Memoria 2016/17 de GES 2 CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Valencià

Grau de consecució dels objectius:

Els objectius fixats a l'inici del curs s'han acomplert de manera satisfactòria en tots dos grups, i els alumnes han aconseguit un bon nivell de llengua. Tot i això cal destacar que hem hagut d'adaptar el contingut als alumnes i hem donat un caràcter molt pràctic i comunicatiu a l'assignatura. Cal destacar també que els dos grups presentaven característiques molt diferents pel que fa a nivell de motivació, assistència a classe, interés i treball a casa.

GES 2A: Aquest grup estava format per 24 alumnes dels que han acabat assistint a calsse 11. Ha sigut un grup que el primer trimestre no mostrava cap interés per l'assignatura, no li veien utilitat i estaven molt desconnectats de la llengua. Per tant hem hagut de motivar-los i finalment hem aconseguit que s'esforcen per tal d'aprendre valencià. Una mostra del seu esforç i interés és que 3 alumnes que estaven exempts de Valencià han decidit seguir assistint a les classes i presentar-se als exàmens igualment.

Pel que fa als resultats obtinguts en aquest grup, han aprovat el 100% dels 11 alumnes que han assistit i han suspés aquells que han desconnectat i han deixat d'assistir a classes.

GES 2B: Aquest grup estava format per 25 alumnes dels quals han acabat assistint a classe, 14. Ha sigut un grup des del primer moment molt participatiu, motivat per l'aprenentatge, s'han esforçat molt durant tot el el curs per millorar el seu nivell de Valencià.

Pel que fa als resultats, han aprovat 12 alumnes de 14, que representa un 85% d'aprovats i del percentatge dels suspesos cal destacar que són alumnes que han assistit amb menys regularitat a les classes.

Dificultats trobades:

Una de les dificultats més destacable ha sigut el baix nivell que presentava la gran majoria d'alumnes tant a nivell d'expressió oral com escrita. Molts dels alumnes no havien estudiat el valencià o d'altres havien donat poc ús a la llengua i presentaven moltes mancances. Una altra dificultat ha estat la falta de motivació i hàbits d'estudi especialment en un dels dos grups. Per a solucionar aquest problema hem realitzat activitats motivadores al començament del curs. Cal destacar que el resultat ha estat molt positiu, ja que a partir de la primera avaluació l'alumnat ha mostrat una bona predisposició per a l'estudi i treball de la llengua. Destacar també que s'ha potenciat molt l'expressió oral, els hem incitat a parlar en Valencià i a dirigir-se i expressar-se dintre de l'aula en aquesta llengua. Hem creat un clima de vertadera immersió lingüística que ha contribuït a afermar els coneixements i millorar les habilitats expressives de l'alumnat.

Propostes de millora:

Al igual que ens ha passat amb GES 1, l'ús de fotocòpies per una banda ens ha permés adaptar en tot moment el material a les necessitats i característiques de l'alumnat però al mateix temps ha sigut poc pràctic tant per al docent com per als alumnes. Aquells alumnes que per motius de treball han faltat a algunes classes, han anat molt perduts pel que respecta a les fotocòpies. Per tant treballar amb les fotocòpies i no tenir un llibre de base ens ha llevat molt de temps de les classes; ja que havíem d'organitzar fitxes, comprovar quines li faltaven a cadascú i repassar paraules i frases que no es llegien correctament.


Com a conseqüència proposem que el curs 2016/17 s'elabore un material on s'alternen lectures, vocabulari i treball de gramàtica. Seria interessant sobretot que aquest material es repartira a tot l'alumnat al començament de curs de manera que cadascú tinguera el seu dossier personal on poder consultar tot allò que es treballa a l'aula. Una altra opció és escollir un llibre de preparació del GES1, usar-lo com a base i anar afegint contingut de vocabulari o lectures.

Materials utilitzats:

Exactament seguint la mateixa metodologia de GES 1, durant aquest curs hem treballat a partir de fitxes preparades per la professora i fotocòpies extretes principalment de:

- Valencià: llengua I i II (per preparar l'obtenció del títol de GES) A Beltran, O Torrija, M.Trullàs i I.Verdú Editorial: Castellnou

Inglés

Grau de consecució dels objectius:

A l’àrea d’Anglés es treballa amb un dossier que serveix per als dos cursos del Cicle II i que inclou els següents temes: Introducció, Tema 1: descripció d'objectes i llocs, Tema 2: Persones - relacions familiars, Tema 3: Accions - hàbits i rutines, Tema 4: Accions que estan succeïnts i descripció personal, Tema 5: Accions passades, Tema 6: Demanar i donar direccions i descripció de llocs.

De les 7 unitats programades al dossier, s’han treballat les 3 primeres de manera exhaustiva. A més, s'han anat treballant continguts culturals relacionats amb l'assignatura.

L'objectiu del dossier treballat tant en GES 2 VESPRADA com GES 2 NIT, és cobrir els continguts bàsics de la matèria. Així l'alumnat provinent de GES1 ja té un coneixement inicial de la llengua i es puga seguir avançant en el temari. Tanmateix, molts alumnes dels dos grups de GES2 no han passat pels cursos anteriors i es fa difícil establir un punt d'inici concret. És per això que al GES2 cal reprendre els continguts que s'han impartit a GES1.

Alumnat que ha assolit els continguts de l'àrea d'anglés de GES2:

 • GES2 A - 14 aprovats que representa el 48.27% de l'alumnat ha assolit els continguts.
 • GES2 B - 17 aprovats que representa el 68% de l'alumnat ha assolit els continguts

Dificultats trobades:

En general, no es suficient el temps destinat a la matèria. L'alumnat, sense importar procedència o edat, té coneixements d'anglès mínims o nuls. Cosa que impossibilita avançar en els continguts si no poden assegurar els conceptes mínims. Per tant és preferible treballar pocs continguts però de manera intensiva que tots els continguts i de manera superficial.

Propostes de millora:

Es necessita altra hora a la setmana per tal que l'alumnat, la majoria d'edat avançada, puga assolir els aprenentatges. Es recomanable canviar el dossier preparat pel Departament perquè és difícil de llegir i s'hauria d'actualitzar.

Materials utilitzats:

Dossier preparat pel Departament d'Anglès. Material fotocopiat i preparat per la professora. Material per treballar continguts culturals tals com Nadal i Halloween, i materials extra de repàs i/o reforç.

Castellano

Grau de consecució dels objectius:

Se han cumplido los objetivos programados para el curso si bien es cierto que se tuvo que reprogramar la programación ya que el alumnado proviniente del GES 1 de nuestro propio centro tenia un nivel de consecución de los objetivos de aquel curso muy bajo al no haber cursado los objetivos propios del mismo por las características del profesorado que tuviron. Así pues, los temas de literatura previstos para este curso no se han impartido y nos hemos centrado en los temas de carácter lingüístico.

Dificultats trobades:

Los alumnos del grupo de tarde han tenido mayores dificultades para asimilar los contenidos ya que el nivel curricular de los mismos era más bajo en comparación con sus homologos del grupo de la noche. El alumnado de ambos grupos no dedica tiempo al estudio de la materia y en muy pocas ocasiones realiza el trabajo que se le encomienda. El volumen de estudio para satisfacer las necesidades que le impone la propia asignatura es más bien escaso ciñéndose solo al estudio para el examen.

Propostes de millora:

Debemis seguir con el trabajo hecho hasta el momento. Se debe coordinar el reparto del temario con el profesorado de GES 1

Materials utilitzats:

El uso del libro de texto y de material propuesto por el profesor ha sido adecuado y equilibrado de acuerdo con las necesidades propias a lo hora de impartir los contenidos de la asignatura propuestos en la programación. Se ha intentando evitar la duplicidad de contenidos lingüísticos con el valencià a fin de explotar al máximo al competencia subyacente común que existe entre ambas lenguas.

Mundo del Trabajo

Grau de consecució dels objectius:

Ha sido plenamente satisfactorio.

 • GS2A ha habido un 99  % de éxito.
 • GS2B ha habido un 99  % de éxito.

Dificultats trobades:

Deficiencias pequeñas en la conexión en las relaciones causa-efecto en los procesos sociales.

No ha habido casi dificultades de comprensión lectora, en un porcentaje amplio en el grupo.

Propostes de millora:

Aportar algún material más de artículo de prensa al temario de Mundo del Trabajo. Como procuramos hacer cada año.

Materials utilitzats:

Hemos continuado trabajando con el libro de texto de esta asignatura: "Mundo del Trabajo" Editorial: Iniciatives Solidàries. Sigue siendo un libro conveniente con las debidas actualizaciones.

Sociedades y Territorios

Grau de consecució dels objectius:

Los objetivos previstos eran conocer el mundo moderno nacional e internacional, la revolución francesa, la revolución industrial, las revoluciones liberales. el conocimiento de las constituciones, el colonialismo, las causas y las consecuencias de la guerra mundial. Tanto en el turno de tarde como en la noche todo el alumnado que se presento a las pruebas de suficiencia ha superado los objetivos.

Dificultats trobades:

En el grupo de tarde ha faltado interés por la materia y al final de curso habido bastante absentismo. Poco tiempo para impartir todo el temário.

Propostes de millora:

En el turno de tarde el horario era a primera hora, siendo un dificultad para el alumno en la asistencia a clase.

Intentar llegar hasta los conflictos de finales de la 2ª mitad del siglo XX.

Preparar power point de la materia para mostrarla más atractiva.

Los mapas son viejos y no tienen un lugar donde estar localizados debidamente.

Materials utilitzats:

Internet, mapas geográficos e históricos, el libro específico de texto del temario tratado (Sociedades y Territorios Ed. Mad), folletos divulgativos, artículos de prensa... Power point sobre la Primera Guerra Mundial. Visitas guiadas y asistencia al cine como medio de preparación para el tema propuesto.

Matemáticas

Grau de consecució dels objectius:

No se ha podido completar la programación de la asignatura. Quedando la estadística sin poderse impartir por falta de tiempo:

 • 1ªEvaluación: Numeración, operaciones. Algebra
 • 2ªEvaluación: Álgebra. Funciones
 • 3ªEvaluación: Cálculo de perímetros y áreas. Probabilidad.

El procentaje de aprobados respecto a los alumnos que han acabado el curso es del 97% en GES2.

Dificultats trobades:

Existe un alto porcentaje de alumnos que provienen del mundo laboral y hace mucho tiempo que abandonaron los estudios. Su nivel de matemáticas es muy bajo y se ha necesitado un gran trabajo por su parte para alcanzar los objetivos previstos. Algunos de los alumnos han mostrado mucho interés y compañerismo. Han acudido a las tutorias para preguntar dudas o trabajar en los contenidos impartidos. La principal dificultad es la falta regularidad en la asistencia a las clases de parte de algunos de los alumnos muchas veces con motivos justificados.

Propostes de millora:

Se propone un mayor ajuste del alumnado en los diferentes niveles, respecto a los conocimientos matemáticos básicos, como son numeración y operaciones básicas. De esta manera, se podrá lograr una mayor consecución de la programación y los alumnos con graduado estarán mejor preparados para continuar con su formación académica. Es importante la mejora de la adecuación y organización de los materiales.

Materials utilitzats:

 • Apuntes de la asignatura editados por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.
 • Apuntes del profesor.
 • Vídeos didáticos
 • Plataforma de Aula Virtual

Ciencias y Tecnología

Grau de consecució dels objectius:

GES 2 A i B Ha estat impossible la consecució de la totalitat dels objectius, 1 hora setmanal és totalment insuficient per permetre l'assoliment correcte d'uns conceptes que estan massa lluny de la realitat diaria dels alumnes.


Dificultats trobades:

Els alumnes tenen en general un nivell de coneixements molt baix de Ciència i Tecnologia, a més a més el fet de fer 1 classe cada setmana tampoc no ajuda a que hi haja continuitat. I més encara tenint en compte que hi ha alumnes que treballen per torns i falten sistemàticament cada certes classes.

He utilitzat molt el recurs de la repetició, per tal de fer qüotidians conceptes nous. Així he aconseguit que el poc temps haja estat una dificultat afegida.

Que els alumnes es conciencien que sense el seu treball i el seu feed-back el treball del professor no te massa sentit i no s'aprofita correctament.

Els alumnes tenen poc de temps per fer les tasques a casa i poca autonomia i molta part de la classe es gasta corregint-ho tot, en compte de sols on han aparegut dubtes. Ja que de moment els preocupa més tindre l'exercici copiat que haver-ho entés.

Els nervis i les inseguretats a l'hora de fer les proves han estat una constant que dificultava i molt la consecució dels objectius.

Propostes de millora:

Prepara exercicis i proves que els alumnes puguen utilitzar fora de l'horari escolar, si els cal, per a reforçar i afiançar coeniximents de manera autònoma.

Buscar videos de divulgació que ajuden a assolir conceptes bàsics de ciència.


Materials utilitzats:

Apunts d'iniciatives solidàries i d'altres escoles d'adults en xarxa.

Presentacións preparades per la professora.

Naturales

Grau de consecució dels objectius:

GES 2 A i B Ha estat impossible la consecució dels objectius amb una hora a la setmana i amb la velocitat amb la que es podien fer les classes per tal que els alumnes les pugueren seguir en han faltat molts dels objectius programats per treballar.


Dificultats trobades:

Els alumnes no estan acostumats als conceptes de NES i els ha resultat molt difícil controlar mínimament els termes bàsics de cada unitat.

En la majoria dels alumnes l'expressió escrita no és massa bona i de vegades també tenen problemes en la comprensió escrita; açò ha dificultat molt que els resultats del coneixement dels alumnes es reflexara en les proves escrites.

Els alumnes no tenen dinàmiques d'estudi ni saben treballar esquemes i resums que beneficien molt el treball de comprensió i relació de conceptes en NES.

És gasta molt de temps de cada classe repassant els conceptes explicats (així a través del recurs de la repetició s'intenta que conceptes desconeguts siguen més qüotidians) i amb una classe per setmana es pot fer molt poca cosa.


Propostes de millora:

Preparar tasques i exercicis que els permeta als alumnes treballar i consolidar conceptes de forma autònoma i fora de l'horari escolar.

Buscar material audiovisual per tal de consolidar o/i introduir conceptes que ja s'han treballat a classe o que pensem treballar en properes classes.

Materials utilitzats:

Apunts d'iniciatives solidaries i d'altres escoles d'aldults en xarxa.

Presentacions elaborades per la professora.

Optativa 1

Grau de consecució dels objectius:

Els objectius proposats a principi de curs han estat assolits plenament. La matèria d'optativa s'ha distribuit de la següent manera: en el primer trimestre s'han treballat les destreses d'expressió i comprensió oral mitjançant debats tutoritzats i tertulies dialògiques. En el segon trimestre s'ha aprofundit en les tècniques d'estudi i síntesi com ara: pluja d'idees, mapa conceptual, esquema i guió. Els alumnes han treballat estes tècniques mitjançant l'elaboració d'un projecte monogràfic de tema lliure i amb la presentació i exposició oral del mateix. En el tercer trimestre s'ha treballat la competència digital motivant a l'alumnat a fer un currículum vitae i carta de presentació actualitzada. L'utilització i aprenentatge del correu digital i plataformes de emmagatzematge online han estat claus per desenvolupar aquestes tasques.

GES 2A: 15 aprovats, que representa un 53% de l'alumnat ha assolit els continguts. GES 2B: 15 aprovats, que representa 60% de l'alumnat ha assolit els continguts.

Dificultats trobades:

Pel que respecta al treball monogràfic, les presentacions orals han estat molt desnivellades ja que el compromís i sentit de la responsabilitat dels grups de treball a classe no ha estat respectat per igual. Pel que fa al treball en relació a la competència digital, l'alumnat assistent partia de diferents nivells de coneixements previs i en les classes calia molta atenció personalitzada.

Propostes de millora:

Les optatives d'habilitats socials i desenvolupament de la compentència d'aprendre a aprendre podrien estar complementades amb continguts com ara: competència digital, repàs de les mancances més pronunciades de l'alumnat: competència lingüística en anglès i valencià.

Materials utilitzats:

Vídeos, material digital, dossiers elaborats per la professora, 74/8