Memoria 2016/17 de Inglés Elementary CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

S'han oferit dos grups d'aquest nivell: un de vesprada i un de nit. Ambdós grups han estat molt participatius i motivats. En general l'alumnat ha demostrat interés i esforç en progressar en totes les destreses. S'ha treballat a un ritme adequat per a l'edat i coneixements previs dels alumnes. La seua predisposició en classe ha permés treballar des de totes les destreses comunicatives: des del writing fins a les exposicions orals. S'han treballat les unitats més rellevants, incidint sobretot en els continguts nous com ara la formació i conjugació del passat simple.


Dificultats trobades:

No hi hagut dificultats en aquestos dos grups. La majoria han aconseguit els objectius i estan preparats per passar al següent nivell. Si cal, s'esmentarà unes insignificants incidències com ara la diferència d'edat entre l'alumnat que implica una atenció més personalitzada cap a les persones d'edat molt avançada.

Propostes de millora:

Las principals propostes de millora serien incloure més el desenvolupament de les destreses de comprensió i expresió oral, i reforçar continguts bàsics ja assolits per tal que tot l'alumnat puga seguir les classes sense dificultats.

serían incidir más en el desarrollo de la destreza oral, tanto de comprensión como de expresión 

Materials utilitzats:

Libro: New English File 3rd edition. Elementary. Ed: Oxford. Materials fotocopiables complementaris i materials per treballar continguts culturals.

S'ha oferit a l'alumnat la possibilitat d'adquirir materials addicionals:

  • My Grammar Lab, Pearson
  • Mini diccionario visual Español-Inglés, Larousse