Memoria 2016/17 de Inglés Intermediate CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Aquet es tracta d'un grup homogeni amb molta motivació per participar a classe, amb un bon ambient de treball. S'han assolit els objectius tot i que, per falta de temps, no s'ha acabat tot el temari. L'alumnat ha mostrat molt d'interés per les activitats oral que, a banda de les proposades al llibre de text, s'han realitzat, (videos, role-plays, cançons, etc.

Dificultats trobades:

Si harguérem de destacar alguna, seria des del punt de vista gramatical, ja que el nivell és més alt que al que l'alumnat està acostumat i, per tant, hi ha punts gramaticals en els que fa falta aprofundir més.

S'ha hagut de buscar molt de material extra per tal que els alumnes pogueren practicar allò que anaven aprenent, ja que el del llibre de text quedava, a vegades, insuficient

Propostes de millora:

Els punts a millorar de cara al proper curs són: - Reforç de conceptes gramaticals - Dedicar més temps a activitats orals: listening i speaking


Materials utilitzats:

  • New English File Intermediate, Third Edition pack
  • Altres materials d'interés

S'ha oferit a l'alumnat la possibilitat d'adquirir materials addicionals:

  • My Grammar Lab, Pearson
  • Mini diccionario visual Español-Inglés, Larousse