Memoria 2016/17 de GES 1 CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Valencià

Grau de consecució dels objectius:

GES 1 A: Ha sigut un grup que ha treballat molt bé des del primer moment, llevat d'algun alumne en concret que ha mostrat més dificultats per seguir les classes a causa d'una mancança d'estrategies d'estudi. No obstant això en general tot l'alumnat ha seguit un mateix ritme.

GES 2 B: Aquest grup és el més reduït de tots, la qual cosa els ha afavorit molt. Han funcionat molt bé junts i el fet de ser tan pocs ha permés dur a terme un ensenyament més personalitzat.

Els objectius que ens havíem marcat a principi de curs s'han aconseguit en els dos grups, després de treballar els aspectes que havíem considerat necessaris. S'ha treballat de manera principalment pràctica: amb treball a casa, activitats a classe i intervencions orals. S'ha donat un enfocament comunicatiu a l'assignatura per tal que els alumnes assoliren un domini real de la mateixa.

Podem afegir que dels dos grups, l'alumnat que ha assistit regularment a classe ha aprovat i aquells alumnes que han suspés són els que per uns motius o altres han deixat de vindre a classe.

Contingut treballat: l'alfabet, la síl·laba, la dièresi, el diftong, l'accentuació, l'apostrofació , la contracció, els numerals, tota l'ortografia, fomació de genere i nombre, categories gramaticals i verbs regulars. Caldria començar en GES 2 repassant els verbs i les categories invariables (pàgina 84 del llibre)

Dificultats trobades:

Una de les dificultats més destacable ha sigut el baix nivell que presentava la gran majoria d'alumnes tant en l'expressió oral com en l'escrita. Molts dels alumnes no havien estudiat el valencià o d'altres havien donat poc ús a la llengua i presentaven moltes mancances.

Una altra dificultat en un primer moment ha estat la falta de motivació per l'assignatura que hem hagut de solucionar amb bona dosi d'activitats motivadores al començament del curs. Cal destacar que el resultat ha estat positiu, ja que a partir de la primera avaluació l'alumnat ha mostrat una bona predisposició en l'estudi i treball de la llengua.

Propostes de millora:

L'ús de fotocòpies per una banda ens ha permés adaptar en tot moment el material a les necessitats i característiques de l'alumnat però al mateix temps ha sigut poc pràctic tant per al docent com per als alumnes. Aquells alumnes que per motius de treball han faltat a algunes classes, han anat molt perduts pel que respecta a les fotocòpies. Per tant treballar amb les fotocòpies i no tenir un llibre de base ens ha llevat molt de temps de les classes; ja que havíem d'organitzar fitxes, comprovar quines li faltaven a cadascú i repassar paraules i frases que no es llegien correctament.


Com a conseqüència proposem que el curs 2016/17 s'elabore un material on s'alternen lectures, vocabulari i treball de gramàtica. Seria interessant sobretot que aquest material es repartira a tot l'alumnat al començament de curs de manera que cadascú tinguera el seu dossier personal on poder consultar tot allò que es treballa a l'aula. Una altra opció és escollir un llibre de preparació del GES1, usar-lo com a base i anar afegint contingut de vocabulari o lectures.

Materials utilizats:

Durant aquest curs hem treballat a partir de fitxes preparades per la professora i fotocòpies extretes principalment de:

- Valencià: llengua I i II (per preparar l'obtenció del títol de GES) A Beltran, O Torrija, M.Trullàs i I.Verdú Editorial: Castellnou

Inglés

Llegaron 14 alumnos al final del curso, y de ellos aprobaron el 92,85%.

Grau de consecució dels objectius:

Ha sido una clase estupenda. La mayoría de los alumnos eran de mediana edad, con lo que los objetivos a conseguir eran prácticamente los mismos, el nivel de responsabilidad y compromiso ha sido muy alto ya que para la mayoría hacía muchos años que no estudiaban y volver a retomar los estudios en estas circunstancias ha sido muy fácil, aunque algunos se quejaban de que las clases eran difíciles (la mayoría de ellos estudiaron Francés en su época escolar). Además de estos alumnos, también había otro pequeño grupo de gente más jóven a los que también se les ha contagiado las ganas de sacarse el graduado en ESO y han congeniado muy bien. A pesar de las diferencias de nivel, ha sido un grupo muy homogéneo. El 93% del alumnado ha conseguido los objetivos.

Dificultats trobades:

Las dificultades encontradas han sido:

  • No es suficiente tener sólo una hora de clase a la semana.


Propostes de millora:

  • Tener más tiempo en la semana para poder dedicar a las clases.
  • Añadir alguna clase de refuerzo de la asignatura.

Materials utilitzats:

  • Dossier preparado por el Departamento de Inglés.
  • Material fotocopiable y/o preparado por el profesorado.

Castellano

Grau de consecució dels objectius:

Se ha podido trabajar eficazmente los diferentes tipos de textos, las normas ortográficas, morfología y sintaxis, la expresión oral y escrita, ya que ha habido un grupo muy constante de alumnos/as en el G.1 TARDE, en su asistencia a las clases,por lo que valoro muy positivamente a este grupo, destacando su participación en todas las actividades propuestas en clase y tareas mandadas para casa. Referente al G.1 NOCHE, el número de alumnos/as fue menor aunque la motivación e implicación ha sido muy alta ,cosa que ha influido positivamente en los resultados finales del curso en este grupo.

Dificultats trobades:

Las dificultades encontradas han estado en la línea de colocarnos frente a un alumnado que hace mucho que salió del sistema educativo y que en muchos casos proviene de altas cotas de fracaso escolar. Todo ello conlleva la configuración de un grupo heterogéneo en cuanto a hábito de estudio, organización del trabajo y conocimientos previos de la materia muy bajos; especialmente en competencias comunicativas relacionadas con la expresión escrita así como en el estudio y conocimiento de la lengua. Partían con muchas deficiencias en ortografía y en la memorización de los tiempos verbales. Poco a poco,se ha ido superando todo esto y han conseguido alcanzar un buen nivel en la asignatura.

Propostes de millora:

Como propuestas de mejora, debemos continuar insistiendo en la consolidación del hábito lector y seguir trabajando la ortografía con textos motivantes.

Materials utilitzats:

Libros: distintos materiales encontrados en la red de otras Escuelas de Adultos realizados para tal fin.

  • Lengua castellana y literatura I y II. Almadraba
  • Leer y escribir. competencias básicas 2, 3 y 4 ESO. Almadraba.
  • Material de elaboración propia tal como: fichas conceptuales, resúmenes, esquemas, etc
  • Ordenador y pantalla.

Mundo del Trabajo

Grau de consecució dels objectius:

Durante el curso escolar se han trabajado contenidos con la idea de que el trabajo es una forma de participación ciudadana, adquiriendo competencias para entender nuestro mundo desde la perspectiva de personas ciudadanas , personas que tenemos derechos y deberes, y que formamos parte de un entramado de servicios y bienes de consumo. Destacar del G1 TARDE su evolución creciente en la asignatura e interés, hecho que se ha reflejado en la consecución exitosa de los objetivos. El grupo de G1 NOCHE también ha sido constante y muy implicado en la asignatura.

Dificultats trobades:

Se observa gran heterogeneidad en los intereses del grupo, lo que provoca un ritmo de trabajo desigual dentro del grupo. Alumnos con interés se han presentado a las Pruebas Libres de Graduado.

Propostes de millora:

- seguir haciendo Supuestos Prácticos de los Contenidos de la asignatura.

Materials utilitzats:

Libro, “ El Mundo del Trabajo- Iniciatives Solidàries “ de GES 1.

Fichas conceptuales de cada tema.

También se han hecho debates abiertos con el gran grupo- clase una vez al mes.

Sociedades y Territorios

Grau de consecució dels objectius:

Para la optención de los diferentes contenidos y objetivos del área, hemos estudiado el conocimiento de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo, como en lo que concierne al territorio en el que se asienta y organiza.

Comentar que el G1 DE LA TARDE empezó el curso con bajo nivel de conocimientos pero la constancia y asistencia les ha llevado a alcanzar los objetivos con un 90% de éxito. El grupo de G1 NOCHE, ha estado muy implicado y colaborador en esta asignatura.

Dificultats trobades:

Se observa gran heterogeneidad en los intereses del grupo, lo que provoca un ritmo de trabajo desigual dentro del grupo.

Propostes de millora:

Seguir ampliando el Vocabulario de Ciencias Sociales y continuar planteándoles Retos.

Materials utilitzats:

Libro de texto “El mundo en que vivimos” Ed. Mad.

Mapas mudos, mapas físicos y políticos de la Comunitat Valenciana, España, continentales y mundi.

Fichas conceptuales de cada tema.

Matemáticas

Grau de consecució dels objectius:

GES 1 A Els objectius han estat tots assolits per tots els alumnes que no han abandonat l'assignatura (excepte un parell de cassos molt concrets i superables), uns més eficientment que altres (s'han treballat poc el tractament gràfic i s'haurien d'haver treballat més la ressolució de problemes); ja que estem molt condicionats al temps que tenim i al nivell d'eixida dels alumnes. Els alumnes han pres molt d'interes i han treballat moltíssim. I encara més, han aconseguit un nivell d'implicació en el seu aprenentatge i en els dels companys lloable. S'ha treballat nombres enters, nombres racionals, potències i equacions de primer grau (s'ha explicat per dalt com es resolen les de segon grau a petició d'una alumna) i molt poc i insuficient de sistemes d'equacions. Falta treballar molt els problemes.

GES 1 B Els objectius han estat tots assolits per aquells alumnes que no han abandonat l'assignatura, uns més eficientment que altres (exepte el tractament gràfic i s'haurien d'haver treballat més la ressolució de problemes); ja que estem molt condicionats al temps que tenim i al nivell d'eixida dels alumnes, que en esta classe era especialment baix. Tot i així l'evolució dels alumnes ha estat sorprenent i molt més que satisfactòria. Els alumnes han pres molt d'interes i han treballat moltíssim. I han aconseguit un nivell d'implicació en el seu aprenentatge i en els dels companys lloable. En este grup la col.laboració entre els companys per millorar i ajudar a que milloren els companys ha estat exemplar. S'ha treballat nombres enters, nombres racionals, potències i equacions de primer grau (s'ha explicat per dalt com es resolen les de segon grau, ja que ho han preguntat al mirar examens de proves lliures anteriors) i molt poc i insuficient de sistemes d'equacions. Falta treballar molt els problemes.

Dificultats trobades:

1.- La principal dificultat ha estat aconseguir que els alumnes creguen en ells mateix i en el seu potencial front a l'assignatura.

2.- La falta de continuitat a les classes de l'alumnat que treballa a torns, també és una dificultat important.

3.- I en general els alumnes venen de forma constant a les classes tenen dificultats per assimilar els procediments de l'assignatura en el temps que tenim, ja que són alumnes que venen de molt desconnectats i de molt de temps i han de posar-se al dia de moltes assignatures i molt ràpidament.

4.- Es posen molt nerviosos quan saben que van a ser avaluats.

5.- El de material utilitzat no ha estat prou adequat.

6.- Hi ha alguns alumnes que no disposen de possibilitats de connexió informàtica a casa.

Propostes de millora:

Millorar el material per tal que siga molt més paulatina la incorporació de procediments.

Seria molt útil la preparació d'una plataforma moodle (ja que la plataforma MATIC resulta massa cara) per tal de permetre millorar i practicar procediments i examens per tal de donar-los més ferramentes i més seguretat front als examens.

Augmentar el treball en grup amb diferents formats dins l'aula ha estat molt productiu i sols he pensat a posar-ho en pràctica a l'última avaluació.

Intentar des del primer moment treure'ls la por a eixir a la pissarra i que el treball a la pissarra siga natural, fluid i col.laboratiu i utilitzar-la com la gran ferrament d'aprenentatge col.lectiu que pot ser.

Camuflar exercicis puntuables entre exercicis normals sense avisar per tal reduir la tensió que tenen als examens i demostrar-los que saben més del que pensen.

Materials utilitzats:

Distins materials fotocopiats d'altres escoles d'adults que estan a la xarxa i d'iniciatives solidaries.

I exercicis improvisats per la professora a demanda de l'alumnat.

Calculadores.

Plataforma MATIC d'Aula Planeta, des de després dels Nadals.

Ciencias y Tecnología

Grau de consecució dels objectius:

GES 1 A i B

La consecució d'objectius no ha estat prou satisfactòria (ha faltat treballar amb més cura tota la part de química), és una assignatura que els costa moltíssim d'assimilar ja que en la majoria dels casos queda molt lluny de les realitats i inquietuds dels alumnes.

Amb la qual cosa he hagut d'arribar a un acord entre el objectius que hi havia programats i el que realment podien assimilar els alumnes.

S'ha treballat el mètode científic, les magnituds i la materia a nivell atòmic.

Dificultats trobades:

La principal dificultat es la distància que hi ha entre el món real dels alumnes i el món de la ciència, agreugat per:

- El temps que portava l'alumnat sense estudiar i sense sentir la pressió d'assimilar continguts nous i desconeguts.

- La dificultat que suposa assimilar conceptes científics.

Propostes de millora:

Producció de material més adeqüat a la realitat qüotidiana dels alumnes on els concenptes cièncifics siguen de més fàcil assimilació i comprensió.

Recerca de material audiovisual per tal de reforçar els conceptes explicats.

Preparació d'examens tipus que ajuden a donar-los seguretat a l'hora d'enfrontar-se als examens.

Materials utilitzats:

Libres de iniciatives solidaries i material d'altres escoles d'adults penjats a la xarxa.

Exercicis recopilats de la xarxa i d'antigues proves lliures.

Presentacions elaborades per la professora.

Naturals

Grau de consecució dels objectius:

GES 1 A i B El grau de consecució dels objectius ha estat millorable. Hem situat la Terra a l'Univers i a les cèl.lules dins de la Terra i hem treballat finalment les característiques de les cèl.lules i els distints tipus de cèl.lules. Tot açò lligant en tot moment les explicacions amb el Big Bang i la teoria expansionista i la perspectiva evolucionista.


Dificultats trobades:

La major dificultat per part de l'alumnat ha estat la de gestionar tota la informació de l'assignatura de una manera útil per tal de fer-ne un bon ús a les proves escrites. Agreujat pel fet que la majoria no tenen cap coneixement del que són les tècniques d'estudi ni res semblant.

Un altra dificultat afegida és l'estat de nerviosisme al que poden arribar quan estan fent una prova escrita, cosa que sols aconsegueix reduir les possibilitats que puguen fer un bon examen.

També tenen moltes dificultats primer per entendre com els facilitarien els resums i els esquemes el treball efectiu en NES i encara més de posar-se a fer-ne d'esquemes i resums.


Propostes de millora:

Podria ser útil dedicar algunes sessions de tutoria per treballar tècniques d'estudi (però pot ser més a mitat del primer trimestres que al principi- que pot ser es veuen encara lluny de l'examen).

Preparar material amb el que puguen repassar els continguts de l'examen i al mateix temps donar-los seguretat per tal d'enfrontar-se a l'examen amb més tranquil.litat.

Pot ser seria interessant buscar videos de divulgació relacionats amb el temari per tal d'ajudar a consolidar conceptes. Encara que probablement no done temps a mirar-los al llarg de les classe (ja que 1 hora setmanal és molt poc) podrien visionar-se en hores de tutoria o recomanr-los a través d'algun canal telemàtic per a treballar amb l'alumnat.


Materials utilitzats:

Material d'iniciatives solidaries i d'altres escoles d'adults en xarxa.

Presentacions elaborades per la professora.

Optativa COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS

Grau de consecució dels objectius:

De textos literarios se analizaba la lectura y posteriormente se hacia un control lector, dando mucha importancia a la información implícita. Muchas de las preguntas para su contestación había que concentrarse en su contenido, ello daba pie a interacciones entre el alumnado. El alumnado tuvo una mejora progresiva pues en las primeras lecturas no contestaban correctamente las cuestiones y al final de cumplieron los objetivos de todos los alumnos que asistieron.

Dificultats trobades:

La asistencia ha sido escasa en relación a la matrícula inicial, especialmente durante el último trimestre. Alumnado con poco interés. Se observa gran heterogeneidad en los intereses del grupo, lo que provoca un ritmo de trabajo desigual dentro del grupo.

Propostes de millora:

Trabajar durante un trimestre solo esta optativa para disponer de mayor tiempo. Mezclar las dos optativas dispersa la atención y el interés.

Materials utilitzats:

Textos adaptados. Cuestiones planteadas por el profesor escritas. Vocabulario básico.

Optativa MAPAS

Grau de consecució dels objectius:

Lo que se ha pretendido con esta asignatura optativa es ayudar al alumno a entender los aspectos espaciales del entorno. ......

De los alumnos que han asistido de forma regular han alcanzado los objetivos un 80 % de éxito.

Dificultats trobades:

La asistencia ha sido escasa en relación a la matrícula inicial, especialmente durante el último trimestre.

Se observa gran heterogeneidad en los intereses del grupo, lo que provoca un ritmo de trabajo desigual dentro del grupo.

Propostes de millora:

Realización por parte del departamento de un material adecuado, así como la utilización de las nuevas tecnologías adaptadas al aula-clase. Otra propuesta importante sería la de transmitir a nuestros alumnos la importancia de la formación cultural e intelectual más allá de la propia titulación.

Materials utilitzats:

Mapas preparados por el profesor. Gráficas preparadas por el profesor. Mapas expositivos. Esfera terrestre.