Memoria 2016/17 Departament d'Orientació

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius

El Departament d’Orientació ha assolit els objectius marcats en començar el curs pel que fa a l’avaluació diagnòstica de l’alumnat mitjançant l’ús d’enquestes de recollida d’informació personal així com de dades derivades de les entrevistes personals de l'alumnat amb els tutors. Juntament amb la informació aportada als expedients de l’alumnat dels nivell reglats, s’ha disposat de documentació i dades suficients per a assessorar i orientar l’alumnat dels següents nivells: PREGES, GES1, GES2, Accés a CF de Grau Mitjà, Accés a CF de Grau Superior i Accés a la Universitat. Com a novetat del curs 2015-2016, hem donant material informatiu sobre C.V. i entrevistes de treball.

Enguany hem fet una entrevista personalitzada a la mare de un alumne per orientarle en quant seguir altre model de formació.

Dificultats trobades

Al llarg del curs, sobretot al primer trimestre, en gairebé tots els cursos hem detectat alumnat que no estava ben ubicat.

Propostes de millora

Per a superar les dificultats ressenyades en l'anterior apartat es proposa de mantenir reunions periòdiques d'equip docent, sobretot convindria intensificar-les durant el primer terç del curs escolar. Per últim, sobretot impulsar les ajudes amb alumnes amb alguna discapacitat.