Memoria 2016/17 de Valencià Elemental CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Aquest curs s'han implantat els nous exàmens de la JQCV i ens ha afectat en la planificació de la preparació per al grau elmental.En un primer moment hem anat treballant amb el llibre de text "Nou d'ací i d'allà" de l'editorial Tabarca que ja tenien comprat els alumnes. A mesura que hem anat aconseguint informació del nou model de prova hem anat elaborant material amb audios, activiats orals, així com també hem demanat als alumnes que entregaren redaccions i resums setmanalment perquè practicaren l'expressió escrita. Tot i que el nivell, les motivacions i objectius de cadascun dels alumnes era molt variat, tothom ha assolit un bon nivell de llengua en relació a les mancances que presentava. Cal destacar que hem hagut d'adaptar molt les classes tenint en compte aquesta diversitat d'alumnat. Per aquest motiu hem treballat donant la mateixa importància a les 4 habilitats lingüístiques bàsiques: escoltar, parlar, llegir i esciure. Cal destacar que dels 30 alumnes matriculats al començament de curs, han arribat fins al final únicament un grup de 10 alumnes aproximadament. D'aquests, únicament uns 5 s'han matriculat en les proves de la JQCV. Un dels principals motius de la pèrdua d'alumnat és que molts d'ells no volen la titulació, la gran majoria vol aprendre i millorar les seues habilitats lingüístiques i no preparar un examen. A més a més el llibre emprat durant aquest curs és massa teòric i no facilita l'adquisició d'habilitats lingüístiques. De fet s'ha notat una milloria en l'assitència quan hem introduït nous recursos i hem encaminat les classes cap al nou model d'examen. Açò no serà un problema el proper curs ja que contareu amb un llibre de text diferent i un nou enfocament més definit.

Dificultats trobades:

Una de les principals dificultats ha estat la diversitat d'alumnat pel que respecta a capacitats, ritmes d'aprenentatge i motivacions. Hi havia un perfil d'alumnat valencianoparlant que tenia molta fluïdesa en la parla però greus mancances en l'escriptura, aquest alumnat no tenia cap intenció de presentar-se a cap exàmen. Un altre perfil d'alumnat era castellanoparlant i necessitava adquirir molta fluïdesa en la parla ; en canvi el seu ritme a nivell de gramàtica i escriptura era molt més ràpid. Ha sigut difícil arribar a un equilibri per tal que cada alumne millorara en funció del seu punt de partida però podem dir que s'ha aconseguit satisfactoriament.

Propostes de millora:

Una de les mesures emprades a l'aula que ha funcionat molt bé aquest curs i convindria continuar el proper any ha sigut assegurar-se de treballar setmanalment l'expressió oral, comprensió lectora, vocabulari i ortografia. Açò ha permés atendre a la diversitat de l'alumnat responent a les necessitats que presentaven cadascun d'ells. Una altra proposta de millora és fomentar i promocionar que s'apunten al voluntariat pel valencià com a aprenents ja que els alumnes que han participat aquest curs han millorat molt la seua expressió oral i fluïdesa

Materials utilitzats:

  • Nou d'ací i d'allà". Editorial:Tabarca.
  • Exàmens de l'EOI Exàmens anteriors de la JQCV ( per treballar les lectures)
  • Fitxes resum elaborades per la professora.
  • Fotocòpies extretes del llibre: Va de bo!


Destacar que hem hagut d'elaborar material propi per a les noves proves ja que no hi havia llibres de text ni material en cap lloc. Ens hem servit d'exàmens de l' EOI ja que presenten un fomat més paregut al nou model de la JQCV.