Memoria 2016/17 de Acceso Universidad +25 CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Inglés

Grau de consecució dels objectius:

El temari s'ha assolit en la seua totalitat i s'han treballat les proves d'altres cursos tant de la Universitat de València com de la Universitat Politècnica de València per a alumnes majors de 25 anys però també proves de les PAU si ha sigut necessari. Els objectius d'aquest grup vénen marcats per la normativa vigent en relació als continguts de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Des de principi de curs hem treballat, a banda dels continguts gramaticals i lèxics, una prova real per setmana amb l'objectiu de que es trobaren còmodes el dia de l'exàmen i hagueren practicat de manera sistemàtica la seua estructura.

Dificultats trobades:

l'assistència de l'alumnat durant aquest curs s'ha anat reduint de manera dràstica al llarg del primer trimestre. Tot i que l'alumnat és adult, les causes que expliquen la falta d'assistència són diverses. Una dificultat que es repetiex cada any en aquest curs es la heterogeneitat, l'alumnat que assisteix presenta nivells diferents d'anglés i açò fa que resulte difícil trobar un equilibri per tal que tothom es trobe agust i motivat. L'alumnat que ha finalitzat el curs ha assistit de manera regular i ha intervingut de manera activa en el procés d'informació i orientació. El llibre potser haja resultat un tant complicat, sobretot per a l'alumnat amb nivel inicial baix

Per tal d'assolir els objectius necessaris per aprovar la prova l'alumnat s'ha d'esforçar en realitzar les tasques assignades setmanalment per tal de practicar el tipus d'examen.

Propostes de millora:

Des d'octubre fins a febrer, s'han anat treballant conjuntament textos i continguts gramaticals. Aquesta manera de funcionar facilita a l'alumnat enfrontar-se a les proves ja que disposa de les ferramentes gramaticals necessàries per a estructurar la informació. Des de març fins la data de l'examen, s'ha continuat amb el treball textual afegint també altre tipus de material relacionat amb l'elaboració i redacció de textos en anglés. Pel que fa al material gramatical i lèxic, considerem que seria necessari un canvi de llibre ja que per a alguns alumnes resultava massa complicat.

Materials utilitzats:

S'han utilitzat materials per a la gramàtica i el lèxic de fonts diverses, i un dossier que arreplegava les orientacions sobre l'assignatura i exàmens oficials de les 5 universitats públiques de la CV:

  • Universitat de València
  • Universitat Politècnica de València
  • Universitat d'Elx
  • Universitat d'Alacant
  • Universitat de Castelló
  • CFGS Inglés prueba acceso. Garcinuño.


Lengua

Grau de consecució dels objectius:

El curso, como viene siendo ya habitual, empezó con un volumen de alunmos considerable, sólo un reducido grupo de alumnos muy motivados ha finalizado con éxito el curso. Los contenidos marcados en la programación se han trabajado todos. Con la intención de poner en práctica los contenidos trabajados a lo largo del curso, hemos realizado diferentes exámenes extraídos de las diferentes universidades del Estado Español pero hemos puesto especial énfais en trabajar las pruevas que a lo largo de los años últimos ha propuesto la Universitat de València ya que al tratarde de la universidad pòr la que se presentan los alumnos/as, las pruebas poseen la misma estructura El índice de aprobados en las pruebas libres de acceso a +25 /+45 ha sido del 100% de los presentados.

Dificultats trobades:

El alumnado responde a una alta diversidad en cuanto al nivel de conocimiento de lengua. Nos hemos encontrado un grupo muy heterogéneo

Propostes de millora:

Se debe procurar que el profesor que imparta esta asignatura sea el mismo que imparte el Comentario de texto ya que la confluencia de ambos campos facilita el progreso en el desarrollo armonioso de los contenidos.

Materials utilitzats:

Libro de texto: Prueba de Acceso a Grado Superior.

Pruebas de acceso a mayores de 25 y 45 años:

  • Universidades de la Comunidad Valenciana.
  • Universidades Comunidad de Madrid.
  • Universidades de Extremadura...
  • Artículos periodísticos de actualidad.

Matemáticas

Grau de consecució dels objectius:

El curso de Matemáticas de Acceso a Mayores de 25 años no ha podido realizarse con normalidad al quedar muy pocos alumnos y tener estos un nivel tan bajo que hacía imposible impartir la materia propia del nivel al que pretendían acceder los alumnos. No se ha impartido realmente contenidos de acceso sino más bien ha sido un repaso de cultura matemática general.

Dificultats trobades:

Bajo nivel inicial de los alumnos. Dificultades de asimilación de conceptos matemáticos por parte del alumnado Falta de asistencia y dificultad de crear un grupo consolidado

Propostes de millora:

Dada la poca matrícula que ha tenido este grupo proponemos no impartirlo el próximo curso

Materials utilitzats:

Material de repaso de nivel de secundaria. Videos didácticos

Comentario de Textos

Grau de consecució dels objectius:

El curso, como viene siendo ya habitual, empezó con un volumen de alunmos considerable, sólo un reducido grupo de alumnos muy motivados ha finalizado con éxito el curso. Los contenidos marcados en la programación se han trabajado todos. Los contenidos programados han sido trabajados en su totalidad y para poner en práctica dichos contenidos hemos ido realizando a lo largo el curso diferentes exámenes de pruebas de convocatorias anteriores de diferentes universidades del Estado Español. Durante la primera mitad del curso se trabajó las partes de resumen, tema léxico y comentario crítico del texto, reservándose para los últimos meses la parte de valoración del texto. Se ha producido un alto índice de aprobados en las pruebas libres de acceso a +25 /+45

Dificultats trobades:

Cabria destacar el alto índice de personas que va perdiendo el grupo a lo largo del curso. El alumnado responde a una alta diversidad en cuanto al nivel de conocimiento de lengua. Nos hemos encontrado un grupo muy heterogéneo Hay que destacar el variado nivel en cuanto al conocimiento de lengua y las dificultades de algunos alumnos para redactar de manera cohesionada y con cierta adecuación a las exigencias que supone redactar un comentario de texto.


Propostes de millora:

Se debe procurar que el profesor que imparta esta asignatura sea el mismo que imparte el Comentario de texto ya que la confluencia de ambos campos facilita el progreso en el desarrollo armonioso de los contenidos.


Materials utilitzats:

A parte de la pruebas de acceso a mayores de 25 y 45 años de diferentes universidades, hemos utilizado textos de actualidad periodística extraídos de prensa nacional diversa.

Valencià

Grau de consecució dels objectius:

Els objectius, que estan perfectament establerts per la normativa vigent, s'han assolit en la seua totalitat. La dinàmica emprada a l'aula ha sigut en un primer moment impartir tota el temari i desprès hem treballat a partir de proves d'altres anys. Per tant s'han realitzat simulacres d'exàmens a l'aula per comprovar el grau d'assoliment dels objectius.

Dificultats trobades:

Com a dificultat, destaquem la manca de regularitat d'un grup de l'alumnat. En aquest sentit, ha hagut un nucli que sempre ha vingut a les classes, i s'ha mostrat participatiu. Un altre grup ha vingut segons el seu horari laboral.

Una altra de les dificultats ha estat els problemes que han mostrat alguns alumnes en l'assignatura, bé perquè no han estudiat valencià, bé perquè no han estat en contacte mai amb la llengua, o bé per tots dos motius. Per tal de superar aquesta dificultat hem exigit a l'alumnat expressar-se oralment d'una maera correcta a classe i així donar-li més ús a la llengua així com també els hem demanat redaccions setmanals per treballar l'expressió escrita.

Propostes de millora:

Per al proper curs estaria bé juntar les sessions per tal de treballar més intensament, ja que les sessions de 50 minuts es quedaven molt curtes per tal de treballar a fons el temari. Una altra proposta per al curs proper és que els alumnes que no tenen relació habitual amb el valencià o que no l'han estudiat, utilitzaren els recursos de què disposa el centre, com ara l'horari de tutories, o altre tipus de material audiovisual o digital.

Materials utilitzats:

Durant el curs s'ha treballat principalment amb un dossier preparat per la professora del curs anterior, seguint la normativa vigent. Com que en alguns moments ha estat necessari ampliar o repassar punts concrets de la normativa també s'ha recorregut a material fotocopiable extret de: - Els serveis de normalització de les universitats valencianes -Gripau. Generalitat Valenciana (vocabulari, barbarismes...) - Exàmens de convocatòries anteriors. - D'ací i d'allà,. Elemental. Tabarca (treball de pronoms febles)

Química

Grau de consecució dels objectius:

La consecució dels objectius ha estat total i prou satisfactòria. Tot i així, si haguera de repetir intentaria fer més exercicis de formulació a classe.

Dificultats trobades:

Falta d'assistència de l'alumnat que treballa a algunes de les classes i com que les classes són de dues hores es despenjen molt fàcilment i la tendència a l'abandonament de les classes entre alumnat que treballa és molt elevat.

El baix nivell en matemàtiques de part de l'alumnat dificulta la comprenssió i execució d'una part dels problemes que havien de preparar.

La majoria de l'alumnat té poca autonomia d'aprenentatge i no es conscient que ha de treballar cadascun dels blocs fins al seu control total per tal d'assegurar-se una bona nota en l'examen. I molts es limiten a copiar els exercicis de la pissarra sense posteriorment provar a fer-los a casa i vindre a classe amb els dubtes sorgits al proper dia.


Propostes de millora:

Reduir al màxim la teoria i concentrar més les hores de classe en la ressolució de problemes que a la fi és el que van a necessitar per tal d'aprovar l'examen.

Passar-los un formulari de cada bloc per tal d'ajudar-los en la tasca de trobar els recursos per a la ressolució dels problemes.

Preparar o buscar material de formulació on s'introdueixca la teoria poc a poc i de manera molt resumida i tot seguit hi haja uns exemples i unes exercicis per posar-ho en pràctica.

Passar el solucionari dels problemes a fi de cada bloc i no a la fi de curs.

Materials utilitzats:

Apunts disponibles a la xarxa.

Presentacions elaborades per la professora.

Hem treballat molt sobre els problemes de l'examen d'accés d'altres anys classificats per la professora per adaptar-ho als blocs de contingut i anar treballant-ho al llarg del curs.

Biología

Grau de consecució dels objectius:

La consecució dels objectius no ha estat prou satisfactòria (No hem arribat a explicar la immunologia) i després de veure l'examen d'este curs pense que havia d'haver donat un nivell major de bioquímica en les classes.

Dificultats trobades:

És un temari molt extens i m´han faltat hores per explicar-lo i atendre els dubtes que sorgien a classe al llarg de les explicacions.

La falta de continuitat de molts alumnes per causes de treball (majoritariament).

Feia molt de temps que no explicava este temari i m'ha faltat coherència i visió global del temari.


Propostes de millora:

Demanar-los als alumnes que fagen l'esforç de preparar-se resums i esquemes a mesura que anem avançant per tal d'ajudar a l'interiorització dels conceptes i no deixar-ho tot per a última hora.

Prepara esquemes de cada bloc bassats en el que es demana a les proves lliures.

Fer alguna simulació de l'examen per acostumar als alumnes a la velocitat que se'ls demanarà eixe dia.

Revisar les presentacions i basar-se més en el que es demana a les proves d'anys anteriors.


Materials utilitzats:

Apunts de la xarxa i altres preparats per una antiga professora del centre.

Presentacions preparades per la professora.

Classificacions d'examens antics preparades per la professora.

Geografía

Grau de consecució dels objectius:

En Geografía se han cubierto los objetivos. Los resultados en las pruebas de Acceso a la Universidad en general son óptimos.


Dificultats trobades:

Mejorar la conexión en las relaciones causa-efecto en los procesos históricos y económicos relacionados con la Geografía.


Dificultad de comprensión al principio de curso de las gráficas y tablas estadísticas.


Propostes de millora:

Conseguir un aula materia, si hubiera cambio de centro, donde desarrollar con materiales específicos la asignatura. Considero que será útil para el próximo curso que las asignaturas de Geografía e Historia sean impartidas en el Centro por un especialista que establezca las útiles conexiones entre ambos campos; y al mismo tiempo facilite al alumnado el cómodo y fácil acceso a estas disciplinas.


Materials utilitzats:

Temario del I.E.S. de Caudete (AB), internet, mapas geográficos e históricos, libros específicos de temas tratados, folletos divulgativos, artículos de prensa actualizados de forma muy conveniente para la asignatura.

Historia

Grau de consecució dels objectius:

En Historia se han cubierto los objetivos con la superación de la asignatura en torno a la calificación de Notable, en las pruebas de Acceso a la Universidad, de los alumnos del grupo final que practicamente no han faltado casi nunca, excepto de un alumno, a lo largo del curso.

Dificultats trobades:

Solamente en el primer trimestre, como es habitual todos los cursos. Mejorar la conexión en las relaciones causa-efecto en los procesos históricos.

Analizar de forma satisfactoria de comprensión lectora de los procesos históricos de cambio y de causa-efecto.

La amplitud del temario dificulta la posibilidad del estudio del mismo de cara al examen final.

Propostes de millora:

Como hemos comentado todos los años. La necesidad de ampliar a tres sesiones semanales en Historia, como en Química. Conseguir un aula materia donde desarrollar con materiales específicos la asignatura. Considero que será útil para el próximo curso que las asignaturas de Geografía e Historia sean impartidas en el Centro por un especialista que establezca las útiles conexiones entre ambos campos; y al mismo tiempo facilite al alumnado el cómodo y fácil acceso a estas disciplinas.

Materials utilitzats:

Internet, serie de la BBC "Hª de la Humanidad", o los documentales británicos y franceses sobre la 1ª y 2ª Guerra Mundial. De la serie "Apocalipsis" de esta última nacionalidad. La serie Canal Historia sobre la Revolución Francesa, mapas geográficos e históricos, libros específicos de temas tratados, folletos divulgativos, artículos de prensa... Finalmente y sobre todo hemos utilizado el libro de texto: "Hª del Mundo Contemporáneo de Bachillerato". Editorial Vicens Vives.