Memoria 2016/17 de Inglés Beginner CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

En este primer nivell d'anglès s'han oferit dos grups en horaris diferents: un de vesprada i altre de nit. Este curs està ben anivellat (en diferència de la resta de nivells d'anglès) ja què comencen de zero, tot i això hi ha gent que ha repetit el curs i per tant ja té coneixements previs. Els objectius s'han complit satisfactòriament.Tots dos grups han aconseguit els principals objectius del curs i podran optar al curs següent. Els grups han estat participatius i per tant motivats per treballar a classe i a casa. El primer curs d'anglès és un primer contacte amb l'idioma i els continguts i objectius són bàsics.

Dificultats trobades:

Cal destacar en el grup de vesprada l'assistència intermitent de prou alumnat a les darreries del curs, cosa que ha dificultat l'acabament del temari. D'altra banda, assenyalar que la meitat de l'alumnat d'aquest grup és d'edat avançada i necessita una atenció més personalitzada. La major dificultat, en general, són les competències comunicatives de comprensió oral i expressió oral, problemes absolutament normals en aquest nivell d'aprenentatge. Els alumnes estan acostumats a treballar molt la gramàtica des d'una perspectiva tradicional, insistint en la memorització i el treball amb fitxes. Treballar les competències orals amb ells és un esforç no sols d'assoliment i aprenentatge, sinó també de canvi d'actitud envers la metologia d'ensenyament de llengües.

Propostes de millora:

Malgrat que el curs ha sigut molt bo, sempre es pot millorar en les destreses orals i repàs dels conceptes bàsics de gramàtica. De fet, el proper curs es podria començar des d'una revisió dels conceptes assolits el darrer any. Es nota que l'alumnat vol expressar-se en llengua anglesa i cal donar-li seguretat i confiança tot i que cometa errades comunes. Amb això els alumnes seguirien motivats per tal de continuar els seus estudis d'idiomes.

Materials utilitzats:

Llibre: English File 3rd edition Beginner, editorial Oxford.

Jocs comunicatius de rol, cançons, flascards, vídeos, i moltes fotocòpies extra perquè l'alumnat ho demanava.

S'ha oferit a l'alumnat la possibilitat d'adquirir materials addicionals:

  • My Grammar Lab, Pearson
  • Mini diccionario visual Español-Inglés, Larousse