivell en els grups, sobretot a pricipi de curs pot suposar un obstacle pel que fa al desenvolupament normal de les classes. Es dona material extra per aquell alumnat que necessite treballar un poc a casa per a posar-se al nivell de la classe.

Propostes de millora:

Per al curs que ve es plantetja tornar a realitzar un altre viatge a l'estranger ja que afavorix la relació entre l'alumnat i la posada en pràctica en un context comunicatiu de tot allò que aprenen a classe. També seria interessant realitzar un projecte europeu Erasmus + per donar a conéixer la nostra escola a nivell europeu.

Departament de Ciències

La coordinació del departament de ciències ha estat constant i s'han respectat els objectius previstos inicialment al departament. En la major part dels grups s'han assolit els objectius de les programacions incials, i en els casos que no s'han pogut assolir s'han explicat a esta memòria. Este curs s'ha decidit de pactar amb els alumnes els criteris d'avaluació. Per tant, cada nivell ha pactat amb el seu professor i en cada àrea i consequentment té reflexats a les programacions uns criteris d'avaluació distints que cada professor va pactar amb els seus alumnes al principi del curs. S'ha decidit preparar, a nivell de departament, atenent a les propostes de millora de l'àrea de PIM en la memòria del curs 2016-2017, un material escrit per a l'àrea de PIM adequat a la diversitat dels nostre alumnes i que els permeta progressar de manera graonada. S'ha parlat també dels beneficis pel alumnes del i de la possibilitat en la disminució de l'absentisme en el centre si es puguera usar una plataforma telemàtica per a treballar en algunes de les àrees de ciències.

Departamento de Humanidades

El departamento de humanidades, a lo largo del curso, ha realizado un trabajo de análisis, coordinación, seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje. Mediante reuniones continuas se ha evaluado el trabajo del alumnado, los resultados, los materiales...para poder alcanzar los objetivos planteados al inicio de curso y así satisfacer las necesidades del alumnado y la adquisición de títulos reglados.

- Algunas competencias de este departamento son:

Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración del proyecto educativo del centro.

Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe o jefa del mismo.

Promover la innovación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros, necesarias para actualizar la metodología y la práctica didáctica...

Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con la jefatura de estudios.

Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas por el profesorado del mismo.

Departament d'Orientació

Grau de consecució dels objectius El Departament d’Orientació ha assolit els objectius marcats en començar el curs pel que fa a l’avaluació diagnòstica de l’alumnat mitjançant l’ús d’enquestes de recollida d’informació personal així com de dades derivades de les entrevistes personals de l'alumnat amb els tutors. Juntament amb la informació aportada als expedients de l’alumnat dels nivell reglats, s’ha disposat de documentació i de dades suficients per a assessorar i orientar l’alumnat dels següents nivells: GES1, GES2, Accés a CF de Grau Mitjà, Accés a CF de Grau Superior i Accés a la Universitat.

Dificultats trobades Al llarg del curs, sobretot al primer trimestre, en gairebé tots els cursos hem detectat alumnat que no estava ben ubicat.

Propostes de millora Per a superar les dificultats ressenyades en l'anterior apartat es proposa de mantenir reunions periòdiques d'equip docent, sobretot convindria intensificar-les durant el primer terç del curs escolar. Per últim, sobretot recomanem impulsar les ajudes amb alumnes amb alguna discapacitat.

Mantenimiento informático

La informàtica al CFPA Menicil s'ha convertit en una eina de treball real al centre, per tant podem considerar que el principal objectiu d'aquesta secció s'ha complert àmpliament.

  • La matrícula es fa online.
  • Les aules disposen de canó amb ordinador
  • La pàgina web, que s’ha renovat per complet aquest curs, està permanentment actualitzada i conté informació d'interès per a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquesta página està enllaçada a aplicacions socials que actúen d’aparador de les nostres activitats formatives i d’aquesta manera les projectem en la societat.
  • El centre fa servir les xarxes socials per a la seva promoció i comunicació amb l'alumnat. Cal destacar el paper que juga l’app Telegram (usada com a llista de difusió) per a difondre notícies, informacions rellevants o anuncis fins i tot de terminis de matrícula o inscripció en proves organitzades per l’administració.
  • S'ha continuat amb la política d'adquisició de material informàtic: portàtils, tauletes digitals, material fungible (cables, bosses porta equips, comandaments per als projectors)

Si per banda del centre i del seu equip directiu hi ha un vertader interés en que les noves tecnologies vertebren el nostre centre, l'ús d'aules virtuals es fa molt complicat per la falta d'interès de l'alumnat i professorat. Està més generalitzat l'ús de drives que d'aules virtuals. Actualment es està treballant en una plataforma gratuïta de google amb un ús purament educatiu. Es tracta de la aplicación "googleclasse"

L'aula d'informàtica no s'ha utilitzat molt habitualment per a les classes tal com es podria haver fet.

Des de meitat del curs el professorat disposa de wifi a les aules el qual ens ha estat cedir pel l’IES Rodrigo Botet. S’ha de dir que no se li ha tret el partit que se li podía haver tret amb els ordinadors portàtils que cad profesor/a té assignat per al seu ús.

Traducción y asesoría lingüística

Tota la documentació del centre ha estat difosa en les dues llengües oficials tant a través de mitjans escrits com a través de mitjans informàtics. Les activitats formatives complementàries, en un altíssim precentatge, han estat realitzades en valencià.

Pel que fa a la web de centre, s’ofereix la possibilitat que puga ser traduïda a les llengües utilitzades per l’alumnat del centre (alemany, àrab, català, espanyol, francés, anglés i xinés).

Relacions amb els agents de la comunitat educativa i l'entorn civic i social

Asociación de Alumnos

Hem comptat, com ja ve sent habitual, amb l'ajut i la implicació de l'associació que ha participat de manera activa en l'organització d'activitats. Aquestes activitats han tingut com a principal objectiu facilitar la socialització entre els membres de l'escola així com la cohesió intergrupal. També s'han realitzat activitats extraescolars relacionades amb els continguts curriculars de les diferents àrees. Destaquem enguany l¡ajut rebut en la gestió i organització de l'estada lingüística a Edimburg organitzada conjuntament entre Associació d'alumnes i departament de llengües.

Activitats complementàries realitzades

Visites i activitats realitzades al curs 2017-2018:

Visites organitzades per departament d'humanitats:

-Visita al Centre Cultural La Nau Exposició sobre “Salvem El Saler” i a l'edifici històric. 05/10/17.

-Visites al cicle de conferencies: ¨Mestres de la pintura valenciana”, al Museu de Belles Arts de València. 1a. Gherardo Starnina a càrrec del catedràtic Amando García. 19/10/17.

-Visita a la col.lecció Delgado al Museu de Belles Arts de València. 26/10/17.

-Visita a exposicions de l'Ivam sobre les fotogràfes del Món Àrab 9/11/17.

-Visita a la portada romànica de la seu de València i a la Esglèsia de El Salvador, a càrrec del antic coordinador d.'Amics de El Romànic: D. Florentino (Tino) Nevado 24/11/17

-Visita al Centre Cultural La Nau Exposició sobre “ material de somnis. Trenta Anys de la Filmoteca (1987-2017)” i a l'edifici històric. 14/12/17.

-Visita a el refugi de la Guerra Civil de L'Ajuntament de València (gratuïta). 11/01/18.

-Visita a l'Exposició Fotogràfica guiada World Press Photo. Fundació Chirivella-Soriano. 8/3/18.

-Visita a l'Exposició sobre la memòria històrica: cartes de la guerra civil. Casa de la cultura de Manises. 19/4/18.

-Visita a l'Exposició de retaules de ceràmica. A càrrec de Fernando López. 3/5/18.

-Visita a l'Exposició del Muvim "Evolució del pensament des de l'edat mitjana fins l'actualitat". 17/5/18.

-Visita a l'hemisfèric i el museu de les arts i les ciències. 30/5/18.


Visites organitzades pel departament de llengües:

-Teatre en anglés auditori de Manises. 22/2/18.

-Viatge lingüistic i cultural a Edimburg. 22/3/18 a 27/3/18.

-Visita Fira del Llibre als Jardins dels Vivers. 4/5/18.

-Visita taller de l'artista Manuel Baixauli. 17/5/18.

-Visita Acadèmia Valenciana de la Llengua (Sant Miquel dels Reis). 30/5/18.


Activitats generals de l'escola:

-Xocolatada de Nadal. 21/12/17.

-Xocolatada de Falles. 15/3/18.

-Sopar final de curs. 21/6/18.


Valoració final:

Les diferents activitats i visites dinamitzen l'escola i completen l'ensenyament de certes assignatures, com ara història de l'art, valencià i anglés. En el cas de la primera, les diferents visites organitzades són un un bon complement per a les classes més teòriques. Pel que fa a valencià les activitats estan relacionades amb una part més literària i cultural, dos aspectes que sovint s'obliden a les classes. Finalment, les diferents activitats d'anglés estan més encaminades a la pràctica comunicativa, així com també una part més cultural. Aquest, per exemple, ha estat el cas del viatge a Edimburg.

Participació del professorat en activitats de formació

Aquest any hem realitzat un projecte de formació en centre que ha consistit en:

- Curs "Estratègies d'Aprenentatge, Motivació i Treball Col·laboratiu en l'alumnat de l'Escola d'Adults mitjançant la Inteligència Emocional i la Neurodidàctica". Amb l'objectiu de millorar la nostra tasca docent i aconseguir que el nostre alumnat se senta motivat a classe.

El curs costava de 30 hores, vam rebre una ponència de 10 hores, on vam analitzar les fortaleses i debilitats que trobem a l'escola. Vam aprendre noves metodologies i activitats que vam posar en pràctica a classe.

De tot el claustre de professorat, 9 professors van realitzar el curs. En un principi vam posar en comú quines eren les necessitats, tant del centre com en la nostra tasca docent i vam arribar a la conclusió que sempre resulta necessari un reciclatge pel que fa a la nostra feina docent. Sobretot tenint en compte que treballem amb alumnat adult i les seues necessitats són ben diferents de les que podem trobar amb l'alumnat de secundària. I el que és més important i que trobem de vegades a l'escola és una falta de motivació i un abandonament per part dels alumnes. Evidentment, el nostre alumnat treballa, té família i obligacions que de vegades impedeixen que puga asistir de manera regular a classe i per tant, acabe abandonant.

D'aquesa manera, el nostre objectiu principal ha sigut aprendre noves eines que afavorisquen l'asistència a classe i que motiven a continuar estudiant, intentar reduir al màxim l'abandonament i fer sentir el nostre alumnat com el que és, el pilar fonamental de la nostra escola. A més a més hem treballat com millorar el treball col·laboratiu en classe. Considerem que és molt important que es reforce el treball en grup i que, per tant, s'apliquen les eines que hem aprés en aquest tema. Tot i que la gent més gran està acostumada a treballar de forma individual, resulta més atractiu i motivador realitzar activitats on participen en grups perquè aprenguen a respectar el torn de paraula i a acceptar altres punts de vista.

- Grup de treball des del departament de Comunicació. "Elaboració i recopilació de material de valencià i anglés per als diversos tipus d'examens oficials"

Des del departament de Comunicació hem trobat necessària la creació i recopilació de material nou que s'adeqüe als nous models de ceritificació que estan exigint les principals institucions d'acord amb els criteris del Marc Comú de Referència de les llengües a nivell europeu.

Som conscients de la necessitat d'obtindre una titulació en idiomes que té una gran part del nostre alumnat i per aquest motiu i considerant que hi ha una falta de material a les editorials, hem volgut recopilar i crear material basant-nos en les proves de certificació que ajude a guiar els estudiants en aquest procés d'aprenentatge. D'aquesta manera els hem oferit uns dossiers que els poden a ajudar a obtindre aquestos titols, bé treballant-los a classe o inclús des de casa.

- Grup de treball des del departament de Ciències: "Elaboració de material de ciències per a escoles d'adults"

Atenent a les propostes de millora en les àrees de ciències refletides en la memòria del curs 2016-2018, en la qual quedava patent la necessitat d'un material adequat a les característiques del nostre alumnat i centrant-se en la necessitat que els notres alumnes disposen de ferramentes per tal de millorar les seues competencies matemàtiques i principalment la d'aprendre a aprendre; ens hem llaçat a la preparació d'un material que s'ajuste al nostre alumnat. Com que l'elaboració del material anava endarrerit a la preparació de les classe del curs 2017-2018 (per eixa raó s'enriquia de la inmediatesa en l'autoavaluació del que es treballava a classe), serà el material que utilitzaran els alumnes del curs 2018-2019 i que acabarà de millorar-se a partir de la retroacció amb l'alumnat del proper curs. Ha estat un treball molt enriquidor i que ens ha forçat a connectar-se, a posar-se d'acord i a discutir sobre el que resultaria més útil als alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Però el que és més important, esperem que siga molt útil i profitos al curs que ve.


A més, hem participat en el curs "Internacionalització del centre", ja que el proper tenim com a objectiu dur a terme un projecte europeu i donar així una difusió de la nostra escola a nivell europeu. Ens hem posat en contacte amb altres escoles d'adults d'altres països europeus com ara: Malta, Itàlia o Grècia. En principi volem sol·licitar un projecte Erasmus + KA1 de mobilitat del professorat amb l'objectiu d'aprendre noves eines metodològiques a altres escoles d'adults i aplicar-les a la nostra escola.

Resulta molt interessant dur a terme aquest projecte i continuar en els propers anys amb un KA2 i oferir al nostre alumat la possibilitat de fer un intercanvi amb un pais europeu, cosa que segur que pot enriquir la nostra escola de manera substancial.

Activitats d'innovació o experimentació realitzades pel centre

Banc de llibres

Es continuadurant el curs 2017-2018 amb el banc de llibres.

Al mes de juny, els alumnes que han volgut s'han acollit a l’opció de recompra per part de l’Associació d’Alumnes sota les següents condicions al llarg dels dies 18, 19 i 20 tal i com s'acordà al Clautre

Es recompraran només aquells llibres adquirits durant el curs actual. Es durà a terme només a les dates establertes de les que s’informarà amb suficient antelació. Es reemborsarà com a màxim el 80% del preu total pel qual l’alumnat va adquirir el llibre en començar el curs. En cap cas es reemborsarà el preu total. És condició indispensable que el llibre estiga en bones condicions. En el cas de l’alumnat amb dificultats econòmiques, s’adoptaran les següents mesures:

L’Associació d’Alumnes posarà els llibres de text a disposició de l’alumnat per un 20% del seu preu total. L’alumne desemborsarà el 20% del preu total del llibre en concepte de fiança no retornable. El préstec del llibre de text finalitza en acabar el curs. És condició indispensable que el llibre estiga en bones condicions. En cas que no s’acomplisquen les condicions establertes en aquest document, el claustre decidirà les mesures a prendre.

Al mes de setembre, s'establirà una segona ronda de recompra fonamentalment per a l'alumnat d'anglés ja que a aquest alumnat li agrada guardar-se el llibre i revisar els continguts treballat al llarg del curs.

Biblioteca

Entre les dificultats trobades, tal i com ja va sent habitual des d’anys enrere, destaquem el fet de compartir el mateix espai amb un centre diferent. Açò implica que es dispose d’un espai físic de tot insuficient per al material propi del nostre Centre. A més, l’IES no es mostra, un curs més, disposat a treballar de manera conjunta per millorar els recursos bibliogràfics d’ambdós centres. Com a reflexió en aquesta memòria afegim la necessitat d’establir, de cara al curs vinent, un horari d’ús de la biblioteca tant per al prèstec com per a la consulta per a l’alumnat com per al professorat, tot i que el fet que suposa tindre les aules en un edifici i la biblioteca en un altre siga entorpidor i un entrebanc. En definitiva, cal dinamitzar la biblioteca i fins i tot les activitats de la tertúlia literaria es podrien traslladar a aquest espai i, d’aquesta manera, crear un marc més adequat per a una activitat on l’objectiu és la lectura i la seua reflexió crítica.

Grups de lectura

Seguint l'exemple de molts altres centres educatius, el CFPA Menicil ha decidit enguany formar un grup de lectura entorn la novel·la La rebel·lió dels animals de George Orwell. A partir d'una sèrie de tres tertúlies, hem tractat de fomentar la lectura de clàssics, així com la discussió assenyada dels diferents aspectes d'aquesta novel·la en qüestió. El resultat final ha estat molt positiu, ja que hem tingut una bon número de participants i la iniciativa es prou valorada. De fet, una sèrie de participants ha proposat seguir amb la novel·la 1984, també d'Orwell.